1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona čl. II“)
Zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „90/2016“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
KAPITOLA 6
POSÚDENIE ÚVEROVEJ BONITY
Č : 18
O : 4
4. Členské štáty zabezpečia, že veriteľ po uzavretí zmluvy o úvere so spotrebiteľom túto zmluvu nezruší ani ju nezmení v neprospech spotrebiteľa s odôvodnením, že sa posúdenie úverovej bonity vykonalo nesprávne. Tento odsek sa neuplatňuje, ak sa preukáže, že spotrebiteľ vedome zatajil alebo sfalšoval informácie v zmysle článku 20.
N
90/2016 a návrh zákona čl. II
§ 8
O : 25
(25) Veriteľovi sa po uzavretí zmluvy o úvere na bývanie so spotrebiteľom zakazuje takúto zmluvu vypovedať alebo zmeniť v neprospech spotrebiteľa s odôvodnením nesprávne vykonaného posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie podľa odsekov 1 3 a 17 19 a nedostatku informácií získaných od spotrebiteľa podľa § 11; to neplatí pri preukázaní nepravdivo uvedených informácií alebo pri zatajení informácií ustanovených v § 11 spotrebiteľom.
Ú
Č : 18
O : 7
7. Týmto článkom nie je dotknutá smernica 95/46/ES.
N
90/2016 a návrh zákona čl. II
§ 8
O : 24
(24) Veriteľ, ktorý uzavrel so spotrebiteľom zmluvu o úvere na bývanie je povinný aj bez súhlasu spotrebiteľa primerane poskytnúť do registra údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu28) o každom spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril, zmenil alebo ukončil zmluvu o úvere na bývanie, na splnenie účelu podľa odsekov 1, 2 a 17 do jedného mesiaca od uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o úvere na bývanie, za podmienok určených prevádzkovateľom registra. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých do registra zodpovedá veriteľ, ktorí poskytuje údaje do registra. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)
Ú
Č : 20
O : 3
3. Členské štáty zabezpečia, aby veritelia vo fáze pred uzavretím zmluvy jasne a zrozumiteľne stanovili potrebné
N
90/2016
a návrh
§ 11
O : 3
(3) Spotrebiteľ je povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť úplné, presné, zrozumiteľné a nezávisle overiteľné informácie potrebné pre
Ú
2
informácie a nezávisle overiteľné dôkazy, ktoré spotrebiteľ poskytnúť, a aby stanovili časový rámec, v ktorom je spotrebiteľ povinný tieto informácie poskytnúť. Takáto žiadosť o informácie je primeraná tomu a obmedzuje sa na to, čo je nevyhnutné na vykonanie náležitého posúdenia úverovej bonity. Členské štáty veriteľom v prípade potreby umožnia požadovať spresnenie informácií poskytnutých v reakcii na takúto žiadosť, aby bolo možné vykonať posúdenie úverovej bonity.
Členské štáty veriteľovi neumožnia vypovedať zmluvu o úvere na základe toho, že informácie, ktoré spotrebiteľ poskytol pred uzavretím zmluvy o úvere, neboli úplné.
Druhým pododsekom sa členským štátom nebráni, aby veriteľovi umožnili vypovedať zmluvu o úvere, ak sa preukáže, že spotrebiteľ informácie vedome zatajil alebo sfalšoval.
zákona čl. II
O : 4
§ 8
O : 25
posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vrátane výdavkov spotrebiteľa, a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie; tým nie je dotknutá povinnosť veriteľa využívať informácie o spotrebiteľovi z príslušnej databázy.
(4) Ak spotrebiteľ nesplnil povinnosť podľa odseku 3, veriteľ vyzve spotrebiteľa na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov v primeranej lehote.
(25)Veriteľovi sa po uzavretí zmluvy o úvere na bývanie so spotrebiteľom zakazuje takúto zmluvu vypovedať alebo zmeniť v neprospech spotrebiteľa s odôvodnením nesprávne vykonaného posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie podľa odsekov 1 3 a 17 19 a nedostatku informácií získaných od spotrebiteľa podľa § 11; to neplatí pri preukázaní nepravdivo uvedených informácií alebo pri zatajení informácií ustanovených v § 11 spotrebiteľom.
Č : 28
O : 1
Omeškanie so splácaním dlhu a realizácia záložného práva
1. Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom podporiť veriteľov, aby boli primerane ústretoví predtým, než začnú konať vo veci realizácie záložného práva.
N
90/2016
a návrh zákona
čl. II
§ 20
O : 1
O : 2
O : 3
O : 4
Omeškanie so splácaním dlhu a realizácia záložného práva
(1)Ak si spotrebiteľ neplní riadne a včas svoje záväzky voči veriteľovi, veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa podľa § 13 ods. 15.
(2)Ak je spotrebiteľ v omeškaní so splácaním dlhu alebo inej povinnosti voči veriteľovi aj napriek písomnej výzve veriteľa dlhšie ako 90 kalendárnych dní, je veriteľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení spotrebiteľa aj bez jeho súhlasu informovať ostatných veriteľov prostredníctvom registra podľa § 8 ods. 20 o tom, že spotrebiteľ porušil svoje povinnosti dohodnuté v zmluve o úvere na bývanie. Veriteľ môže uviesť len označenie spotrebiteľa jeho menom a priezviskom vrátane miesta jeho sídla alebo miesta trvalého pobytu a označenie povinnosti porušenej spotrebiteľom.
(3)Ak spotrebiteľ uhradil omeškaný dlh v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva, veriteľ bezodkladne informuje ostatných veriteľov o splnení jeho povinnosti spôsobom podľa § 8 ods. 20.
(4)Ak si spotrebiteľ neplní riadne a včas svoje záväzky voči veriteľovi ani napriek písomnej výzve, veriteľ je oprávnený poskytnúť aj bez súhlasu dotknutého spotrebiteľa, informácie o tomto spotrebiteľovi v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu ak existuje, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna
Ú
3
O : 5
O : 6
O:7
príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich a informácie a doklady o spotrebiteľom neplnených záväzkoch poskytnúť subjektom a na účely podľa osobitného predpisu.42)
(5) Osoby a orgány uvedené v odsekoch 2 4 môžu veriteľom poskytnuté informácie, údaje a správy, použiť len na účely alebo na konanie, na ktoré im boli tieto informácie a správy poskytnuté.
(6) Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením, čo len časti svojho dlhu voči veriteľovi, môže veriteľ svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku alebo tejto časti peňažného záväzku postúpiť písomnou zmluvou banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky,9) alebo veriteľovi podľa osobitného predpisu,45a) aj bez súhlasu spotrebiteľa. Veriteľ môže postúpiť pohľadávku aj inej osobe, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,45b) upravujúcich konkurzné konanie,45c) alebo ak ide o prechod pohľadávky z banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky9) alebo finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,45d) na banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky9) alebo finančnú inštitúciu podľa osobitného predpisu,45d) s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu45e). Toto právo veriteľ nemôže uplatniť, ak spotrebiteľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Veriteľ môže previesť alebo postúpiť pohľadávku podľa prvej vety so všetkými právami s ňou spojenými, ak ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa na blízku osobu45f) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.
(7) Veriteľ je povinný pri postúpení pohľadávky odovzdať banke, zahraničnej banke alebo pobočke zahraničnej banky,9) alebo veriteľovi podľa osobitného predpisu45a) aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
KAPITOLA 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4
Č : 38
O : 1
Článok 38
Sankcie
1. Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce.
N
90/2016
a návrh zákona čl. II
§ 24
O : 1
P : a)
P : b)
P : c)
P : d)
P : e)
O : 2
Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie úverov na bývanie, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie úverov na bývanie, alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska uložených veriteľovi, je Národná banka Slovenska príslušná podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) uložiť veriteľovi, ktorý je
1. fyzickou osobou, pokutu do výšky 3 000 eur a pri opakovanom zistení nedostatku alebo pri závažnom nedostatku až do výšky 10 000 eur,
2. právnickou osobou, pokutu do výšky 70 000 eur a pri opakovanom zistení nedostatku alebo pri závažnom nedostatku do výšky 300 000 eur,
c) uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d) obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania úverov na bývanie,
e) odobrať veriteľovi príslušné povolenie.
(2) Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,50) za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Vedúcemu organizačnej zložky možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným
Ú
5
O : 3
O : 4
O : 5
O : 6
uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(3) Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Pokutu a iné sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,51) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.52)
(4) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 1 a 2 prerokovať s veriteľom nedostatky v jeho činnosti. Veriteľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(5) Pokuta podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(6) O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej veriteľovi poskytujúcemu úvery na bývanie na území iného členského štátu informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu tohto členského štátu.
Č : 42
Transpozícia
1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 21. marca 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
2. Členské štáty uplatňujú ustanovenia uvedené v odseku 1 od 21. marca 2016.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných
N
90/2016
Návrh zákona
Čl. IV.
Tento zákon nadobúda účinnosť 21. marca 2016 okrem čl. IV bodov 2 a 3, 14 až 18 a 22 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 2,3 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.
Ú
6
ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
LEGENDA
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)