1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Názov smernice:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS v platnom znení
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o
spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona čl. I“)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. (ďalej „129/2010“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 2 ods.6
6. Členské štáty môžu ustanoviť, že len články 1 4, 6, 7, 9, článok 10 ods. 1, článok 10 ods. 2 písm. a) i), l) a r), článok 10 ods. 4, články 11, 13, 16 a články 18 32 sa vzťahujú na zmluvy o úvere, v ktorých sa stanovuje možnosť dohody medzi veriteľom a spotrebiteľom o odložení platby alebo spôsobe splácania, ak spotrebiteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o úvere a ak:
a) by takáto dohoda mohla zabrániť prípadnému súdnemu konaniu z dôvodu takého zlyhania spotrebiteľa s plnením jeho záväzkov a
b) spotrebiteľ nie je vystavený podmienkam horším, než podmienky stanovené v pôvodnej zmluve o úvere.
D
129/2010 a návrh zákona čl. I
§ 1
O: 6
(6) Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavrú novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa odkladajú splátky alebo sa mení spôsob splácania a ktorej účelom je zabrániť prípadnému súdnemu konaniu o nárokoch veriteľa, pričom podmienky splácania vyplývajúce z novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie pre spotrebiteľa horšie ako podmienky splácania vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vzťahujú sa na novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere ustanovenia § 1 3, § 4 ods. 5, § 5, § 6, § 7 ods. 3, 6 14, § 8, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) m), p) a u), ods. 4 a 6 8, § 11, § 12, § 14, § 16 a § 25 27. To platí aj vtedy, ak na veriteľa prešla alebo bola prevedená pohľadávka z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere z pôvodného veriteľa.
Ú
Čl. 17 ods. 1
Postúpenie práv
1. V prípade postúpenia práv veriteľa vyplývajúcich zo zmluvy o úvere alebo samotnej zmluvy na tretiu osobu má spotrebiteľ právo uplatniť voči nadobúdateľovi práv akékoľvek námietky, ktoré mal k dispozícii proti pôvodnému veriteľovi, vrátane vzájomného započítania pohľadávok, ak je v príslušnom členskom štáte povolené.
N
129/2010
a návrh zákona čl. I
§ 17
O: 1
(1) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a) ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu18b) na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banku, zahraničnú banku alebo pobočku zahraničnej banky,17a)
b)prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti
Ú
2
O: 2
spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
c) ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver na blízku osobu18c) spotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa.
(2)Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu,21a) upravujúcich konkurzné konanie,22) alebo ide o prechod pohľadávky z finančnej inštitúcie podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery na finančnú inštitúciu podľa § 20a ods. 16, ktorá je oprávnená poskytovať spotrebiteľské úvery s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska.
Čl.17 ods.2
2. Spotrebiteľ musí byť o postúpení uvedenom v odseku 1 informovaný okrem prípadov, keď pôvodný veriteľ po dohode s nadobúdateľom práv naďalej spravuje úver vo vzťahu k spotrebiteľovi.
N
Návrh zákona čl. I
§ 17
O: 3
(3) Pôvodný veriteľ je povinný písomne informovať22aa) spotrebiteľa o postúpení pohľadávky do piatich pracovných dní odo dňa postúpenia pohľadávky; to neplatí, ak pôvodný veriteľ po dohode s nadobúdateľom práv naďalej spravuje spotrebiteľský úver vo vzťahu k spotrebiteľovi. Porušenie povinnosti podľa prvej vety je osobitne závažným porušením povinností podľa osobitného predpisu.8)
Ú
Čl. 20
KAPITOLA VI
VERITELIA A SPROSTREDKOVATELIA ÚVERU
Článok 20
Regulácia veriteľov
Členské štáty zabezpečia, aby veritelia podliehali dohľadu vykonávanému subjektom alebo orgánom nezávislým od finančných inštitúcií alebo aby boli regulovaní. Tým nie je dotknutá smernica 2006/48/ES.
N
129/2010 a návrh zákona čl. I.
§ 23
O: 1
§ 20
O: 1
O: 2
O: 3
1) Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,22a) ak odseky 2 až 7 neustanovujú inak..
(1) Veriteľ je oprávnený ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to v závislosti od udeleného povolenia v tomto rozsahu:
a) bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa
§
20a
alebo
b) v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa
§
20b
.
(2) O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len "žiadosť o povolenie"). Žiadosť o povolenie predkladá žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery (ďalej len "žiadateľ"). Žiadosť o zmenu povolenia predkladá žiadateľ, ktorý je veriteľom. Na konanie o udelení povolenia alebo o zmene povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,
22a)
ak odseky 3 a 8
neustanovujú inak.
(3) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie a o žiadosti o zmenu povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o povolenie podľa
§ 20a
alebo
§ 20b
.
Ú
3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
O: 8
§ 20a
O: 1
(4) Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov alebo ktoré musí dodržiavať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia podľa
§
20a
alebo
§ 20b
. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(5) Povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska udeľuje na neurčitý čas, ak nie je na základe žiadosti o povolenie takéto povolenie udelené na určitý čas. Povolenie je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo na inú právnickú osobu a neprechádza na právneho nástupcu. Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.
(6) Podmienky na udelenie povolenia je veriteľ povinný dodržiavať nepretržite počas celej doby platnosti povolenia. Veriteľ je povinný Národnú banku Slovenska písomne informovať o každej zmene a všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel. Tento veriteľ musí byť súčasne bezúhonný.
(7) Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra
22b)
na
základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť. Veriteľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8) Na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,17a) sa nevzťahujú odseky 1 7,
§ 8a
,
§ 20a 20e
,
§ 23
, § 24 ods. 2 až 7 a § 25f ods. 2, 3, 4 a ods. 8.
(1) Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. a) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
4
O: 2
O: 3
a)zriadenie dozornej rady,
b)splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 eur,
c) prehľadný a dôveryhodný pôvod
20)
peňažného vkladu do základného
imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d) odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky,
e) vhodnosť právnickej osoby podľa odseku 15,
f) bezúhonnosť veriteľa,
g) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou,
i) právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území skupina podľa písmena h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
j) umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
k) mať vytvorený reklamačný poriadok.
(2) Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1
písm. a)
musí obsahovať
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady žiadateľa, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky,
c) elektronickú adresu žiadateľa,
d) vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3) Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§
20 ods. 1 písm. a)
je
a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b) zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c) doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie
5
spotrebiteľských úverov,
d) stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o iné obdobné zahraničné vzdelanie,22ba) úradne osvedčená kópia dokladu o získanom vzdelaní musí obsahovať osvedčenie o tom, že ide o vzdelanie porovnateľné so vzdelaním podľa odseku 11,
e) výpis z registra trestov
22c)
nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá
je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa; ak ide o cudzinca,
22d)
tieto skutočnosti sa
preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f) čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon útvaru vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti dokladov podľa písmena d) s úradne osvedčeným podpisom navrhovanej osoby,
g) čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa odseku 15,
h) opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa
§ 7 ods. 2
a 15 až 17,
i) opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa odseku 19,
j) obchodný plán podľa odseku 21,
k) opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu
9)
na finančné
sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
l) program vlastnej činnosti povinnej osoby,
22e)
m) grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa,
n) grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa,
o) doklad o prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,
p) vyhlásenie žiadateľa, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území skupina podľa odseku 1 písm. h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, ak je akcionárom alebo spoločníkom cudzinec
22d)
alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí,
q) návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie,
r) rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,
22ea)
ak takéto bolo proti
6
O: 4
§ 20b
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
žiadateľovi vydané.
(4) Výška základného imania veriteľa nesmie na účely poskytovania spotrebiteľských úverov klesnúť pod sumu ustanovenú v odseku 1 písm. b) počas celej doby trvania platnosti povolenia.
(1) Veriteľ podľa
§ 20 ods. 1 písm. b)
poskytuje spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový objem ním poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(2) Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa § 20 ods. 1 písm. b) musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra. Na udelenie povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 20a ods. 1 písm. a), c), d), f), g), j) a k) a ods. 3 písm. a) f), h) a q) okrem ustanovení vzťahujúcich sa na útvar vnútornej kontroly.
(3) Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods.
1 písm. b)
musí žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, preukázať splnenie týchto podmienok:
a) spôsobilosť na právne úkony,
b) bezúhonnosť,
c) odbornú spôsobilosť,
d) dôveryhodnosť,
e) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
f) vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie spotrebiteľských úverov vo výške najmenej 5 000 eur a ďalšie peňažné prostriedky určené na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
g) prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažných prostriedkov na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h) mať vytvorený reklamačný poriadok.
(4) Žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1
písm. b)
musí obsahovať
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
7
O: 5
O: 6
ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
c)elektronickú adresu žiadateľa,
d) vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(5) Prílohou k žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§
20 ods. 1 písm. b)
pre žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, je
a) čestné vyhlásenie o spôsobilosti žiadateľa na právne úkony,
b) výpis z registra trestov
22c)
žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,
22d)
tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c) stručný odborný životopis žiadateľa s úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčenou kópiou dokladu o odbornej praxi,
d) čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e) opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa
§ 7 ods. 2
a 15 až 17,
f) opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa
§ 20a ods. 19
,
g) doklad o pôvode vlastných peňažných prostriedkov vo výške najmenej 5 000 eur vrátane dokladu o pôvode vlastných peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h) návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.
i) rozhodnutie súdu podľa osobitného predpisu,
22ea)
ak takéto bolo proti žiadateľovi vydané.
(6) Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa odseku 1 za posledných 12 kalendárnych mesiacov nesmie prekročiť sumu 10 000 eur, a to každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Kalendárny mesiac sa počíta od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od začiatku poskytovania spotrebiteľských úverov. Do celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov sa započítava len výška poskytnutého spotrebiteľského úveru dohodnutého v zmluve o spotrebiteľskom úvere bez odplaty. Veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. b) je povinný bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň začatia poskytovania spotrebiteľských úverov.
8
O: 7
O: 8
§ 20c
O: 1
O: 2
(7) Ak veriteľ podľa
§ 20 ods. 1 písm. b)
celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je povinný podať žiadosť o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods.
1 písm. a)
do 30 kalendárnych dní odo dňa prekročenia celkového objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov, inak mu povolenie zanikne podľa
§
20c ods. 1 písm. e)
. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.
(8) Veriteľ, ktorý celkovým objemom poskytnutých spotrebiteľských úverov prekročí sumu uvedenú v odseku 6, je po podaní žiadosti o povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. a)
naďalej veriteľom s povolením poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1
písm. b)
, ale nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery do právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. a)
. Udelením povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. a)
povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. b)
zaniká.
Zánik a odobratie povolenia
(1)Povolenie zaniká
a)dňom zrušenia veriteľa, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
22j)
b)dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok veriteľa alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na majetok veriteľa pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,17l)
c)dňom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d)uplynutím lehoty uvedenej v
§ 20 ods. 7
, ak veriteľ nepodal návrh na zápis podnikateľskej činnosti do obchodného registra,
e)posledným dňom mesiaca, v ktorom veriteľ prekročil povolený celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a nepodal žiadosť o povolenie podľa
§ 20b ods. 7
,
f)veriteľovi, ktorý udelené povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. b)
, ak mu Národná banka Slovenska udelí povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery podľa
§ 20 ods. 1 písm. a)
.
(2)Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie veriteľovi, ak
a)bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)veriteľ v lehote 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia nezačal poskytovať spotrebiteľské úvery,
c)nastane závažná zmena podmienok rozhodujúcich pre udelenie povolenia,
9
O:3
O. 4
O: 5
§ 24
O: 5
d)veriteľ marí výkon dohľadu podľa
§ 23
a osobitného predpisu.
22a)
(3)Národná banka Slovenska odoberie povolenie veriteľovi, ak
a)bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o povolenie,
b)sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov
22k)
neviedli k náprave zistených nedostatkov u veriteľa,
c)veriteľ poruší rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie orgánu dohľadu súvisiace s činnosťou veriteľa,
d)veriteľ opakovane alebo závažne porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.
22k)
(4)Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na svojom webovom sídle.
(5)Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra.
22b)
Národná banka Slovenska zašle oznámenie o zániku povolenia alebo rozhodnutie o odobratí povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register.
(5) Na udelenie povolenia pre iného veriteľa musí mať žiadateľ právnu formu akciovej spoločnosti, právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo právnu formu európskej spoločnosti alebo musí byť založený na účely zápisu akciovej spoločnosti, na účely zápisu jednoduchej spoločnosti na akcie, na účely zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na účely zápisu európskej spoločnosti do obchodného registra a musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)zriadenie dozornej rady,
b)splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 100 000 eur,
c)odbornú spôsobilosť podľa § 20a ods. 11, bezúhonnosť podľa § 20a ods. 12 a dôveryhodnosť fyzickej osoby podľa § 20a ods. 14, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
d)prehľadný a dôveryhodný pôvod20) peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
e)vhodnosť právnickej osoby podľa § 20a ods. 15,
f)bezúhonnosť iného veriteľa,
g)vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
h)umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)mať vytvorený reklamačný poriadok.
10
O: 6
O: 7
(6) Žiadosť o povolenie pre iného veriteľa musí obsahovať
a)obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu, prokuristom a členom dozornej rady žiadateľa,
c)elektronickú adresu žiadateľa,
d)vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti žiadosti a jej príloh,
e)miesto a dátum vyhotovenia žiadosti s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(7) Prílohou k žiadosti o povolenie pre iného veriteľa je
a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo z iného úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace,
b) zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva,
c) doklad o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania žiadateľa a ďalších peňažných prostriedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov,
d) stručný odborný životopis, úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady,
e) výpis z registra trestov20c) nie starší ako tri mesiace fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady; ak ide o cudzinca,20d) tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
f) čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozornej rady žiadateľa podľa § 20a ods. 14,
g) čestné vyhlásenie o vhodnosti žiadateľa podľa § 20a ods. 15,
h) opis systému posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver podľa § 7 ods. 2 a 15 až 17,
i) opis systému poskytovania spotrebiteľských úverov podľa § 20a ods. 19,
j) návrh reklamačného poriadku a návrh vnútorných predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie,
k) obchodný plán podľa § 20a ods. 21,
l) opis zamýšľaného využívania samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu9) na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ak ich žiadateľ plánuje využívať,
m) grafické znázornenie a opis organizačnej štruktúry žiadateľa a
11
§ 24b
O: 1
O: 2
n) grafické znázornenie a opis vlastníckej štruktúry žiadateľa.
(1) Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činnosti.37)
(2) Nikto nesmie v rámci svojho podnikania ponúkať ani poskytovať spotrebiteľom iné úvery a pôžičky,38) ktoré nie spotrebiteľským úverom, bez povolenia ani nad rozsah povolenia podľa § 20 ods. 1 písm. a), povolenia podľa § 24 ods. 3, bankového povolenia alebo iného oprávnenia na vykonávanie bankových činností.37)
Čl. 21
Určité povinnosti sprostredkovateľov úveru vo vzťahu k spotrebiteľom
Členské štáty zabezpečia, aby:
a) sprostredkovateľ úveru uviedol v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov rozsah svojich právomocí, najmä či pracuje výlučne s jedným alebo viacerými veriteľmi, alebo ako nezávislý maklér;
b) bol spotrebiteľ oboznámený s prípadnými poplatkami, ktoré zaplatiť sprostredkovateľovi úveru za jeho služby, pričom výška týchto poplatkov byť dohodnutá medzi spotrebiteľom a sprostredkovateľom úveru písomne alebo na inom trvalom nosiči pred uzavretím zmluvy o úvere;
c) sprostredkovateľ úveru oboznámil veriteľa s prípadnými poplatkami, ktoré spotrebiteľ zaplatiť sprostredkovateľovi úveru za jeho služby, na účel výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov.
N
129/2010 a
návrh zákona čl. I
§ 22
O: 1
§ 22
O: 2
(1) Finančný agent spotrebiteľského úveru je povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov rozsah svojich právomocí, najmä či pracuje výlučne s jedným alebo viacerými veriteľmi.
(2) Ustanovenia osobitného zákona33) o sprostredkovaní v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov nie sú dotknuté.
.
Ú
Čl. 23
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
129/2010 a návrh zákona čl. I
§ 23
O: 1
§ 23
O: 2
(1)Dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu,22a) ak odseky 2 až 8 neustanovujú inak..
(2) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti veriteľa spočívajúce v nedodržaní podmienok určených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie vzťahujúcich sa na
Ú
33) Zákon č. 186/2009 Z.z.
12
O: 3
O: 4
poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov, je príslušná Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do 3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku do 7 000 eur; veriteľovi, ktorý je právnickou osobou, pokutu do 70 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 140 000 eur,
c)
uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d)
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov,
f) odobrať veriteľovi povolenie.
(3) Národná banka Slovenska je príslušná uložiť členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,33a) za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Vedúcemu organizačnej zložky možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť predchádzajúceho roka, vypočíta sa mesačný priemer jej celkových príjmov za túto časť roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uložením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(4) Ak Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom bez povolenia vyžadovaného týmto zákonom, Národná banka Slovenska na účely preskúmania tohto podozrenia je v súlade s osobitným predpisom22a) oprávnená od dotknutej osoby vyžiadať si informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia určené Národnou bankou Slovenska. Táto dotknutá osoba je povinná bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas
13
O:5
O: 6
O: 7
O:8
predložiť Národnej banke Slovenska ňou vyžiadané informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, a to v požadovanej forme, podobe, štruktúre a termíne; Národná banka Slovenska je tiež oprávnená a dotknutá osoba je povinná umožniť Národnej banke Slovenska overiť si tieto informácie, výkazy a iné podklady a vysvetlenia priamo na mieste u dotknutej osoby. Na postup Národnej banky Slovenska a dotknutej osoby pri zisťovaní a preskúmavaní podozrenia o neoprávnenom ponúkaní alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,22a) pričom dotknutá osoba povinnosti a postavenie dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu.22a)
(5) Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá udelené povolenie podľa tohto zákona, ponúka alebo poskytuje spotrebiteľské úvery alebo iné úvery alebo pôžičky spotrebiteľom, alebo že porušila povinnosť vyplývajúcu z odseku 4, môže jej uložiť pokutu do 150 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku do 500 000 eur, ako aj opatrenia na odstránenie a nápravu zisteného protiprávneho stavu. Na konanie a rozhodovanie o uložení pokuty a opatrení na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu vo veci neoprávneného ponúkania a poskytovania spotrebiteľských úverov alebo iných úverov alebo pôžičiek spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.22a)
(6) Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 5 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Opatrenia na nápravu, pokutu a iné sankcie podľa odsekov 2, 3 a 5 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,33b) pričom od prerušenia začína plynúť nová lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.33c)
(8) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokuty alebo inej sankcie podľa odsekov 2, 3 a 5 prerokovať s veriteľom nedostatky v jeho činnosti. Veriteľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska požadovanú súčinnosť.
14
O:9
§ 11
O: 1
O: 2
(9) Uložením sankcií podľa tohto zákona za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo za neoprávnené ponúkanie alebo poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.33d) Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu v oblasti spotrebiteľských úverov a iných úverov alebo pôžičiek pre spotrebiteľov zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, najmä pri neoprávnenom poskytovaní úverov, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.
Dôsledky porušenia povinností
(1) Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až l), s), z) a aa),
c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo
d) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
e) veriteľ spotrebiteľský úver poskytne inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa1) a nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b)
f) veriteľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere neuvedie všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,
g) ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.18aa)
(2) Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať
15
O: 3
úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnosti splácania úverov. Hrubým porušením sa rozumie aj porušenie podľa § 7 ods. 19 až 42.
(3) Ak osoba bez povolenia poskytne peňažné prostriedky, ktoré by inak boli spotrebiteľským úverom, uzatvorená zmluva je neplatná. Ak vznikne spotrebiteľovi povinnosť vydať poskytnuté finančné plnenie, osoba podľa prvej vety je povinná umožniť spotrebiteľovi uhradiť len skutočne poskytnuté finančné plnenie v splátkach a lehote, ktorá však nesmie byť kratšia ako lehota, v ktorej by mal spotrebiteľ vrátiť finančné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere; tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na dlhšej lehote na vrátenie poskytnutého finančného plnenia a právo spotrebiteľa vrátiť poskytnuté finančné plnenie naraz alebo v splátkach v lehote kratšej ako bola dohodnutá v zmluve podľa prvej vety.
Čl. 26
Informácie poskytované Komisii
Ak členský štát využije niektorú z regulačných možností uvedených v článku 2 ods. 5 a 6, článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 2 písm. c), článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 1, článku 10 ods. 2 písm. g), článku 14 ods. 2 a článku 16 ods. 4, oznámi túto skutočnosť, ako aj všetky nasledujúce zmeny Komisii. Komisia tieto informácie zverejní na internetovej stránke alebo iným ľahko prístupným spôsobom. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na poskytnutie týchto informácií veriteľom a spotrebiteľom v ich štátoch.
n.a.
129/2010
a návrh zákona čl. I
§ 1
O: 6
§ 5
O: 1
(6) Ak spotrebiteľ a veriteľ z dôvodu neplnenia záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavrú novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorou sa odkladajú splátky alebo sa mení spôsob splácania a ktorej účelom je zabrániť prípadnému súdnemu konaniu o nárokoch veriteľa, pričom podmienky splácania vyplývajúce z novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie pre spotrebiteľa horšie ako podmienky splácania vyplývajúce z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vzťahujú sa na novú zmluvu o spotrebiteľskom úvere ustanovenia § 1 3, § 4 ods. 5, § 5, § 6, § 7 ods. 3, 6 14, § 8, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a) m), p) a u), ods. 4 a 6 8, § 11, § 12, § 14, § 16 a § 25 27. To platí aj vtedy, ak na veriteľa prešla alebo bola prevedená pohľadávka z pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere z pôvodného veriteľa.
(1) Pri spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, musia byť spotrebiteľovi poskytnuté informácie pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere spôsobom a v rozsahu informácií podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), f), l), q) a s); okrem týchto informácií je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť informácie o
a) podmienkach a postupe ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania,
b) povinnosti spotrebiteľa zaplatiť takýto spotrebiteľský úver kedykoľvek na žiadosť veriteľa v plnej výške,
c) poplatkoch spojených so spotrebiteľským úverom od uzavretia zmluvy o takomto spotrebiteľskom úvere a podmienkach, za ktorých sa tieto
Slove
nská
repub
lika
v súlade s čl. 26 využila regulačné možnosti uvedev článku 2 ods.