1
Príloha
(informačný charakter)
Návrh
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2016,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 40 písm. a) c) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto opatrenie sa vzťahuje na veriteľa podľa § 2 písm. b) zákona, ktorým sa upravujú
a) podrobnosti týkajúce sa ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver,
b) zohľadnenie možného navýšenia úrokovej sadzby,
c) určenie, čo sa rozumie výrazným navýšením celkovej výšky spotrebiteľského úveru a výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok existujúcich spotrebiteľských úverov,
d) požiadavky na predkladanie dokladov a overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa,
e) limity na lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru.
§ 2
Metodika na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1) Ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (ďalej len „ukazovateľ“) sa vypočíta ako podiel celkovej výšky výdavkov na peňažné záväzky spotrebiteľa podľa odseku 3 a celkovej výšky príjmu spotrebiteľa podľa odseku 4 zníženej o celkovú výšku nákladov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb spotrebiteľa podľa odseku 5. Všetky položky výpočtu ukazovateľa sú prepočítané na obdobie jedného mesiaca.
(2) Limit ukazovateľa vypočítaného podľa odseku 1 nemôže prekročiť hodnotu 1.
(3) Celková výška výdavkov na peňažné záväzky spotrebiteľa sa na účely odseku 1 určí ako súčet výšky
a) splátky poskytovaného spotrebiteľského úveru podľa § 7 ods. 20 písm. c) zákona pri zohľadnení
odseku 7 a podľa § 4 a
b) peňažných záväzkov znižujúcich príjem spotrebiteľa § 7 ods. 20 písm. d) zákona pri zohľadnení odseku 8.
(4) Celkovou výškou príjmov spotrebiteľa sa rozumie aritmetický priemer pravidelne sa opakujúcich čistých skutočných príjmov spotrebiteľa najmenej za obdobie bezprostredne predchádzajúcich šiestich mesiacov pred posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
(5) Celková výška nákladov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb spotrebiteľa sa na účely odseku 1 určí ako suma nákladov vrátane nákladov na osobu, voči ktorej spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť1) podľa § 7 ods. 20 písm. b) zákona (ďalej len „náklady“).
(6) Celková výška nákladov sa určí minimálne vo výške sumy životného minima2) spotrebiteľa vrátane životného minima osoby, voči ktorej spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť1), navýšeného o 20 %
1) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
rozdielu medzi celkovou výškou príjmu spotrebiteľa a životným minimom spotrebiteľa, vrátane životného minima osoby, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť.
(7) Na účely § 7 ods. 20 písm. c) zákona pri spotrebiteľských úveroch s fixnou úrokovou sadzbou pri výpočte ukazovateľa sa použije najvyššia splátka spotrebiteľského úveru, ak tieto splátky určené v rozdielnej výške.
(8) Na účely § 7 ods. 20 písm. d) zákona pri úveroch na bývanie alebo spotrebiteľských úveroch podľa osobitného predpisu8) so zostávajúcou splatnosťou prevyšujúcou osem rokov, pri ktorých nie je určená fixná úroková sadzba,3) ktoré boli poskytnuté a ktoré nebudú poskytnutím aktuálne poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatené, sa výška peňažného záväzku znižujúca príjem spotrebiteľa započíta ako vyššia z týchto dvoch hodnôt:
a) aktuálna splátka úveru na bývanie,
b) splátka úveru na bývanie za predpokladu úrokovej sadzby najmenej o dva percentuálne body vyššej ako je aktuálne poskytovaná úroková sadzba a maximálnej lehoty splatnosti tridsať rokov; alternatívne sa použije navýšenie splátky spotrebiteľského úveru o percento, ktorého číselná hodnota zodpovedá číselnej hodnote zostatkovej doby úveru vyjadrenej v kalendárnych rokoch.
(9) Na účely § 7 ods. 20 písm. d) zákona sa zahŕňa do výpočtu aj suma najmenej vo výške 3 % schválených povolených prečerpaní alebo limitov kreditných kariet spotrebiteľa.
§ 3
Požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch a overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
(1) Na účely dokladovania príjmu spotrebiteľa sa internými zdrojmi informácií o príjme spotrebiteľa rozumejú informácie z platobného účtu4) spotrebiteľa vedeného u veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky.
(2) Na účely dokladovania príjmu spotrebiteľa sa za externé zdroje informácií o príjme spotrebiteľa považuje najmä:
a) potvrdenie o príjme spotrebiteľa od zamestnávateľa nie staršie ako tri mesiace,
b) výpis z platobného účtu spotrebiteľa4), ktorý nie je vedený u veriteľa a na ktorý je pravidelne poukazovaný príjem spotrebiteľa,
c) pracovná zmluva v znení neskorších dodatkov, ktorá obsahuje informáciu o výške príjmu spotrebiteľa,
d) daňové priznanie k dani z príjmov, a súčasne doklad preukazujúci príjmy spotrebiteľa v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, alebo
e) potvrdenie o výške príjmu spotrebiteľa podľa osobitného predpisu5) nie staršie ako tri mesiace.
(3) Čestné vyhlásenie spotrebiteľa o výške príjmu sa nepovažuje za dostatočný spôsob preukazovania príjmu spotrebiteľa.
(4) Ak spotrebiteľom je zamestnanec, údaje o príjme spotrebiteľa sa overia prostredníctvom údajov poskytnutých podľa osobitného predpisu6). Ak nie je možné overenie podľa prvej vety, údaje o príjme spotrebiteľa sa overia u jeho zamestnávateľa.
§ 4
3) § 2 písm. k) zákona a § 2 písm. j) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.
4) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 170 odsek 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo § 20 zákona č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
3
Zohľadnenie možného dopadu navýšenia úrokovej sadzby pre schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(1) Ak úroková sadzba spotrebiteľského úveru nie je fixne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, vo výpočte ukazovateľa sa zohľadní možné navýšenie úrokovej sadzby podľa odsekov 2 až 4.
(2) Ak úroková sadzba spotrebiteľského úveru nie je fixne určená počas celej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru, vo výpočte ukazovateľa sa použije suma vyššej splátky spotrebiteľského úveru z týchto splátok:
a) zmluvne dohodnutá výška splátky spotrebiteľského úveru,
b) výška splátky spotrebiteľského úveru vychádzajúca z predpokladu úrokovej sadzby najmenej o dva percentuálne body vyššej ako je aktuálne poskytovaná úroková sadzba a maximálnej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru podľa § 6.
(3) Ak je v zmluve o spotrebiteľskom úvere určené maximálne kumulatívne zvýšenie úrokovej miery počas celej doby splatnosti spotrebiteľského úveru nižšie ako dva percentuálne body, použije sa na účely výpočtu podľa odseku 2 táto hodnota.
(4) Ak je pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa spotrebiteľského úveru predpoklad, že počas splatnosti spotrebiteľského úveru spotrebiteľovi vznikne nárok na poberanie dôchodku7), táto skutočnosť sa zohľadní na účely predpokladu maximálnej lehoty splatnosti spotrebiteľského úveru podľa odseku 2 písm. b).
§ 5
Výrazné navýšenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru a výrazné prevyšovanie súčtu zostávajúcich výšok existujúcich spotrebiteľských úverov
(1) Na účely § 7 ods. 24 a 31 zákona sa výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok existujúcich spotrebiteľských úverov rozumie prevyšovanie presahujúce nižšiu z hodnôt:
a) 2000 eur alebo
b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok refinancovaných alebo navýšených spotrebiteľských úverov.
(2) Ak veriteľ opätovne refinancuje alebo navýši celkovú výšku spotrebiteľského úveru v priebehu dvanástich mesiacov, ktorý predtým sám refinancoval alebo navýšil, podmienka pre výrazné navýšenie celkovej výšky spotrebiteľského úveru alebo prevyšovanie súčtu zostávajúcich výšok existujúcich spotrebiteľských úverov sa vyhodnocuje kumulatívne na ročnej báze.
§ 6
Limity na lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru
(1) Limit na maximálnu lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru s výnimkou spotrebiteľského úveru podľa osobitného predpisu8) sa určí tak, aby lehota splatnosti týchto spotrebiteľských úverov nepresahovala 8 rokov.
§ 7
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť...... .
Jozef Makúch guvernér
Vydávajúci útvar: odbor regulácie tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118
7) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8) § 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.