1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Text s významom pre EHP)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Ć1
Príloha II k smernici 2011/65/EÚ sa nahrádza textom v prílohe k tejto smernici
n.a.
n.a.
Ć2
1.Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Tieto ustanovenia uplatňujú od 22. júla 2019.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
.
novelizačný bod 3
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: „2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Ú. v. EÚ L 137, 4.6.2015).“
Ú
Č3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
.
n.a.
2
Ć4
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a
n.a.
Príloha
„PRÍLOHA II
Obmedzované látky uvedené v článku 4 ods. 1
a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch
Olovo (0,1 %)
Ortuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Šesťmocný chróm (0,1 %)
Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)
Od 22. júla 2021 sa na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov vzťahuje obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP.
Obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP sa nevzťahuje na káble ani náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie
N
novelizačný bod 2
novelizačný bod 1
§18 O1
§ 18a O2
Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:
„7. Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
8. Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
9. Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
10. Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)“.
Na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát od 22. júla 2021.
Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát
Ú
3
výkonu EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2019, a zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, a monitorovacích a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
Obmedzenie DEHP, BBP a DBP sa nevzťahuje na hračky, ktoré predmetom obmedzenia DEHP, BBP a DBP uvedeného v bode 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.“
§ 18a O3
a diizobutyl-ftalát sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
a)elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019,
b)zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát sa nevzťahuje na hračky, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa osobitného predpisu.25a)
„Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) Bod 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. L 396, 30.12.2006) v platnom znení.“.