Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Nebezpečné látky bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP), ktoré predmetom obmedzenia používania v elektrozariadeniach vyjadreného v návrhu zákona, sa môžu pri nakladaní s elektrozariadením (napr. pri jeho používaní, recyklácií) uvoľňovať do životného prostredia, môžu zapríčiniť vznik nebezpečných zvyškov, produktov transformácie alebo rozkladu pri príprave na opätovné použitie a tým aj negatívne ovplyvňovať viaceré zložky životného prostredia (napr. ovzdušie, voda, pôda). Predkladaný návrh zákona, ktorý rozširuje zoznam látok, ktorých použitie v elektrozariadeniach je obmedzené, týmto pozitívny vplyv na životné prostredie ako také a tým aj na všetky jeho zložky.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Nie
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Nie
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa ním obmedzí používanie nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) v elektrozariadeniach a tým sa zabráni uvoľňovaniu týchto látok do životného prostredia.