1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona budú ovplyvnení výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia a distribútori elektrozariadení, ktorých činnosť je spojená s elektrozariadeniami, ktoré obsahujú ďalšie štyri nebezpečné látky, t.j. DEHP, BBP, DBP, DIBP.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh zákona je úplnou a presnou transpozíciou delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok. Delegovaná smernica bola pri svojej príprave v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ konzultovaná so zainteresovaným subjektmi (hospodárske subjekty, prevádzkovatelia recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálne organizácie, zamestnanecké a spotrebiteľské združenia) a bola dôkladne posúdená.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
x
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona predovšetkým dopĺňa prílohu č. 1 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o štyri nové nebezpečné látky. Týmto zákonom boli pre dotknuté subjekty stanovené viaceré povinnosti. Novelou zákona nie stanovené žiadne nové povinnosti, avšak vykonávanie v súčasnosti daných povinností sa rozširuje aj na elektrozariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky DEHP, BBP, DBP, DIBP. Od účinnosti novely zákona nebudú môcť elektrozariadenia tieto látky obsahovať, takže výrobcovia elektrozariadení budú musieť v záujme ochrany zdravia
2
obyvateľstva a životného prostredia nahradiť látkami, ktoré majú menej negatívne vplyvy, čo môže mať dopad na úpravu alebo zmenu výrobného procesu. Môže dôjsť k navýšeniu nákladov spojených s vývojom, testovaním a schvaľovaním tých materiálov a výrobkov, ktoré nebudú obsahovať uvedené nebezpečné látky.
Tieto dopady zmiernené faktom, že novela zákona obsahuje pre určité typy elektrozariadení viaceré prechodné ustanovenia a zároveň návrh zákona nadobudne účinnosť v súlade so znením delegovanej smernice 22. júla 2019. Dotknuté subjekty majú ďalej možnosť požiadať v výnimky o obmedzenia používania týchto látok v súlade s článkom 5 smernice 2011/65/EÚ.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nezavádza nové informačné povinnosti. Avšak zaradením nebezpečných látok do zoznamu sa určené povinnosti rozšíria aj na dotknuté subjekty, ktorým vzniknú povinnosti spojené najmä s vypracovaním technickej dokumentácie, jej archiváciou, evidenciou, s označením elektrozariadení a ďalej podľa zákona č. 346/2013 Z. z.
Výšku administratívnych nákladov nie je možné reálne odhadnúť: pre subjekty, ktorým vznikli úplne nové povinnosti (ak ich do účinnosti novely zákona nemali), vzniknú aj nové administratívne náklady; pre subjekty, ktorých činnosť je spojená s nebezpečnými látkami, ktoré uvedené v zozname (v prílohe č. 1 zákona č. 346/2013 Z. z.) , sa administratívne náklady navýšia minimálne.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3
x
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Materiál nemá priamy vplyv na inovácie.
Avšak obmedzením používania nebezpečných látok, vzniká potreba zabezpečenia spoľahlivých náhrad, ktoré neohrozujú zdravotný stav obyvateľstva a životného prostredia.