Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31.3. 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
júl 2016
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Delegovaná smernica Komisie 2015/863 zohľadňuje výsledky pravidelného preskúmania zoznamu nebezpečných látok uvedených v prílohe II smernice 2011/65/EÚ v elektrozariadeniach s cieľom ochrany životného prostredia a ľudského zdravia
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Aplikáciou delegovanej smernice v praxi by mali výrobcovia elektrozariadení zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky s obsahom bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP). Súčasne niektoré výrobky používané výlučne v zdravotníctve môžu tieto látky používať do určitého dátumu. Po tomto termíne by sa mali nebezpečné látky s obsahom DEHP, BBP, DBP, DIBP odstrániť aj z týchto elektrozariadení.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Obmedzenia budú mať vplyv predovšetkým na prvovýrobcov komponentov pre elektrozariadenia, ktorí v mnohých prípadoch dnes v Ázii (vývojárske oddelenia týchto výrobcov musia nájsť náhrady nebezpečných látok tak, aby nedošlo k zníženiu kvality finálneho výrobku). Ďalšími dotknutými subjektmi budú najmä v administratívnej oblasti (registrácie, evidencie) dovozcovia a distribútori elektrozariadení.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Delegovaná smernica Komisie 2015/863 neumožňuje prijať alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Predpokladá sa, že dôjde k prijatiu delegovaných smerníc Komisie, ktoré budú obsahovať výnimky z obmedzenia používania nebezpečných látok s obsahom DEHP, BBP, DBP, DIBP. Delegované smernice Komisie budú následne transponované (tak ako doteraz) novelou/novelami vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
_
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
_
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Predkladaný materiál má pozitívny dopad okrem životného prostredia aj na zdravie obyvateľstva, a pracovníkov.
Veľkosť vplyvu na podnikateľské prostredie závisí aj od technologických procesov pri výrobe výrobkov s obsahom nebezpečných látok, ktoré individuálne v závislosti od výrobcu, ako aj od počtu ďalších dotknutých subjektov, ktorých nie je možné určiť, a preto analýza vplyvov je vypracovaná kvalitatívnou formou interpretácie dostupných informácií.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Marián Strýček, OOH,
marian.strycek@enviro.gov.sk
, tel.: +421 2 59562273
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
--