1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
192
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ................2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 22. júla 2019
(1) Na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát od 22. júla 2021.
(2) Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
a) elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019,
2
b) zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
(3) Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát sa nevzťahuje na hračky, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie podľa osobitného predpisu.25a)“.Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:„25a) Bod 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. L 396, 30.12.2006) v platnom znení.“.
2. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:
„7. Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
8. Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
9. Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
10. Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %) “.
3. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: „2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Ú. v. EÚ L 137, 4.6.2015).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 22. júla 2019.