1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č 6 O1
Stav konca odpadu
Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom v zmysle článku 3 bodu 1, ak prejde činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá, ktoré sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely;
b) pre túto látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt;
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa existujúce právne predpisy a normy uplatniteľné na výrobky; a
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
Kritéria v potrebných prípadoch zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadnia všetky prípadné nepriaznivé
vplyvy látky alebo predmetu na životné
N
1
§ 2 O5
Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise1) alebo vo vykonávacom predpise 105 ods. 3 písm. p)] , a ktorý spĺňa tieto kritériá. Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
a)látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,
b)pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c)látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách uplatniteľné na výrobky a
d)použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
Ú
1) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. L 94, 8.4.2011), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012 , ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. L 337, 11.12.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013 , ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013).
2
prostredie.
Č 23 O1
POVOLENIA A REGISTRÁCIE
Článok 23
Vydávanie povolení
1. Členské štáty vyžadujú od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby získal od príslušného orgánu povolenie.
V takýchto povoleniach sa uvádzajú aspoň:
a) druhy a množstvá odpadu, ktorý možno spracovať;
b) pre každý druh povolenej činnosti technické a akékoľvek iné požiadavky týkajúce sa dotknutého miesta;
c) bezpečnostné opatrenia a opatrenia predbežnej opatrnosti, ktoré sa majú prijať;
d) metódu, ktorá sa má použiť pri každom druhu činnosti;
e) podľa potreby takéto činnosti monitorovania a kontroly;
f) podľa potreby ustanovenia o skončení prevádzky a starostlivosti po skončení prevádzky.
N
1
§ 97 O1
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,2)
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 126)
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,126)
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d) prevádzkovanie zariadenia na zber
Ú
2) § 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
3
odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
e) vydanie prevádzkového poriadku
1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
g) zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
4
§ 97 O2
monitorovanie,
k) dekontamináciu,
l) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o) to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písm. b) a c) nepoužijú,
q) prevádzkovanie dočasného úložiska kovovej ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písm. a) nepoužijú,
r) uzavretie dočasného úložiska kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie,
s) využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,
t) zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie ako
tri roky pred jeho zhodnotením.
(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f),
5
§ 97 O3
§ 97 O4
§ 97 O5
g), l), m), n), s) a t) aj množstvo odpadov
b)určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n), a o)
c)spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a s) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b)bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.
Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)triedu skládky odpadov,
b)podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky
6
§ 97 O6
§ 97 O7
skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
e)povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, dokedy je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný najneskôr začať s uzatváraním a rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.
Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje
a)typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas
7
§ 97 O8
§ 97 O9
udeľuje.
Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 3 možno vydať, len ak
a)odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)hodnotenie vplyvu na životné prostredie18) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu21) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje
a)opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. d), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,
d)spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
8
§ 97 O 10
§ 97
O11 -15
Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje
a)druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
e)bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
f)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
g)spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
h)ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11) Súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad podľa odseku 1 písm. o), sa nevyžaduje, ak ide o zariadenie povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu.3)
(12) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov a súhlas na prevádzkovanie dočasného úložiska kovovej ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas.
(13) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení
3 ) Zákon č. 39/2013 Z. z.
9
skládky vydá potvrdenie.
(14) Uzavretie dočasného úložiska kovovej ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska kovovej ortuti vydá potvrdenie.
(15) Súhlas na zhromažďovanie odpadu na dlhšie ako jeden rok vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadu po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to nehospodárne.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
10
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.