Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
* Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2. Definícia problému
Návrh zákona zohľadňuje prípad EU Pilot č. 5699/13/ENVI vo veci správnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.V rámci prípadu EU Pilot č. 5699/13/ENVI ide o doplnenie podmienok pre kritériá, ktoré sa musia splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu, doplnenie požiadaviek súhlasu na povolenie výnimky zo zákazu zmiešavania nebezpečného odpadu a doplnenie požiadaviek súhlasov na povolenie spracovania odpadu.
4. Dotknuté subjekty
Zmeny návrhu sa dotknú Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v prípade, ak bude vypracovávať kritériá pre dosiahnutie stavu konca odpadu; orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré udeľujú súhlasy a žiadateľov (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia) o súhlasy.
5. Alternatívne riešenia
-
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
-
8. Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Σ Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Jana Juríková, odbor odpadového hospodárstva, jana.jurikova@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2528
12. Zdroje
-
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
-