NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
193
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:
a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,
b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách uplatniteľné na výrobky a
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.“.
2. V § 97 odsek 3 znie:
„(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a s) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a) technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,
b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.“.
3. V § 97 ods. 10 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
e) bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená f) až h).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.