VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV- 24535/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
193
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .........2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u je
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2016