1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (NZ)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (24/2006)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpo-pozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č5
O3
Písm. d)
d) náčrt hlavných alternatív vypracovaných navrhovateľom a určenie hlavných dôvodov pre jeho výber so zreteľom na vplyvy na životné prostredie;
N
NZ
§22
ods. 3 písm. d)
d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie,
U
Č11
O5
S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.
N
NZ
§ 24
písm. h)
h) praktických informáciách prístupu k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred súdom a určenie štádia, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.
U
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Príloha II
bod 2 písm. d)
d) Hĺbkové vrty, najmä:
i)
geotermálne vrty;
ii)
vrty pre uskladnenie jadrového odpadu;
iii)
vrty pre vodné zdroje
N
NZ
Príloha č. 8 kapitola 1 položka 16
Časť B (zisťovacie konanie)
Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy) najmä:
-vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd do 500 m
-vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu
-vrty pre vodné zdroje od 300 m
U
-vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd od 500 m podliehajú povinnému hodnoteniu
-vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu bez limitu podliehajú povinnému hodnoteniu
-vrty na zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva od 300 m (od 0 do 300m nie považované za hĺbkové vrty)
Príloha II
Bod 3
Písm. h)
Zariadenia na výrobu hydroelektrickej energie.
N
NZ
Príloha č. 8 kapitola 2 položka 2
Časť B (zisťovacie konanie)
Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) do 0,1 MW
U
Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) od 0,1 MW podliehajú povinnému hodnoteniu
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Príloha I
Bod 1
Ropné rafinérie (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie viac ako 500 ton uhlia alebo asfaltovej bridlice za deň.
N
N
NZ
24/2006
Príloha č. 8 kapitola 4 položka 2
Časť A (povinné hodnotenie)
Príloha č. 8
kapitola
4
Položka č. 1
Časť A (povinné hodnotenie)
Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu
(okrem zariadení na výrobu mazív z ropy) bez limitu
Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín od 500 t/deň.
U
U
Príloha II
Bod 9
Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch.
N
NZ
Príloha č. 8 kapitola 8 položka 12
Časť B (zisťovacie konanie)
Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch bez limitu
U
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Príloha I
Bod 12
Písm. a)
Zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ak toto prečerpávanie za cieľ zabrániť možnému nedostatku vody a ak množstvo prečerpanej vody presahuje 100 miliónov kubických metrov za rok
N
NZ
Príloha č. 8 kapitola 10
položka 2
Časť A (povinné hodnotenie)
Zariadenia na prevod povrchových a podzemných vôd medzi povodiami, ak takýto prenos je zameraný na prevenciu pred možným nedostatkom vody od 10 mil. m3/rok
U
Príloha IV.
Bod 2
Náčrt hlavných alternatív rozvíjaných navrhovateľom a naznačenie hlavných dôvodov pre výber so zreteľom na ich vplyv na životné prostredie.
N
N
NZ
NZ
Príloha č. 9 kapitola 5
Príloha č. 11
Časť C kapitola 5
Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom) s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie
Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu (vrátane porovnania s nulovým variantom) s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie
U
U