Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Navrhovaný materiál je sám osebe nástrojom, ktorý komplexne pôsobí pozitívne na všetky zložky životného prostredia, vrátane zdravia obyvateľstva
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Materiál je sám osebe nástrojom, ktorý zabezpečí minimalizáciu vplyvov navrhovaných činností na chránené územia
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Materiál je sám osebe nástrojom, ktorý zabezpečí minimalizáciu vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
S ohľadom na charakter materiálu nie potrebné žiadne opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu