Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) 2011/92/EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
1.7.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
15.7.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
08.2016
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona zohľadňuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Odstránenie transpozičného deficitu prostredníctvom predmetného návrhu zároveň priamo súvisí s plnením všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti EIA/SEA, ktorá je podmienkou čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci dotknutých operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a zabezpečiť splnenie všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti EIA/SEA, ktorá je podmienkou čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci dotknutých operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020..
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Novela zákona sa priamo dotkne navrhovateľov a nepriamo verejnosti.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Príloha č. 1
2
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Navrhovaná úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Pre zabezpečenie výkonu úloh koordinátora EIA v súvislosti s implementáciou EŠIF a splnenie všeobecnej ex ante kondicionality EIA/SEA je potrebné vytvorenie dostatočných administratívnych kapacít, t.j. systemizovaných miest v dočasnej štátnej službe. Zdroje na ich financovanie (vrátane materiálno – technického vybavenia) sú alokované v Operačnom programe Technická pomoc, kde je „MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF“ oprávneným prijímateľom. V OP TP bol plánovaný indikatívny počet administratívnych kapacít pre MŽP SR ako koordinátora EIA v počte 15.
V rámci požiadavky na vytvorenie štátnozamestnaneckých miest na zabezpečenie administratívnych kapacít bol zohľadnený počet operačných programov (OP) obsahujúcich aktivity, ktoré svojím charakterom podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie: OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, OP Výskum a Inovácie, OP Ľudské zdroje, OP Program rozvoja vidieka, OP Rybné hospodárstvo a 5 programov cezhraničnej spolupráce.
Vychádzajúc z uvedeného bude potrebné na úrovni koordinátora EIA zabezpečiť administratívne kapacity v rozsahu jedno miesto za OP Výskum a Inovácie, OP Ľudské zdroje , OP Rybné hospodárstvo 2 miesta za OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, OP Program rozvoja vidieka, a 3 miesta spolu za programy cezhraničnej spolupráce, čo predstavuje 14, resp. 15 miest vrátane miesta vedúceho príslušného organizačného útvaru.
Príloha č. 1
3
Nakoľko prostriedky na zabezpečenie administratívnych kapacít v súvislosti s plnením úloh koordinátora EIA v rámci posudzovania projektov financovaných z EŠIF sú alokované v Operačnom programe Technická pomoc, nevznikajú dodatočné požiadavky na štátny rozpočet. Z tohto dôvodu neboli identifikované žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Vladimír Zemko, vladimir.zemko@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 2439
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K NÁVRHU
ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 24/2006 Z. Z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. júna 2016 predložil Stálej pracovnej komisií na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Materiál predpokladá pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. S týmto tvrdením sa Komisia nestotožňuje vzhľadom na to, že na zabezpečenie výkonu úloh koordinátora EIA je potrebné vytvorenie 10 štátnozamestnaneckých miest. Z uvedeného dôvodu Komisia žiada uviesť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a vyznačiť, že ide o rozpočtovo zabezpečené vplyvy. V nadväznosti na uvedené a v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiada Komisia tiež uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy a to nielen na bežný, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
K analýze sociálnych vplyvov, k predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy
Vplyvy uvedené v analýze sociálnych vplyvov žiada Komisia v súlade s metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov zhodnotiť iba v bode 4.4. tejto analýzy. Alternatívne, vzhľadom na dosah predpokladaného vplyvu, odporúča Komisia v doložke vybraných vplyvov označiť „žiadne sociálne vplyvy“, vypustiť predloženú analýzu sociálnych vplyvov a v tejto súvislosti upraviť text týkajúci sa sociálnych vplyvov predloženého návrhu zákona v príslušnej časti predkladacej správy a
Príloha č. 1
4
všeobecnej časti dôvodovej správy (na žiadne sociálne vplyvy).
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky
Komisia si tiež dovoľuje upozorniť, že informácie týkajúce sa zabezpečenia administratívnych kapacít uvedené v doložke vybraných vplyvov a v analýze sociálnych vplyvov nie sú v súlade s bodom A.2. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Túto skutočnosť odporúča Komisia predkladateľovi napraviť.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
ku materiálu, ktorý bol predložený na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie „Komisie“, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Poznámka
Materiál bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie upravený v zmysle pripomienok komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK