DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom články 192 a 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ, L 26, 28.1.2012) v platnom znení,
2. nelegislatívne akty: -
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)-
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
rozhodnutia C-142/07, C-72/12, C-244/12, C-404/09, C-420/11, C-260/11, C-216/05, C-239/04, C-87/02, C-255/05, C-177/11, C-463/11, C-128/09 C-131/09, C-134/09 a C-135/09, C-2/10, C-275/09, C 115/09, C-474/10, C-263/08, C-50/09, C-295/10, C-567/10, C-41/11, C-427/07, C-508/03, C-227/01, C-121/03, C-240/09, C-182/10, C-2/07, C-121/11, C-105/09 a C-110/09, C-290/03, C-75/08, C-205/08
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ zo dňa 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) zrušila a nahradila smernicu Rady 85/337/EHS v znení jej zmien a doplnení. Termíny prebratia vyplývajú z pôvodnej smernice a z jej zmien a doplnení a uvedené aj v prepracovanom znení smernice. Lehota na prebratie smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) boli splnené prijatím zákona č. 24/2006 Z. z. a jeho noviel (nahradil zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov).
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
neurčená
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti Slovenskej republike bolo začaté konanie č. 2013/2034 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení formálnym oznámením Európskej komisie z 21. marca 2013 – list č. C(2013) 1558 final.
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 114/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Zb. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení neskorších predpisov
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky