DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) obsahuje zmeny a doplnenia vykonané v rámci platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v reakcii na nedostatky vytýkané Európskou komisiou v rámci procesu infringementu (konanie č. 2013/2034) proti Slovenskej republike podľa článku 258 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie) formálnym oznámením Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) z 21. marca 2013 list č. C(2013) 1558 final. Dodatočné požiadavky Komisie predložené v marci 2016 k prerokovaniu na „package meeting“ zhrnuté v štyroch bodoch a osobitnej časti, ktorá sa venuje transpozícii príloh I. a II. smernice EP a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len „smernica EIA“). Cieľom návrhu novely je komplexné odstránenie transpozičného deficitu voči smernici EIA, najneskôr do konca roka 2016 vo vzťahu splnenia „ex ante kondicionality“ v rámci programového obdobia 2015 2020, čím bude umožnené Slovenskej republike čerpať finančné príspevky z fondov Komisie.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že návrh novely nerieši všetky pripomienky Komisie. Podrobnejšie písomné zdôvodnenie, pripomienok Komisie, ktoré návrh novely nerieši bolo spolu s návrhom novely zaslané Komisii.
Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondicionality č. 6 „Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia týkajúcich sa EIA a SEA“, kritéria č. 1 „Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (EIA) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (SEA)“. Ex ante kondicionality predstavujú nevyhnutný predpoklad pre čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 - 2020. Ex ante kondicionalita v oblasti EIA/SEA sa uplatňuje na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky a horizontálny charakter s dopadom na všetky operačné programy zahŕňajúce aktivity, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
V súlade s čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie) členské štáty povinné splniť ex ante kondicionality najneskôr 31. decembra 2016. V prípade nesplnenia ex ante kondicionality hrozí pozastavenie platieb na dotknuté operačné programy. Komisia vo svojom stanovisku k predmetnej ex ante kondicionalite zdôrazňuje, že „.. bude pokračovať v dôslednom sledovaní aplikácie smernice ako aj v overovaní toho, ako sa usmernenie týkajúce sa Systému riadenia a kontroly EŠIF pre obdobie 2014 - 2020, aplikuje pri relevantných projektoch“. Toto posúdenie je predmetom záverečného potvrdenia splnenia ex ante kondicionality.
Systém riadenia a kontroly EŠIF definuje podmienku poskytnutia príspevku č. 23 týkajúcu sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. V rámci overovania splnenia uvedenej podmienky je potrebné, aby v konaní o ŽoNFP bolo „vykonané overenie súladu predmetu predloženého projektu s výstupom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. V prípadoch, kedy došlo ku zmenám projektu, bude potrebné vykonať opätovné posudzovania (re-assessment), a v prípade identifikovanej potreby aj opätovné povoľovacie konanie (re-permitting).“ Pre splnenie uvedenej podmienky, ako aj ex ante kondicionality, je potrebné zapojenie koordinátora pre oblasť posudzovania vplyvov
2
(koordinátor EIA), ktorým je odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR, a preto je potrebné vytvoriť dostatočné administratívne kapacity pre zabezpečenie výkonu týchto činností. Zdroje na ich financovanie alokované v Operačnom programe Technická pomoc, kde je „MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF“ oprávneným prijímateľom.
Predkladaný návrh novely nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň je možné konštatovať, že návrh novely bude mať pozitívny sociálny a environmentálny vplyv. Nepredpokladá sa možná finančná záťaž pre podnikateľa a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh novely je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh novely je v súlade s právom Európskej únie.