Dôvodová správa
Osobitná časť
Návrh zákona bol iniciovaný dodatočnými požiadavkami zo strany Európskej komisie (ďalej len „Komisia“), ktoré zhrnuté v štyroch bodoch s potrebou ich zapracovania do zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) najneskôr do konca roka 2016. Odstránenie transpozičného deficitu prostredníctvom predmetného návrhu zároveň priamo súvisí s plnením všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti EIA/SEA, ktorá je podmienkou čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci dotknutých operačných programov pre programové obdobie 2014 - 2020.
Čl. I
K bodu 1:
V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.
K bodu 2:
Článok 5(3) bod d) a príloha IV bod 2 Smernice EIA, okrem iného stanovenie uvádza požiadavku, aby navrhovateľ pri výbere z hlavných alternatív musel brať do úvahy vplyvy na životné prostredie.
Do textu návrhu zákona, upravujúceho predkladanie a náležitosti zámeru, je doplnená formulácia zdôrazňujúca povinnosť navrhovateľa pri vyhodnocovaní viacerých variantov brať do úvahy predovšetkým a hlavne, okrem finančných, technických a ďalších, aj vplyvy na životné prostredie.
K bodu 3:
Článok 11 ods. 5. podľa smernice EIA uvádza, že členské štáty s cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.
Uvedená požiadavka je riešená v § 24 pridaním textu, že verejnosť bude, okrem iného, informovaná aj o praktických informáciách prístupu ku správnemu a súdnemu konaniu.
K bodu 4:
V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.
K bodom 5 až 7:
Článok 6 (2) písmeno d) Smernice EIA– vyžaduje, v prípade existencie návrhu rozhodnutia ak taký existuje, zabezpečiť informovanosť verejnosti o tomto návrhu. V zákone o posudzovaní vplyvov je toto upravené v § 37 ods. 2, podľa ktorého sa návrh záverečného stanoviska prerokováva s vybranými subjektmi bez účasti verejnosti. Podľa všeobecných podmienok vydávania rozhodnutí podľa Správneho poriadku sa takýto postup nevyžaduje. Odstránením povinnosti prerokovať návrh záverečného stanoviska s vybratými subjektami v návrhu zákona dôjde k zosúladeniu s požiadavkou smernice EIA. Takáto úprava zohľadňuje celý proces ako súhrn administratívno-správnych postupov vytvárajúcich platformu pre
2
vydanie rozhodnutia, ktorým je v tomto prípade záverečné stanovisko. V kontexte tejto zmeny je vykonaná úprava znenia § 36 ods. 7 a aj § 37 ods. 4.
K bodu 8:
V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a nasledujúce odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8. V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v príslušných ustanoveniach zákona upraviť vnútorné odkazy na § 37.
K bodu 9:
Ustanovuje sa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017, t.j. od účinnosti zákona.
K bodu 10:
Príloha II bod 2 písm. d) Smernice EIA uvádza hĺbkové vrty, najmä:
i) geotermálne vrty;
ii) vrty pre uskladnenie jadrového odpadu;
iii) vrty pre vodné zdroje
s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy
Transpozícia smernice je v návrhu zákona riešená odstránením pojmu „ťažobný“ v položke 16 kapitoly 1 prílohy č. 8 a zároveň precizovaním pojmov „geotermálne vrty“ a „vrty pre vodné zdroje“.
K bodu 11:
Príloha II bod 3 písm. h) Smernice EIA uvádza „Zariadenia na výrobu hydroelektrickej energie“ bez limitu
Transpozícia smernice je v návrhu zákona riešená vypustením spodnej hranice 5 MW v kapitole 2 položke 2 prílohy č. 8 , čím sa zavedie povinnosť vykonať zisťovacie konanie pre všetky hydroelektrárne s výkonom do 0,1 MW, čo je zároveň zavedenie nového parametra po dohode so sekciou vôd MŽP SR, pričom platí povinnosť vykonať povinné hodnotenie pre hydroelektrárne s výkonom nad 0,1 MW.
K bodom 12 a 13:
Príloha I bod 1 smernice EIA uvádza „Ropné rafinérie (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie viac ako 500 ton uhlia alebo asfaltovej bridlice za deň.“
Návrh zákona rieši túto položku upravením položky 2 v kapitole 4 prílohy č. 8 návrhu zákona. Táto úprava vyvolala rozdelenie pôvodnej položky zavedením položky 2a v kapitole 4 prílohy č. 8 návrhu zákona, kde bola premiestnená časť pôvodnej položky aj s limitmi.
K bodu 14:
Príloha II bod 9 Smernice EIA uvádza:– „Gumárenský priemysel; Výroba a spracovanie
výrobkov založených na elastoméroch“
Absencia tejto položky je v návrhu zákona riešená zaradením uvedenej položky do prílohy č. 8
K bodu 15:
Príloha I bod 12 písm. a) smernice EIA uvádza „a) Zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ak toto prečerpávanie za cieľ zabrániť možnému nedostatku vody a ak množstvo prečerpanej vody presahuje 100 miliónov kubických metrov za rok.“
3
Správna transpozícia smernice EIA je v návrhu novely riešená úpravou textu existujúcej položky 2 tak, že zahŕňa povrchovú aj podzemnú vodu.
K bodu 16:
Úpravy vykonané v prílohách č. 9 a 11 zákona sa vzťahujú k úprave vykonanej v bode 1 návrhu zákona
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.
V Bratislave 17. augusta 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky