NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
194
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20a sa slová „§ 37 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 4“.
2.V § 22 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová „s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie“.
3.V § 24 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) praktických informáciách prístupu k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správnym orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
4.V § 24 ods. 4 sa slová „§ 37 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 6“.
5.V § 36 odsek 7 znie:
„(7) Odborný posudok je podkladom pre vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.“.
6.V § 37 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
7.V § 37 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy chránených území, príslušný orgán vydá záverečné stanovisko na základe stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým sa vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Príslušný orgánv záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.“.
8.V § 38 ods. 10 a 11 sa slová „§ 37 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 3“.
9. Za § 65d sa vkladá § 65e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
10.V prílohe č. 8 kapitole č. 1 položka č. 16 znie:
16.
Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy) najmä:
-vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd
-vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu
-vrty pre vodné zdroje
od 500 m
bez limitu
do 500 m
od 300 m.
“.
11.V prílohe č. 8 kapitole č. 2 položka č. 2 znie:
2.
Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
od 0,1 MW
do 0,1 MW.
“.
12.V prílohe č. 8 kapitole č. 4 položka č. 2 znie:
2.
Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)
bez limitu.
“.
13.V prílohe č. 8 kapitole č. 4 sa za položku č. 2 vkladá nová položka 2a, ktorá znie:
2a.
Zariadenia na regeneráciu odpadových minerálnych olejov
od 500 t/deň a viac
od 50 t/deň
do 500t/deň.
“.
14.Príloha č. 8 sa kapitole č. 8 dopĺňa položkou č. 12, ktorá znie:
12.
Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch
bez limitu.
“.
15.V prílohe č. 8 kapitole č. 10 položka č. 2 znie:
2.
Zariadenia na prevod povrchových a podzemných vôd medzi povodiami, ak takýto prenos je zameraný na prevenciu pred možným nedostatkom vody
od 10 mil. m3/rok
do
10 mil. m3/rok.
“.
16.V prílohe č. 9 kapitole V. v nadpise a v prílohe č. 11 v časti C kapitole V. sa za slovo „variantu“ vkladajú slová „s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.