1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „osobitný odvod“) bol zavedený od 1. januára 2012 zákonom č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom ustanovené platenie osobitného odvodu je reakciou na závery prijaté Európskou radou dňa 17.6.2010 k novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast, v ktorých Európska rada súhlasila s tým, že „členské štáty by mali zaviesť režimy odvodov a daní pre finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie záťaže a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík“.
Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie finančných kríz, a aby sa tak odstránilo spoliehanie sa na finančné prostriedky daňovníkov.
Prostriedky osobitného odvodu štátnymi finančnými aktívami (ŠFA), kapitoly Všeobecná pokladničná správa a účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora SR, vrátane doplnenia zdrojov Fondu ochrany vkladov potrebných na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady.
Východzia sadzba osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok bola vo výške 0,4 % zo základu pre výpočet osobitného odvodu, ktorým je suma pasív banky, resp. pobočky zahraničnej banky znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu.
V zákone bola zavedená aj tzv. degresia, tzn. postupný pokles sadzby osobitného odvodu, v súlade s ktorou je súčasná sadzba 0,2% po splnení podmienky ustanovenej v § 8, ktorou bolo prekročenie celkovej sumy uhradených odvodov vo výške 500 mil. eur k ustanoveným dátumom príslušného roka. Princíp degresie výšky sadzby osobitného odvodu bol ďalej nastavený tak, že pri prekročení celkovej sumy uhradených odvodov vo výške 750 mil. eur k ustanoveným dátumom príslušného roka sa sadzba znižuje na 0,1% a ak suma uhradených odvodov presiahne výšku 750 mil. eur a zároveň dosiahne 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor SR, banky nebudú povinné platiť osobitný odvod. Ak uvedený pomer klesne pod hodnotu 1,45 %, banky budú povinné opätovne uhrádzať odvod, a to vo výške 0,05 %.
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je ponechanie sadzby osobitného odvodu bánk na ďalšie kalendárne roky na úroveň súčasného koeficientu a časovo obmedziť jeho platenie a zároveň zrušiť ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR.
2
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá negatívny vplyv, t.j. možný statický vplyv na ziskovosti bankového sektora, ponechaním sadzby odvodu na ďalšie roky na súčasnej úrovni zrušením tzv. jeho degresie. Avšak je predpoklad od roku 2021 aj pozitívneho vplyvu časovým obmedzením jeho platenia. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2016
2.Definovanie problému
Návrh zákona reaguje na potrebu zaviesť taký mechanizmus prispievania bánk na financovanie nákladov na riešenie finančných kríz, ktorý by bol čo najprimeranejší. Návrhom zákona sa nemení podstata bankového odvodu, upúšťa sa však od určovania jeho sadzby v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa a ustáluje sa sadzba na príslušný rok na súčasnú úroveň do roku 2021, čo podľa predkladateľa umožní bankám a pobočkám zahraničných bánk nastaviť reálnejšie svoje obchodné plány.
4
3.Ciele a výsledný stav
-zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na riešenie finančných kríz a za tým účelom sa navrhuje
-ustálenie sadzby osobitného odvodu na príslušný rok na súčasnú úroveň,
- zrušenie tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR,
-časové obmedzenie platenia osobitného odvodu.
4.Dotknuté subjekty
Banky a pobočky zahraničných bánk.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované. Jedinou alternatívou bolo ukončiť platenie bankového odvodu od roku 2021.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
N/A
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
5
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Darina Čaplánová,
darina.caplanova@mfsr.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie, t.j. odporúča materiál predložený na predbežné pripomienkové konanie dopracovať podľa pripomienok v bode II.
6
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania.
K doložke vybraných vplyvov
K časti „2. Definovanie problému“:
Predkladateľ podľa názoru Komisie nesprávne zadefinoval problém a nedostatočne ho
odôvodnil.
Predkladateľ pripomienku akceptuje doplnením definovania problému.
K časti „4. Dotknuté subjekty“:
Podľa názoru Komisie popri bankách a pobočkách zahraničných bánk, sekundárne dotknutými subjektmi môžu byť aj podniky. Pripravovaný právny predpis môže negatívne ovplyvniť nielen stabilitu bankového sektora, ale najmä sťažiť prístup podnikov (a najmä malých a stredných) k úverovým zdrojom a negatívne ovplyvniť ceny ponúkaných produktov a služieb.
Predkladateľ síce uvažuje s negatívnymi vplyvmi na podnikateľské prostredie, avšak
vzhľadom na to, že návrhom zákona sa nemení sadzba bankového odvodu smerom nahor, ale zostáva nezmenená, nie je možné exaktne odhadnúť dopad v podobe konkrétnych vplyvov uvedených zo strany Komisie.
V časti „5. Alternatívne riešenia“ Komisia žiada uviesť informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Pokiaľ je odpoveď kladná, Komisia žiada zvažované alternatívne riešenia popísať. V prípade, že neboli zvažované alternatívne riešenia, je potrebné uviesť dôvod prečo neboli zvažované.
Predkladateľ nezvažoval inú alternatívu, od tej, ktorá je predložená v návrhu zákona. Túto
skutočnosť uvedie v časti 5.
V časti „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ Komisia žiada predkladateľa, aby vyznačil, či má materiál vplyvy na malé a stredné podniky (MSP).
K procesu
V predbežnej informácii zverejnenej na portáli slov-lex 16. júna 2016 neuviedol dostatočne presné informácie k plánovaným úpravám výšky odvodu, nakoľko v nej uvádza, že cieľom úpravy je „ustanovenie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a pobočiek zahraničných bánk na príslušný rok ponechaním na súčasnej úrovni, a časové obmedzenie platenia osobitného odvodu“ a nespomína v nej zrušenie inštitútu degresie, čo Komisia považuje za najdôležitejšiu úpravu tejto novely.
7
Predkladateľ uvedenú skutočnosť následne premietol do doložky vplyvov v časti 3.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Komisia odporúča predkladateľovi napraviť chybu v bode „2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie.“ V tabuľke daného bodu v stĺpci „Návrh zákona“ sa nachádza chyba. (1. januára 20121).
Predkladateľ pripomienku akceptuje.
Komisia tiež odporúča predkladateľovi zjednotiť uvádzanie sumy v tabuľkách. V záhlaví tabuliek sa uvádza v „eurách“, v riadkoch tabuliek v „mil. eur“.
Predkladateľ pripomienku akceptuje.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie analýzy.
V bode „3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie“ Komisia odporúča určiť priemerné náklady na jedného podnikateľa (t. j. 2,5 mil. EUR za rok 2017 a pod.)
Predkladateľ pripomienku akceptuje, avšak uvedený údaj vzhľadom na rôznu veľkosť bánk
a z hľadiska základu pre výpočet odvodu nevyjadruje hodnotu exaktne.
V bode „3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu“ odporúča Komisia predkladateľovi uviesť, že zvýšením nákladov na osobitný odvod dochádza k vytvoreniu bariér pre prípadný vstup nových bankových subjektov na trh.
Podľa predkladateľa je uvedená pripomienka hypotetická. Vzhľadom na to, že návrhom
zákona sa od 1.1.2021 ustanovuje nulová sadzba bankového odvodu, je predpoklad, že to môže byť v horizonte rokov 2021 a nasledujúcich signálom pre zahraničné banky práve na zriadenie svojich pobočiek na území Slovenskej republiky.
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
48 500 000x)
50 800 000x)
53 900 000x)
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
-vplyv na štátne finančné aktíva
0
48 500 000
50 800 000
53 900 000
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
x) Suma odvodu očistená o pokles dane z príjmov: r. 2017: 61,4 mil. eur - 12,9 mil. eur = 48,5 mil. eur; r.2018: 64,3 mil. eur - 13,5 mil. eur = 50,8 mil. eur; r.2019: 68,2 mil. eur 14,3 mil. eur = 53,9 mil. eur.
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Predmetom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je ponechanie sadzby osobitného odvodu bánk na ďalšie kalendárne roky na úrovni súčasného koeficienta a časové obmedzenie jeho platenia a zároveň zrušenie ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
10
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Navrhovanou úpravou sa ponecháva sadzba osobitného odvodu bánk na ďalšie kalendárne roky na úrovni súčasného koeficienta vo výške 0,2 % zo základu pre jeho výpočet a časovo sa obmedzuje jeho platenie a zároveň sa rušia ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR.
Súčasnosť
Návrh zákona
V súčasnosti je sadzba odvodu vo výške 0,2%, pričom zákon predpokladá jej pokles na úroveň 0,1%, keď kumulatívna hodnota zaplateného odvodu presiahne 750 mil. eur. Je predpoklad, že táto hranica sa dosiahne vo 4. štvrťroku 2016.
Trvalá sadzba odvodu na úrovni 0,2% (rovnaká pre všetky typy bánk a platná na celý základ odvodu) na roky 2017 až 2020.
Od 1. januára 2021 sa navrhuje, aby sadzba odvodu bola 0%.
11
Tabuľka č. 3
x) Suma odvodu očistená o pokles dane z príjmov: r. 2017: 61,4 mil. eur - 12,9 mil. eur = 48,5 mil. eur; r.2018: 64,3 mil. eur - 13,5 mil. eur = 50,8 mil. eur; r.2019: 68,2 mil. eur – 14,3 mil. eur = 53,9 mil. eur.
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
48 500 000x)
50 800 000x)
53 900 000x)
Daňový výdavok
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
48 500 000x)
50 800 000x)
53 900 000x)
12
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
13
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
14
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
x
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Banky a pobočky zahraničných bánk (počet: 26)
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ požiadal v súlade s bodom 5.8. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016) o konzultáciu legislatívneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorému bola zverejnená predbežná informácia pod č. PI/2016/88, v rámci doby trvania konzultácie, ktorú sme navrhli do 24. júna 2016. Išlo o 36 subjektov (združenia zástupcov podnikateľského prostredia vrátane bánk a pobočiek zahraničných bánk...). Žiadny z oslovených subjektov nenamietal navrhovanú lehotu. O konzultáciu prejavili záujem nasledovné subjekty:
-Slovenská banková asociácia
15
-Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.
Uvedené konzultácie sa uskutočnili formou osobných rokovaní.
Pripomienky Slovenskej bankovej asociácie sa týkali nesúhlasu s pripravovanými zmenami z hľadiska zaťaženosti bankového sektora, ich dopadov na stabilitu bankového sektora, žiadali odôvodniť navýšenie zaťaženia bankového sektora.
Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov nemala námietky k pripravovanému návrhu zákona, vyjadrila súhlas so stanovenou sadzbou odvodu a žiadala prijať opatrenia o nepremietnutí tohto opatrenia do poplatkov klientov bánk.
Zároveň sa k predbežnej informácii k návrhu predmetného zákona vyjadrili Klub 500, Republiková únia zamestnávateľom a aj Slovenská banková asociácia.
Všetkým pripomienkujúcim sme zaslali vyjadrenie k ich pripomienkam a vzali na vedomie rozhodnutie uplatniť pripomienky v ďalšom legislatívnom procese.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súčasnosti je sadzba odvodu vo výške 0,2%, pričom platný zákon predpokladá jej pokles na úroveň 0,1%, keď kumulatívna hodnota zaplateného odvodu presiahne 750 mil. eur. Je predpoklad, že táto hranica sa dosiahne vo 4. štvrťroku 2016.
Návrhom zákona sa ustanovuje trvalá sadzba odvodu na úrovni 0,2% (rovnaká pre všetky typy bánk a platná na celý základ odvodu) ročne na roky 2017 2020. Náklady bankového sektora stúpnu z tohto titulu v priemere ročne o cca 51 mil. eur.
Od roku 2021 sa ustanovuje nulová sadzba odvodu.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevyžaduje, nezvyšuje.
16
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
V priemere 1,96 mil. eur ročne.*
Náklady bankového sektora stúpnu od roku 2017 do roku 2020 v priemere ročne o cca 51 mil. eur.
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná
17
sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
x) Vzhľadom na to, že nie je prípustné zverejňovať individuálne údaje za bankový sektor, uvádzame údaj o priemerných nákladoch. Uvedený údaj vzhľadom na rôznu veľkosť bánk z hľadiska základu pre výpočet odvodu nevyjadruje hodnotu exaktne.
18
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
___________________________________________________________________________
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie;
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
19
Dôvodová správa
Osobitná časť
K Čl. I
Týmto článkom sa novelizuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 1
Navrhovanou úpravou § 3 ods. 2 sa ustanovuje, že sadzba osobitného odvodu na príslušný rok je 0 %.
K bodu 2
Navrhovanou úpravou sa vypúšťajú zo zákona ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR.
K bodu 3
Navrhovaným prechodným ustanovením v prvej vete sa ustanovuje ročná sadzba odvodu na roky 2017 2020 vo výške 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu podľa tohto zákona a jeho druhá veta sa navrhuje z dôvodu jednoznačnosti a vyhnutiu sa aplikačných problémov sa navrhuje druhá. To znamená, že banky uhradia do 25. októbra 2016 štvrtú štvrtinu sadzby za rok 2016, ktorá predstavuje 0,2% zo základu pre výpočet odvodu. Zrušovacím ustanovením sa v nadväznosti na úpravu v bode 2 zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 253/2014 Z.z. o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.
K Čl. II
Z dôvodu právnej istoty dotknutých subjektov v súvislosti s navrhovanou úpravou sadzby bankového odvodu na ďalšie roky je potrebné, aby zákon nadobudol účinnosť pred 25. októbrom 2016, teda dňom, ku ktorému je predpoklad, že sa dosiahne suma uhradených odvodov, ustanovená podľa § 8 ods. 2 zákona, ktorá je podmienkou na zníženie sadzby odvodu podľa doterajšej právnej úpravy. Vzhľadom na to sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 24. októbra 2016.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016.
Robert F i c o, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter K a ž i m í r, v.r.
minister financií Slovenskej republiky
20