NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
186
VLÁDNY NÁVRH
N á v r h
ZÁKON
z ................ 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová „0,4 %, ak sa v § 8“ nahrádzajú slovami „0 %, ak § 11“.
2. § 8 sa vypúšťa.
3. Za § 10 sa dopĺňajú § 11 a 12, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„ § 11
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 24. októbra 2016
Sadzba odvodu na roky 2017 2020 je 0,2 % ročne. Na sadzbu odvodu na rok 2016 a výšku splátky odvodu za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2016 sa vzťahuje právny predpis účinný pred 24. októbrom 2016.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie účinné od 24. októbra 2016
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 253/2014 Z.z. o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 24. októbra 2016.