Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
9 337 000
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na Štátny rozpočet (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
9 337 000
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
9 337 000
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
9 337 000
0
0
0
z toho vplyv na štátny rozpočet (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
9 337 000
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte (MPSVR SR, podprogram 07C07 „Vianočný príspevok dôchodcom“)
9 337 000
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
Príloha č. 2
3
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky vyplývajúce z jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku budú finančne kryté v rámci schváleného rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2016.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje nasledovnú zmenu:
jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku v roku 2016 o 12,74 eura pre poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky (vrátane) 2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (396,18 eura).
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jednorazové zvýšenie vianočného príspevku si nevyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne a nezvýši administratívnu záťaž Sociálnej poisťovne nad rámec predchádzajúcich zvyšovaní vianočného príspevku o jednorazový príspevok.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých
Príloha č. 2
4
zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Tabuľka č. 3
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii výdavkov za poberateľov dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou boli použité údaje o počtoch a výškach relevantných druhov dôchodkov k 31. januáru 2016. Počet osôb dotknutých jednorazovým zvýšením sumy vianočného príspevku bude približne 733 000 (z toho cca 700 dôchodcov zo silových rezortov).
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamy vplyv na štátny rozpočet v roku 2016. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku sa bude týkať približne 732 300 dôchodcov registrovaných v Sociálnej poisťovni a cca 700 dôchodcov zo silových rezortov. Predmetný návrh zákona predpokladá výdavky štátneho rozpočtu v roku 2016 v objeme cca 9 337 000 eur. Zvýšené výdavky vyplývajúce z návrhu zákona týkajúce sa jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku budú finančne kryté v rámci schváleného rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2016.
Výdavky štátneho rozpočtu negatívny vplyv na rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom príslušnej kapitoly na rok 2016.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Štátny rozpočet (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
9 337 000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
9 337 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
0
0
0
0
Príloha č. 2
5
úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
9 337 000
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0