DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
- primárnom - články 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: - nie je upravená,
2. nelegislatívne akty: - nie je upravená,
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)- nie je upravená,
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- rozsudku ESD C-361/13 Európska komisia proti Slovenskej republike,
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné,
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a
vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné,
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
bezpredmetné,
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné,
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky