Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 30.5.2016Ukončenie: 10.6.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
16.06.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Jednorazové zvýšenie vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkových dávok.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je v roku 2016 poskytnúť jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre poberateľov nízkych dôchodkov, čím sa prispeje k zvýšeniu životnej úrovne nízkopríjmových poberateľov dôchodkov vo vianočnom období.
4. Dotknuté subjekty
Poberatelia dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku, ktorých úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (396,18 eur).
5. Alternatívne riešenia
Poskytovanie vianočného príspevku bez jednorazového zvýšenia. V takomto prípade by maximálna suma vianočného príspevku dôchodcov, ktorých celkový dôchodkový príjem neprevyšuje sumu životného minima pre jednu plnoletú osobu predstavovala 87,26 eura.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa predpokladajú vyššie výdavky na jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku v porovnaní so schváleným rozpočtom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2016.Sociálne vplyvy celkový vplyv je pozitívny na príjmy oprávneného okruhu poberateľov jednorazového zvýšenia sumy vianočného príspevku.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Miroslav Danček, email: miroslav.dancek@employment.gov.sktel.: 02/20461930
12. Zdroje
Sociálna poisťovňa: Počet dôchodcov, ktorým sa vyplácal dôchodok k 31.1.2016 v triedení podľa druhu dôchodku
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila súhlasné stanovisko s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neuplatnila k materiálu žiadne pripomienky a odporúčania.