B. Osobitná časť
K Čl. I (§ 5)
V roku 2016 sa rovnako ako v predošlých dvoch rokoch navrhuje jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku pre tých poberateľov dôchodkových dávok, ktorých dôchodkový príjem nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Uvedená hranica korešponduje s približnou sumou priemerného starobného dôchodku (414,70 eura k 30. aprílu 2016).
K Čl. II
Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2016.
Bratislava 17. augusta 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky