DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016-2020 deklarovala svoju snahu zameriavať pozornosť na poberateľov nízkych dôchodkov a napomáhať pri zlepšovaní ich životnej situácie. V súlade s uvedeným sa navrhuje aj v roku 2016 jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura.
Vplyvy vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy návrhu zákona na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.