Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
113 688 733
116 087 450
117 937 248
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR – 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
836 964
845 333
858 859
Rozpočtové prostriedky
0
836 964
845 333
858 859
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia
z toho:
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
vplyv na MO SR
0
572 810
1 159 420
1 192 610
vplyv na MS SR
0
104 415
209 713
209 713
vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia
0
597 624
1 180 294
1 180 294
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
113 688 733
116 087 450
117 937 248
z toho vplyv na štátny rozpočet (MPSVR SR – 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
836 964
845 333
858 859
z toho vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
Z toho vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
financovanie zabezpečené v rozpočte (MPSVR SR – 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
836 964
845 333
858 859
Príloha č. 2
2
financovanie zabezpečené v rozpočte Sociálnej poisťovne
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
financovanie zabezpečené v útvaroch sociálneho zabezpečenia
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
3
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky na valorizáciu vybraných nesystémových dávok (resp. príplatkov) budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2017 až 2019.
Zvýšené výdavky rozpočtu Sociálnej poisťovne vyplývajúce z valorizácie dôchodkových dávok a úrazových dávok budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019.
Zvýšené výdavky rozpočtov útvarov sociálneho zabezpečenia vyplývajúce z valorizácie dôchodkových dávok a výsluhových dávok budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu útvarov sociálneho zabezpečenia na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
Návrh úpravy valorizácie dôchodkových dávok, niektorých úrazových dávok a piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) poskytovaných zo systému sociálneho poistenia pre rok 2017.
2.2.1. Popis návrhu:
Uvedený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov stanovuje minimálne percento, od ktorého sa bude odvíjať zvyšovanie dôchodkových dávok, niektorých úrazových dávok, piatich nesystémových dávok resp. príplatkov (sociálny dôchodok, tzv. invalidné dôchodky z mladosti, zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príplatok k dôchodku za štátnu službu) a dôchodkových a výsluhových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
V roku 2017 sa na základe makroekonomických ukazovateľov (rastu priemernej mzdy a rastu spotrebiteľských cien) vypočíta valorizačné percento na zvyšovanie dôchodkových dávok, niektorých úrazových dávok a piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) poskytovaných zo systému sociálneho poistenia. V prípade, že toto valorizačné percento bude nižšie ako minimálne valorizačné percento, použije sa na valorizáciu minimálne valorizačné percento. Minimálne valorizačné percento na rok 2017 je 2 %.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Zvyšovanie predmetných dávok si nevyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne a zmenu informačného systému útvarov sociálneho zabezpečenia a nezvýši administratívnu záťaž Sociálnej poisťovne a útvarov sociálneho zabezpečenia nad rámec
Príloha č. 2
4
predchádzajúcich zvyšovaní dôchodkových dávok, úrazových dávok a piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) poskytovaných zo systému sociálneho poistenia a dôchodkových a výsluhových dávok poskytovaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne, na príjmy útvarov sociálneho zabezpečenia, ani na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii výdavkov na zvyšovanie dôchodkových dávok, niektorých úrazových dávok a piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) so zavedením minimálneho valorizačného percenta v roku 2017 sa pri porovnaní so súčasne účinným právnym stavom predpokladá v období rokov 2017 2019 so zvyšovaním dôchodkových dávok podľa najaktuálnejšej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2016.1
1 Makroekonomická prognóza IFP:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10608
Príloha č. 2
5
Tabuľka 1: Ukazovatele relevantné na určenie percenta zvyšovania dôchodkových dávok podľa aktuálnej makroprognózy IFP (jún 2016)
% zmena
2016
2017
2018
2019
CPI
-0,5
-
-
-
Dôchodcovská inflácia
-
1,0
1,6
2,1
Index priemernej mzdy v NH
3,4
-
-
-
Percento zvyšovania (SPS) podľa aktuálnej prognózy IFP ( v %)
0,46
0,34
1,0
1,6
SPS – súčasný právny stav, NH – národné hospodárstvo, CPI – index spotrebiteľských cien
Výdavky Sociálnej poisťovne na dôchodkové dávky budú vplyvom zavedenia minimálneho valorizačného percenta na určenie pevnej sumy zvyšovania dôchodkových dávok pre rok 2017 vyššie v roku 2017 o 111 110 tis. eura, v roku 2018 o 112 222 tis. eur a v roku 2019 o 114 017 tis. eura.
Výdavky Sociálnej poisťovne na úrazové dávky budú vplyvom zavedenia minimálneho valorizačného percenta na zvyšovanie úrazových dávok pre rok 2017 vyššie o 466 tis. eur v roku 2017, o 471 tis. eur v roku 2018, o 479 tis. eura v roku 2019.
Tabuľka č. 4
Výdavky štátneho rozpočtu negatívny vplyv na rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v porovnaní s najaktuálnejšou makroprognózou IFP podľa súčasne účinného právneho stavu.
Ustanovenie minimálneho valorizačného percenta vplyv na zvýšenie výdavkov piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) sociálneho poistenia, a to: sociálnych dôchodkov, invalidných dôchodkov tzv. invalidov z mladosti, zvýšenia dôchodkov z dôvodu účasti na odboji a rehabilitácie, príplatku k dôchodku politickým väzňom a príplatku za štátnu službu k dôchodku.
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
111 576 921
112 692 690
114 495 773
Príloha č. 2
6
Výdavky štátneho rozpočtu na uvedené nesystémové dávky a príplatky budú vplyvom zavedenia minimálneho valorizačného percenta pre rok 2017 vyššie o 837 tis. eur v roku 2017, o 845 tis. eur v roku 2018 a o 859 tis. eura v roku 2019.
Tabuľka č. 4
Vládny návrh zákona sa priamo týka aj poberateľov dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, pretože valorizácia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. sa určuje v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanovenej vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na príslušný kalendárny rok. Výdavky z útvarov sociálneho zabezpečenia budú vplyvom zavedenia minimálneho valorizačného percenta vyššie o cca 1,3 mil. eur v roku 2017, o cca 2,5 mil. eur v roku 2018 a o cca 2,6 mil. eur v roku 2019.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Štátny rozpočet MPSVR SR (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
836 964
845 333
858 859
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
836 964
845 333
858 859
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
836 964
845 333
858 859
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
836 964
845 333
858 859
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky útvarov sociálneho zabezpečenia (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
1 274 849
2 549 427
2 582 617
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0