Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 10.6.2016
Koniec: 23.6.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Začiatok: 1. 7. 2016
Koniec: 22. 7. 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
17. 8. 2016
2.Definovanie problému
Valorizácia dôchodkových dávok, niektorých úrazových dávok, piatich nesystémových dávok (resp. príplatkov) a výsluhových a dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
3.Ciele a výsledný stav
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť poberateľom dôchodkových dávok a niektorých úrazových dávok zvýšenie ich dávky v istej minimálnej výške pre prípad, ak by suma zvýšenia podľa podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení bola v dôsledku vplyvu makroekonomického vývoja len na veľmi nízkej úrovni.
4.Dotknuté subjekty
Poberatelia dôchodkových dávok, úrazových dávok, poberatelia vybraných nesystémových dávok (resp. príplatkov) a poberatelia výsluhových a dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
5.Alternatívne riešenia
Pri zachovaní súčasne účinného právneho stavu by sa na určenie valorizačného percenta pre rok 2017 bralo do úvahy 90 % rastu spotrebiteľských cien a 10 % rastu priemernej mzdy za prvý polrok 2016. Na základe aktuálnej makroekonomickej prognózy IFP sa v prípade zachovania súčasného právneho stavu predpokladá valorizačné percento vo výške 0,34 %. Vládny návrh zákona zavádza ustanovenie, podľa ktorého sa porovná takto vypočítané percento s minimálnym valorizačným percentom, pričom sa na valorizáciu použije vyššie z nich.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017.
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
Príloha č. 1
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že
sa očakávajú vyššie výdavky na systémové dôchodkové dávky a úrazové dávky v porovnaní so zvyšovaním podľa súčasného právneho stavu a podľa aktuálnej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky MF SR. Rovnako sa očakávajú vyššie výdavky na nesystémové dávky (resp. príplatky) a výsluhové a dôchodkové dávky útvarov sociálneho zabezpečenia v porovnaní s návrhom rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2017 2019 a s návrhom rozpočtov útvarov sociálneho zabezpečenia.
Sociálne vplyvypozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dôchodkových dávok, príslušných úrazových
dávok, vybraných nesystémových dávok (resp. príplatkov) a výsluhových a dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Miroslav Danček,
email: miroslav.dancek@employment.gov.sk
tel.: 02/20461930
12.Zdroje
Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018.
Makroekonomická prognóza IFP z 21. júna 2016:
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie 10.06.2016 s odporúčaním, aby kvantifikácie uvedené v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu boli aktualizované na makroekonomickú prognózu zverejnenú 21.06.2016.
Napriek skutočnosti, že uvedená Makroekonomická prognóza IFP nebola v čase predloženia materiálu do PPK ešte k dispozícii, bola táto požiadavka akceptovaná a Doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy bola aktualizovaná.
Príloha č. 1