B. Osobitná časť
K Čl. I (§ 293dq)
V roku 2017 sa dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) zvyšujú o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na pokles medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na určení percenta zvýšenia, by sa dôchodky v roku 2017 zvýšili len o minimálnu sumu. V záujme toho, aby sa zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku .
Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 sa určí rovnakým spôsobom ako percento rozhodujúce na určenie pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok. Z rovnakých dôvodov sa preto navrhuje, aby percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017 bolo minimálne vo výške 2 %. Pozostalostná úrazová renta, maximálna suma jednorazového odškodnenia, maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením a maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšujú spôsobom ustanoveným pre úrazovú rentu, preto sa tento postup bude aplikovať aj na uvedené úrazové dávky.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. októbra 2016 z dôvodu potreby vydať opatrenie podľa ustanovenia § 82 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2017.
Bratislava 17. augusta 2016
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky