Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Od prijatia právnej úpravy zvyšovania dôchodkov v roku 2012 sa percento určujúce pevnú sumu zvýšenia príslušného druhu dôchodku do roku 2017 vypočítava ako súčet medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, však vedie k príliš nízkemu zvyšovaniu dôchodkov.
Vláda Slovenskej republiky pri prijímaní právnej úpravy zvyšovania dôchodkov v roku 2012 deklarovala, že v prípade prehlbovania rozdielu medzi rastom spotrebiteľských cien a rastom priemernej mzdy v neprospech rastu spotrebiteľských cien, prehodnotí spôsob zvyšovania dôchodkov.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa navrhovanou právnou úpravou na rok 2017 ustanovuje minimálne percento určujúce pevnú sumu zvýšenia, ktoré bude predstavovať určitú garanciu primeranosti zvyšovania dôchodkových dávok (okrem vyrovnávacieho príplatku).
Z rovnakých dôvodov sa navrhuje ustanoviť tiež minimálne percento zvýšenia úrazovej renty, ktorá sa zvyšuje o percento stanovené rovnakým spôsobom ako percento určujúce pevnú sumu zvýšenia dôchodkových dávok.
Vplyvy vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy návrhu zákona na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.