1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice:
VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom
Smernica EÚ
VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra
2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „747/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
KAPITOLA I
PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV
Predmet úpravy
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá, ktorými sa spresňujú postupy uvedené v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, vrátane spôsobov nahlasovania a spôsobov skúmania správ a opatrenia na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy a opatrenia na ochranu osobných údajov.
N
747/2004
§ 1
Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel
Ú
2
hospodárskej súťaže.
Čl.2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.
„nahlasujúca osoba“ je osoba, ktorá nahlasuje skutočné alebo možné porušenie nariadenia (EÚ) č. 596/2014 príslušnému orgánu;
2.
„nahlásená osoba“ je osoba obvinená nahlasujúcou osobou, že sa dopustila alebo má úmysel sa dopustiť porušenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
3.
„správa o porušení“ znamená správu predloženú nahlasujúcou osobou príslušnému orgánu týkajúcu sa skutočného alebo možného porušenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 37 ods.5
ods.6
ods.7
Nahlasujúcou osobou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nahlasuje porušenie alebo možné porušenie osobitných predpisov.1)
Nahlásenou osobou sa rozumie dohliadaný subjekt a osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis,47) o ktorom podala správu o porušení nahlasujúca osoba, že sa tento subjekt dopustil alebo úmysel dopustiť porušenia osobitných predpisov1) alebo osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti.
Správou o porušení sa rozumie správa o porušení povinností dohliadaných subjektov týkajúca sa skutočného alebo možného porušenia osobitných predpisov1) alebo osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti predložená Národnej banke Slovenska nahlasujúcou osobou.
Ú
Čl. 3
KAPITOLA II
POSTUPY PRIJÍMANIA SPRÁV O PORUŠENÍ A ICH SKÚMANIA
Špecializovaní zamestnanci
1. Členské štáty zabezpečujú, aby mali príslušné orgány zamestnancov špecializovaných na spracovanie správ o porušeniach (ďalej len „špecializovaní zamestnanci“). Špecializovaní zamestnanci absolvujú odbornú prípravu na účely spracovania správ o porušeniach.
2. Špecializovaní zamestnanci plnia tieto funkcie:
a)
poskytujú všetkým zainteresovaným osobám informácie o postupoch na nahlasovanie porušení;
b)
prijímajú a skúmajú správy o porušeniach;
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38a ods.2
ods.3
Národná banka Slovenska určí jedného špecializovaného zamestnanca alebo viacerých špecializovaných zamestnancov. Špecializovaný zamestnanec absolvuje odbornú prípravu na účely spracovania správ o porušeniach.
Špecializovaný zamestnanec
a) poskytuje všetkým zainteresovaným osobám informácie o postupoch na nahlasovanie porušení,
b) prijíma a preskúmava správy o porušeniach,
Ú
3
c)
udržiavajú kontakt s nahlasujúcou osobou, ak sa táto osoba identifikovala.
c) udržiava kontakt s nahlasujúcou osobou, ak sa táto osoba identifikovala.
Čl.4
Informácie týkajúce sa prijímania správ o porušeniach a ich skúmania
1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány zverejňovali na svojich webových lokalitách v osobitnej, ľahko identifikovateľnej a prístupnej časti informácie týkajúce sa prijímania správ o porušeniach uvedených v odseku 2.
2. Informácie uvedené v odseku 1 obsahujú všetky tieto údaje:
a)
komunikačné kanály na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach a na kontakt so špecializovanými zamestnancami v súlade s článkom 6 ods. 1 vrátane:
1.
telefónnych čísel, pričom sa uvedie, či sa pri použití týchto telefónnych liniek rozhovor zaznamenáva alebo nezaznamenáva;
2.
vyhradených elektronických a poštových adries, ktoré sú bezpečné a zaručujú dôvernosť údajov, na kontakt so špecializovanými zamestnancami;
b)
postupy uplatňované pri správach o porušeniach uvedených v článku 5;
c)
režim dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach, v súlade s postupmi uplatniteľnými na správy o porušeniach uvedenými v článku 5;
d)
postupy na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy;
e)
vyhlásenie, v ktorom je zreteľne vysvetlené, že osoby, ktoré sprístupňujú informácie príslušnému orgánu v súlade s nariadením (EÚ) č. 596/2014, sa nepovažujú za osoby porušujúce obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií uložené zmluvou alebo právnymi, regulačnými či správnymi predpismi, a nenesú žiadnu zodpovednosť spojenú s takýmto oznámením.
3. Príslušné orgány môžu na svojich webových lokalitách zverejniť podrobnejšie informácie o prijatí a skúmaní porušení uvedených
N
Návrh zákona čl.VI
§ 37 ods.4
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko prístupnej časti informácie týkajúce sa prijímania správ o porušeniach, a to najmenej v rozsahu:
a)informácií o osobitných prostriedkoch komunikácie určených na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach,
b) kontaktu na špecializovaného zamestnanca na spracovanie správ o porušeniach (ďalej len „špecializovaný zamestnanec“), vrátane uvedenia
1. telefónneho čísla, pričom sa uvedie, či sa pri použití tejto telefónnej linky rozhovor zaznamenáva alebo nezaznamenáva,
2. osobitných prostriedkov komunikácie podľa § 38b a poštových adries, ktoré bezpečné a zaručujú dôvernosť údajov,
c) postupov pri podávaní správ o porušeniach, vrátane informácie, že správu možno podať aj anonymne,
d) režimu dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach,
e) postupov na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy,
f) vyhlásenia o tom, že osoby, ktoré sprístupnia informácie Národnej banke Slovenska v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 1) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty, sa nepovažujú za osoby porušujúce obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií uložené zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a nenesú žiadnu zodpovednosť spojenú s takýmto oznámením.
Ú
4
v odseku 2.
Čl. 5
Postupy platné pre správy o porušeniach
1. V postupoch platných pre správy o porušeniach uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) sa jasne uvádzajú všetky tieto informácie:
a)
informácia, že správy o porušení sa môžu predložiť aj anonymne;
b)
spôsob, akým môže príslušný orgán požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené informácie alebo poskytla doplňujúce informácie, ktoré má nahlasujúca osoba k dispozícii;
c)
druh, obsah a časový harmonogram spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušení, ktorú môže nahlasujúca osoba očakávať po nahlásení;
d)
režim dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach, vrátane podrobného opisu okolností, za ktorých sa môžu dôverné údaje nahlasujúcej osoby zverejniť v súlade s článkami 27, 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
2. Podrobným opisom uvedeným v odseku 1 písm. d) sa zabezpečí informovanosť nahlasujúcej osoby o výnimočných prípadoch, v ktorých nemôže byť zabezpečená dôvernosť údajov vrátane prípadov, keď je zverejnenie údajov nevyhnutnou a primeranou povinnosťou, ktorá sa vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva v súvislosti s vyšetrovaniami, následnými súdnymi konaniami alebo v záujme ochrany slobôd iných vrátane práva na obhajobu nahlásených osôb, pričom sa na ňu v každom prípade vzťahujú primerané záruky podľa týchto právnych predpisov.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38a ods.1
Národná banka Slovenska zavedie postupy na umožnenie nahlasovania správ o porušeniach, ktoré upravia
a) spôsob podávania správ o porušeniach, vrátane možnosti podať ich aj anonymne,
b) spôsob, akým môže Národná banka Slovenska požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené informácie alebo poskytla doplňujúce informácie, ktoré nahlasujúca osoba k dispozícii,
c) druh, obsah a časový harmonogram spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušeniach, ktorú môže nahlasujúca osoba očakávať po nahlásení,
d) režim dôvernosti údajov a ochrany osobných údajov,47c) ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach, vrátane podrobného opisu okolností, za ktorých sa môžu dôverné údaje nahlasujúcej osoby sprístupniť podľa osobitného predpisu47b) a informovanie nahlasujúcej osoby o výnimočných okolnostiach, pri ktorých nemôže byť zabezpečená dôvernosť údajov vrátane okolností, keď je zverejnenie údajov nevyhnutnou a primeranou povinnosťou, ktorá sa vyžaduje podľa osobitných predpisov v súvislosti s vyšetrovaním, konaním pred súdom alebo v záujme ochrany slobôd iných vrátane práva na obhajobu nahlásenej osoby, pričom sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa týchto osobitných predpisov.
Ú
Čl. 6
Vyhradené komunikačné kanály
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach zaviedli nezávislé a autonómne komunikačné kanály, ktoré sú bezpečné a zaručujú dôvernosť údajov (ďalej len „vyhradené komunikačné kanály“).
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38b
(1) Národná banka Slovenska určí na prijímanie a skúmanie správ o porušeniach osobitné prostriedky komunikácie, ktoré nezávislé, autonómne, bezpečné a zaručia dôvernosť nimi prenášaných údajov.
(2) Osobitné prostriedky komunikácie sa
Ú
5
2. Vyhradené komunikačné kanály sa považujú za nezávislé a autonómne za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto kritériá:
a)
sú oddelené od všeobecných komunikačných kanálov príslušného orgánu vrátane tých, prostredníctvom ktorých príslušný orgán komunikuje interne a s tretími stranami pri svojej bežnej činnosti;
b)
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť informácií a bráni v prístupe neoprávnených zamestnancov príslušného orgánu;
c)
umožňujú uchovávanie trvalých informácií v súlade s článkom 7 pre ďalšie vyšetrovanie.
3. Vyhradené komunikačné kanály musia umožniť nahlasovanie skutočných alebo možných porušení najmenej všetkými týmito spôsobmi:
a)
písomnou správou o porušení v elektronickej alebo tlačenej podobe;
b)
ústnou správou o porušení prostredníctvom telefónnych liniek, či už zaznamenanou alebo nezaznamenanou;
c)
fyzickým stretnutím so špecializovanými zamestnancami príslušného orgánu.
4. Príslušný orgán poskytne informácie uvedené v článku 4 ods. 2 nahlasujúcej osobe pred prijatím správy o porušení alebo najneskôr v čase jej prijatia.
5. Príslušné orgány zabezpečia, aby sa správa o porušení prijatá inak ako prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov uvedených v tomto článku bezodkladne a bez zmeny zaslala prostredníctvom vyhradených komunikačných kanálov špecializovaným zamestnancom príslušného orgánu.
považujú za nezávislé a autonómne, ak spĺňajú tieto podmienky:
a) oddelené od bežných prostriedkov komunikácie Národnej banky Slovenska vrátane tých, prostredníctvom ktorých Národná banka Slovenska komunikuje interne a s tretími stranami pri svojej bežnej činnosti,
b) navrhnuté, zriadené a prevádzkované takým spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť informácií a bráni v prístupe neoprávnených zamestnancov Národnej banky Slovenska,
c) umožňujú uchovávanie informácií podľa § 38c a ich ďalšie využitie pre výkon dohľadu.
(3) Osobitné prostriedky komunikácie musia umožniť nahlasovanie skutočných porušení alebo možných porušení povinností dohliadaných subjektov najmenej týmito spôsobmi:
a) písomnou správou o porušení v elektronickej podobe alebo listinnej podobe,
b) ústnou správou o porušení prostredníctvom telefónnych liniek, či zaznamenanou alebo nezaznamenanou,
c) osobným stretnutím so špecializovaným zamestnancom.
(4) Národná banka Slovenska poskytne informácie podľa § 37 ods. 4 nahlasujúcej osobe pred prijatím správy o porušeniach alebo najneskôr v čase jej prijatia.
(5) Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa správa o porušení prijatá inak ako prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie bezodkladne a bez zmeny zaslala prostredníctvom osobitných prostriedkov
6
komunikácie špecializovanému zamestnancovi.
Čl.7
Uchovávanie záznamov o prijatých správach
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uchovávali záznamy o každej prijatej správe o porušení.
2. Príslušné orgány bezodkladne potvrdia prijatie písomných správ o porušeniach na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú nahlasujúcou osobou, pokiaľ nahlasujúca osoba výslovne nepožiadala o iný postup alebo pokiaľ sa príslušný orgán odôvodnene nedomnieva, že potvrdenie prijatia písomnej správy by ohrozilo ochranu totožnosti nahlasujúcej osoby.
3. Ak sa na nahlasovanie porušení používa zaznamenávaná telefónna linka, príslušný orgán má právo zdokumentovať ústne podanú správu vo forme:
a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplného a presného prepisu rozhovoru vypracovaného špecializovanými zamestnancami príslušného orgánu. V prípadoch, keď nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, príslušný orgán ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť prepis hovoru a potvrdiť ho svojím podpisom.
4. Ak sa na nahlasovanie porušení používa nezaznamenávaná telefónna linka, príslušný orgán má právo zdokumentovať ústne podanú správu vo forme presnej zápisnice z rozhovoru vypracovanej špecializovanými zamestnancami príslušného orgánu. V prípadoch, keď nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, príslušný orgán ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu z rozhovoru a potvrdiť ju svojím podpisom.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38c ods.1
ods.2
ods.3
ods.4
ods.5
Národná banka Slovenska zabezpečí uchovávanie záznamov47d) o prijatých správach o porušeniach.
Národná banka Slovenska bezodkladne potvrdí prijatie písomnej správy o porušení na poštovú adresu alebo elektronickú adresu uvedenú nahlasujúcou osobou; to neplatí, ak nahlasujúca osoba výslovne požiadala o iný postup alebo ak sa Národná banka Slovenska odôvodnene domnieva, že potvrdenie prijatia písomnej správy by ohrozilo ochranu totožnosti nahlasujúcej osoby.
Ak sa na nahlasovanie porušení používa zaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme
a) zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b) úplného a presného prepisu rozhovoru vypracovaného špecializovanými zamestnancami; ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť prepis hovoru a potvrdiť ho svojím podpisom.
Ak sa na nahlasovanie porušení používa nezaznamenávaná telefónna linka, Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme presnej zápisnice z rozhovoru vypracovanej špecializovaným zamestnancom. Ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu z rozhovoru a potvrdiť ju
Ú
7
5. Ak osoba požaduje fyzické stretnutie so špecializovanými zamestnancami príslušného orgánu, aby nahlásila porušenie podľa článku 6 ods. 3 písm. c), príslušné orgány zabezpečia, aby sa uchovali úplné a presné záznamy zo stretnutia v trvalom a vyhľadateľnom formáte. Príslušný orgán má právo zdokumentovať záznamy o fyzickom stretnutí vo forme:
a)
zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b)
úplnej zápisnice zo stretnutia vypracovanej špecializovanými zamestnancami príslušného orgánu. V prípadoch, keď nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, príslušný orgán ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu zo stretnutia a potvrdiť ju svojím podpisom.
svojím podpisom.
Ak nahlasujúca osoba požaduje osobné stretnutie s špecializovaným zamestnancom, aby nahlásila porušenie spôsobom podľa § 38b ods. 3 písm. c), Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa uchovali úplné a presné záznamy zo stretnutia v trvalom a vyhľadateľnom formáte. Národná banka Slovenska je oprávnená zdokumentovať záznamy o osobnom stretnutí vo forme
a) zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo
b) úplnej zápisnice zo stretnutia vypracovanej špecializovaným zamestnancom; ak nahlasujúca osoba odhalila svoju totožnosť, Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe možnosť skontrolovať a opraviť zápisnicu zo stretnutia a potvrdiť ju svojím podpisom.
Čl. 8
Ochrana osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy
1. Členské štáty zavedú postupy zabezpečujúce účinnú výmenu informácií a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a akýmkoľvek iným príslušným orgánom podieľajúcim sa na ochrane osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, ktoré nahlásia porušenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 príslušnému orgánu alebo sú obvinené z takýchto porušení, pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo inými druhmi nespravodlivého zaobchádzania z dôvodu nahlásenia porušení nariadenia (EÚ) č. 596/2014 alebo v súvislosti s ním.
2. Postupy stanovené v odseku 1 zahŕňajú minimálne tieto možnosti:
a)
nahlasujúce osoby majú prístup ku komplexným informáciám a poradenstvu o prostriedkoch nápravy a postupoch dostupných podľa vnútroštátneho práva s cieľom chrániť ich pred nespravodlivým zaobchádzaním, a to vrátane postupov podávania žiadosti o peňažnú náhradu škody;
b)
nahlasujúce osoby majú prístup k účinnej pomoci od príslušných orgánov v konaní pred akýmkoľvek príslušným orgánom podieľajúcim sa na ich ochrane proti nespravodlivému
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38d
(1) Dohliadaný subjekt nesmie uplatňovať voči svojmu zamestnancovi, ktorý nahlásil Národnej banke Slovenska správu o porušeniach žiadne postihy za nahlásenie správy o porušeniach a ani iným spôsobom porušovať princíp rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tomuto zamestnancovi.
(2) Národná banka Slovenska, príslušné orgány štátnej správy a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov 47f) si poskytujú súčinnosť a vymieňajú si informácie na účely ochrany nahlasujúcich osôb pred postihmi za nahlásenie správy o porušeniach zo strany zamestnávateľa a pred porušovaním princípu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k tomuto zamestnancovi.
(3) Národná banka Slovenska zabezpečí v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami podľa osobitných predpisov,47f) aby nahlasujúca
Ú
8
zaobchádzaniu, a to aj v prípade potvrdenia postavenia nahlasujúcej osoby ako informátora v zamestnaneckých sporoch.
osoba mala prístup ku komplexným informáciám a poradenstvu o prostriedkoch nápravy a postupoch v súlade s ustanoveniami právnych predpisov s cieľom jej ochrany pred nespravodlivým zaobchádzaním, a to vrátane postupov podávania žiadosti o náhradu škody.
(4) Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe pomoc alebo poradenstvo v konaní pred orgánmi podieľajúcimi sa na jej ochrane proti nespravodlivému zaobchádzaniu, a to aj pri potvrdení postavenia nahlasujúcej osoby ako informátora v zamestnaneckých sporoch.
Čl.9
Postupy na ochranu osobných údajov
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uchovávali záznamy uvedené v článku 7 v rámci dôverného a zabezpečeného systému.
2. Prístup k systému uvedenému v odseku 1 podlieha obmedzeniam, ktoré zaručujú, aby údaje v ňom uložené boli dostupné len zamestnancom príslušného orgánu, pre ktorých je prístup k týmto údajom nevyhnutný na plnenie služobných povinností.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38c ods.6
Národná banka Slovenska uchováva záznamy podľa odsekov 1 5 prostredníctvom dôverného a zabezpečeného systému, ktorý zaručí, že údaje v ňom uložené dostupné len zamestnancom Národnej banky Slovenska, pre ktorých je prístup k týmto údajom nevyhnutný na plnenie služobných povinností.
Ú
Čl. 10
Prenos údajov v rámci aj mimo príslušného orgánu
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zaviedli primerané postupy na prenos osobných údajov nahlasujúcej osoby a nahlasovanej osoby v rámci aj mimo príslušného orgánu.
2. Členské štáty zabezpečia, aby prenos údajov týkajúcich sa správy o porušení v rámci alebo mimo príslušného orgánu neodhaľoval, priamo ani nepriamo, totožnosť nahlasujúcej osoby, nahlásenej osoby, ani akékoľvek iné odkazy na okolnosti, ktoré by umožňovali vyvodiť totožnosť nahlasujúcej osoby alebo nahlasovanej osoby, pokiaľ takýto prenos nezodpovedá režimu dôvernosti údajov uvedenému v článku 5 ods. 1 písm. d).
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38c ods.7
Národná banka Slovenska zavedie primerané postupy na prenos osobných údajov nahlasujúcej osoby a nahlásenej osoby v rámci Národnej banky Slovenska aj mimo nej tak, aby bola zabezpečená anonymizácie osobných údajov 47e) obsiahnutých v práve o porušení, ak takýto prenos nezodpovedá režimu dôvernosti údajov podľa § 38a ods. 1 písm. d).
Ú
Čl. 11
Postupy na ochranu nahlásených osôb
1. V prípadoch, keď nie je verejne známa totožnosť nahlásených osôb, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa ich totožnosť chránila prinajmenšom rovnakým spôsobom ako v prípade osôb, ktoré sú predmetom vyšetrovania zo strany príslušného orgánu.
2. Postupy uvedené v článku 9 sa uplatňujú aj pri ochrane totožnosti nahlásených osôb.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38e
Ak nie je verejne známa totožnosť nahlásených osôb, Národná banka Slovenska chráni ich totožnosť rovnakým spôsobom, ako pri osobách, u ktorých Národná banka Slovenska vykonáva dohľad. Na ochranu totožnosti nahlásených osôb sa použijú ustanovenia § 38c ods. 6.
Ú
9
Čl.12
Preskúmanie postupov zo strany príslušných orgánov
Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány pravidelne, a najmenej raz za dva roky, preskúmali svoje postupy na prijímanie správ o porušeniach a ich skúmanie. Pri preskúmaní takýchto postupov príslušné orgány zohľadnia svoje skúsenosti a skúsenosti iných príslušných orgánov a prispôsobia svoje postupy zodpovedajúcim spôsobom a v súlade s vývojom trhu a technologickým vývojom.
N
Návrh zákona čl.VI
§ 38f
Národná banka Slovenska pravidelne, najmenej však raz za dva roky, preskúma svoje postupy na prijímanie správ o porušeniach a ich preverovanie. Pri tomto preskúmaní Národná banka Slovenska zohľadní svoje skúsenosti a aj skúsenosti iných príslušných orgánov a prispôsobí svoje postupy zodpovedajúcim spôsobom a v súlade s vývojom trhu a technologickým vývojom.
Ú
Čl.13
KAPITOLA III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Transpozícia
Členské štáty najneskôr do 3. júla 2016 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 3. júla 2016.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona čl.IX
747/2004
a návrh zákona čl.VI
§ 44
Príloha
Bod č.15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016 okrem čl. I bodov 10, 11, 21 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. februára 2017.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
15. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015).
Ú
Čl. 14
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 15
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 17. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
n.a.
n.a.
EGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou
10
V – veta
P – číslo (písmeno)
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)