1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a
prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EÚ z 26.
júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 29 ods.2
2. Príslušné orgány môžu povoliť investičnej spoločnosti, ktorá plní príkazy investorov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, ak sú splnené tieto podmienky:
a) takéto pozície vzniknú iba ako následok toho, že spoločnosti sa nepodarí presne splniť príkazy investorov;
b) celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií podlieha hornej hranici 15 % počiatočného kapitálu spoločnosti;
c) spoločnosť spĺňa požiadavky ustanovené v článkoch 92 95 a štvrtej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
d) takéto pozície náhodné a dočasné vo svojej podstate a prísne
N
Návrh zákona čl.I
§ 54 ods.12
2.veta
Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi s cennými papiermi podľa prvej vety, ktorý vykonáva pokyny klientov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, len ak sú splnené tieto podmienky:
a) ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo presne splniť pokyny klientov,
b) celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi,
c) obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa ustanovení osobitného predpisu,50ab)
d) takéto pozície nie sú otvárané na systematickej
Ú
2
obmedzené na čas potrebný na uskutočnenie príslušnej transakcie.
a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný na uskutočnenie príslušného obchodu.
Čl. 108 ods.1 tretí pododsek
1. V prípade, že sa príslušné orgány vzdajú uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadavky článku 73 tejto smernice sa uplatňujú na individuálnom základe.
N
Návrh zákona čl.I
§ 74c ods.6
(5) Ak Národná banka Slovenska udelila výnimku na uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa ustanovenia osobitného predpisu58jca) požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú na individuálnom základe.
Ú