VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-24764/2016
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
181
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2016