D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Miroslav Ivan, Juraj Droba a Vladimír Sloboda.
Cieľom predloženého návrhu nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke a v zákone o správnych poplatkoch:
a)Zmena viazania EČV z vozidla na majiteľa vozidla.
Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (tzv. ŠPZ-ky) zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo (za predpokladu, že majiteľ nezmenil svoje bydlisko alebo sídlo do iného okresu). Navrhnutá zmena ušetrí majiteľom určité finančné prostriedky v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Procesne je tento návrh riešený ako možnosť rezervácie doterajšieho evidenčného čísla (zobrazeného na ŠPZ-ke) pri odovzdaní tabuľky s evidenčným číslom starého motorového vozidla Policajnému zboru najviac na 5 rokov za symbolický poplatok 5 eur. Policajný zbor, ktorý prevzal odovzdanú tabuľku s rezervovaným evidenčným číslom, je povinný osobe, ktorá si dané evidenčné číslo zarezervovala, znova to isté evidenčné číslo bezplatne prideliť na jej ďalšie motorové vozidlo. Znovupoužitie pôvodnej ŠPZ prináša okrem finančnej úspory pre majiteľa aj drobný ekologický benefit.
b)Predĺženie platnosti dočasných EČV vozidla z 1 roka na 10 rokov.
Zavedenie pravidla, aby platnosť tzv. „dočasnej značky“, resp. tabuľky s evidenčným číslom vozidla prideľovanej predajcami novovyrobeným vozidlám, alebo novokúpeným vozidlám, ktoré dosiaľ neboli evidované, bola nie jeden rok ako je tomu v súčasnosti, ale desať rokov. Vzhľadom na to, že životnosť takejto kovovej tabuľky vysoko prevyšuje 10 rokov, niet dôvodu obmedzovať jej platnosť na jeden rok. Uvedené 10-ročné obdobie samozrejme neznamená, že majiteľ novovyrobeného vozidla s takouto „dočasnou značkou“ bude môcť jazdiť 10 rokov, znamená to iba, že predajca ju môže svojim zákazníkom prideľovať postupne počas 10 rokov nemusí ju po jednom roku odovzdávať Policajnému zboru a platiť za novú, čím ušetrí určité finančné prostriedky a zníži sa mu administratívna náročnosť v procese práve predaného motorového vozidla.
c)Zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti cestnej dopravy a uvoľnenie pravidiel obmedzujúcich využívanie cestnej siete Slovenskej republiky počas dní pracovného pokoja, sobôt a nedieľ v čase prázdnin vozidlami nad 7,5 t. a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom.
Predloženým návrhom sa sleduje predovšetkým po vzore susednej Českej republiky liberalizácia nákladnej cestnej dopravy na našom území a zlepšenie podnikateľského prostredia v tomto odvetví. Predkladaný návrh novely rieši situáciu vznikajúcu na cestnej sieti SR pre nákladné vozidlá počas dní pracovného pokoja, nedieľ
a sobôt počas prázdnin. Máme za to, že prehnaným obmedzením dopravy týchto vozidiel sa zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku závislé na tomto spôsobe dopravy. Zároveň tak zlepšujeme možnosť dojazdu veľkému množstvu vodičov tranzitných vozidiel z Českej republiky na Slovensko do svojich dopravných centier. V súčasnosti sa stáva, že hoci im chýba len pár kilometrov do dojazdu do cieľa cesty, resp. bydliska, z dôvodu regulácie podľa súčasného zákona nútení dlhé hodiny čakať na cestnom priechode medzi Českou republikou a Slovenskom.
d)Zákaz opätovného vydania rovnakého EČV v prípade odcudzenia vozidla spolu s EČV.
Na základe upozornenia vlastníka vozidla, ktorému bolo takéto EČV pridelené a ktorý bol z tohto dôvodu v zahraničí zadržaný ako podozrivý z odcudzenia vozidla, navrhujeme aby v prípade, ak niekedy bolo vozidlo s EČV odcudzené a vyšetrovanie ukončené, aby takéto EČV nikdy v budúcnosti pridelené novému držiteľovi vozidla nebolo. Podľa v súčasnosti platného zákona tak vystavujeme našich občanov v zahraničí riziku zadržania orgánmi polície. Predloženým návrhom takúto možnosť vylučujeme.
e)Povolenie odbočiť doprava na červenú
Navrhované ustanovenie umožniť plynulú jazdu cez križovatku tým vodičom, ktorí v križovatke riadenou svetelnou signalizáciou odbočujú vpravo a svieti červená. Podľa súčasné právneho stavu nemožno pokračovať ďalej v jazde, avšak predložený návrh umožní vodičom odbočujúcim vpravo, aby pokračovali, pokiaľ svojou jazdou neobmedzia alebo neohrozia ďalších účastníkov cestnej premávky. Dôvodom je zvýšenie plynulosti cestnej premávky.
f)Bezpečné udržanie vzdialenosti 1,5 m pri predbiehaní jednostopových dopravných prostriedkov.
Účastníci cestnej premávky, ktorými cyklisti, resp. motocyklisti, viac ohroziteľní a zraniteľní, než iní účastníci cestnej premávky, najmä automobilisti. Pri ich predchádzaní často vznikajú kolízne situácie, veľakrát s tragickým koncom, resp. s následkami na zdraví cyklistu či motocyklistu. Preto navrhujeme do zákona ustanoviť minimálnu prípustnú vzdialenosť, ktorú je predchádzajúci vodič povinný dodržať pri predchádzaní motocyklistov, čí cyklistov (1,5 m).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 7 až 9, 11 a 22
Ide nevyhnutné legislatívno-technické úpravy vyvolané vypustením odseku 2 v § 39 a s tým súvisiacim prečíslovaním nasledujúcich odsekov.
K bodu 2 a 3
Navrhuje sa zavedenie povinnosti zachovať bočný odstup najmenej 1,5 metra od predchádzaného cyklistu alebo motocykla. Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Napriek tomu, že preukazovanie takejto vzdialenosti nebude vždy jednoduché (s výnimkou úsekov monitorovaných kamerovým systémom), takéto ustanovenie môže nabádať vodičov na zvýšenú opatrnosť a na elimináciu ohrozovania predchádzaných cyklistov či motocyklistov.
K bodu 4
Navrhuje sa umožniť vodičovi, ktorý prichádza do svetelnej križovatky so zámerom odbočiť vpravo, napriek červenému svetlu odbočiť a pokračovať v jazde, za predpokladu, že tým neohrozí a neobmedzí ďalších účastníkov cestnej premávky. Jazda cez križovatku sa tak stane plynulejšia, pričom účastníci cestnej premávky, ktorých sa to týka (teda vodiči odbočujúci vpravo), budú môcť plynule pokračovať bez časovej straty a bez zvýšených nárokov na spotrebu pohonných hmôt.
K bodom 5 a 6
Navrhuje sa zmena zákazu jazdy motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom v nedeľu a ostatných dňoch pracovného pokoja podľa osobitného predpisu23) v čase od 13.00 do 22.00 hodiny a v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 13.00 hodiny. Dôvodom navrhovanej zmeny dlhé čakacie doby kamiónov na hraniciach medzi ČR a SR vyvolané nesúladom právnych úprav oboch štátov.
K bodu 12
Navrhuje sa zvedenie absolútneho zákazu vydávania tabuľky s evidenčným číslom vozidla, ktoré bolo odcudzené (aj s tabuľkou). Dôvodom je predchádzanie nedorozumeniam a nepríjemnostiam našich vodičov v zahraničí.
K bodom 10, 13, 16 a 23
Ide nevyhnutné legislatívno-technické úpravy vyvolané zavedením nového odseku 7 v § 127 (novelizačný bod 4) a s tým spojeným prečíslovaním nasledujúcich odsekov.
K bodu 14
Navrhovaným ustanovením sa z doterajšej množiny zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M vyčleňujú novovyrobené a novokúpené vozidlá, pričom skúšobné vozidlá v tejto skupine zostávajú. Platnosť zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M zostáva naďalej na úrovni najviac jedného roka.
K bodu 15
Navrhovaným ustanovením sa zavádza nové zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno N, ktoré sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, alebo novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované. Pre tieto vozidlá je v súčasnosti určené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M (verejnosti známe ako „dočasná tabuľka“, resp. „dočasná značka“), pričom tabuľky s evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M používajú dnes aj skúšobné vozidlá a jeho platnosť je najviac jeden rok. Z množiny zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno M boli novovyrobené vozidlá a novokúpené vozidlá, ktoré dosiaľ neboli evidované, vyčlenené v novelizačnom bode 3.
K bodu 17
Navrhované ustanovenie vecne kopíruje súčasné znenie, avšak pridáva doň písmeno b) ktoré obsahuje osobitnú dobu platnosti dokladov vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno N a to v trvaní 10 rokov. Dočasné EČV sa v praxi využíva na označenie motorového vozidla po dobu medzi kúpou vozidla a jeho zaevidovaním na dopravnom inšpektoráte podľa sídla, resp. bydliska majiteľa, resp. držiteľa vozidla. Tieto EČV poskytuje na túto dobu predajca vozidla. Ich platnosť je však len jeden rok a každý rok opakovane musí predajca vozidiel tieto EČV na dopravnom inšpektoráte zakúpiť. Priemerný počet takýchto EČV u predajcov sa pohybuje medzi 20 30, čo znamená úplne zbytočné finančné zaťaženie vzhľadom na to, že životnosť týchto plechových EČV vysoko prevyšuje 10 rokov. Navrhujeme aby platnosť takýchto EČV bola 10 rokov, predajcom vozidiel ušetríme nemálo finančných prostriedkov a policajným orgánom na dopravných inšpektorátoch znížime administratívne zaťaženie.
K bodu 18
V kontexte na vyššieuvedené legislatívne zmeny sa do dvoch viet rozčleňuje okruh subjektov, ktorým sa vydávajú tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmená M a N.
K bodu 19
V nadväznosti na zavedenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslo obsahujúcim písmeno N sa rozširuje ustanovenie § 128 ods. 3.
K bodu 20
V rámci nového § 132a sa navrhuje možnosť rezervácie evidenčného čísla. O rezerváciu evidenčného čísla môže požiadať osoba, ktorá odovzdáva staré tabuľky s evidenčnými číslami orgánu Policajného zboru a to najviac na obdobie 5 rokov. Na požiadanie je orgán Policajného zboru povinný žiadateľovi prideliť ním rezervované evidenčné číslo. V praxi to bude znamenať možnosť preniesť si starú ŠPZ-ku na nové auto, ak splnené ďalšie podmienky podľa tohto zákona (pôjde najmä o trvalý pobyt, resp. sídlo na území daného okresu). Rezervácia nebude možná v prípade osobitných a zvláštnych evidenčných čísiel ani v prípade dočasného vyradenia vozidla z evidencie (keďže v tomto prípade sa tabuľka s evidenčným číslom vracia)
K bodu 21
Navrhuje sa zosúladenie príslušného ustanovenia s navrhovaným ustanovením § 20 ods. 6
K čl. II
K bodu 3
Navrhuje sa spresnenie danej položky sadzobníka správnych poplatkov a to tak, že pridelenie rezervovaného evidenčného čísla nebude podliehať spoplatneniu (bude bezplatné).
K bodu 4
Navrhuje sa zavedenie nového spoplatňovaného úkonu rezervácia evidenčného čísla. Spoplatnenie tohto úkonu sa navrhuje na úrovni symbolických 5 eur.
K čl. III
Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2017.