NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ...................2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 430/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6a písm. i) sa slová „podľa § 39 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 39 ods. 3“.
2. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „cyklistu a“.
3. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri predchádzaní cyklistu alebo motocykla je vodič povinný zachovať bočný odstup najmenej 1,5 metra od predchádzaného cyklistu alebo motocykla.“.
4. § 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Vodič, ktorý prichádza do križovatky so zámerom odbočiť vpravo, môže odbočiť a pokračovať v jazde napriek signálu svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“, ak tým neohrozí a neobmedzí ďalších účastníkov cestnej premávky.“.
5. V § 39 odsek 1 znie:
(1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom
a) v nedeľu a ostatných dňoch pracovného pokoja podľa osobitného predpisu23) v čase od 13.00 do 22.00 hodiny a
b) v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 13.00 hodiny.“.
6. V § 39 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
7. V § 39 v odsekoch 2 a 7 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
8. V § 39 ods. 4 znie:
„(4) Zákaz jazdy podľa odseku 3 neplatí ani pre vozidlá uvedené v odseku 2 písm. a), b), d) a f) až k) a prepravu, ktorá súvisí s použitím týchto vozidiel.“.
9. V § 39 ods. 5 sa slová „v odsekoch 3 až 5“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“.
10. V § 39 ods. 8 sa slová „§ 127 odsek 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 odsek 13“.
11. V § 57 ods. 5 sa slová „§ 39 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 7“.
12. V 123 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Nikomu nemožno vydať tabuľku ani jej duplikát s evidenčným číslom vozidla, ktoré bolo odcudzené.“.
13. V § 127 ods. 4 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12“.
14. V § 127 odsek 6 znie:
„(6) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť vozidlu používanému na skúšobné jazdy.“.
15. V § 127 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno N sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu alebo novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované.“.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.
16. V § 127 ods. 12 sa slová „podľa odseku 12“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 13“.
17. V § 127 odsek 14 znie:
„(14) Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na jeden rok; to neplatí, ak tabuľka sa vydala pre historické vozidlo alebo pre vozidlo podľa odseku 7, odseku 11 alebo odseku 13. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno
a) C, M alebo S najviac na jeden kalendárny rok odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky; platnosť dokladov vydaných k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa odseku 13 obmedzí najviac na tri kalendárne roky,
b) N najviac na desať kalendárnych rokov odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky,
c) H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov.“.
18. V § 128 odsek 1 znie:
„(1) Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať vzdelávaciemu zariadeniu a výskumnému pracovisku, ktorých študijné programy alebo výskumná činnosť zamerané na motorové vozidlá a poverenej technickej službe overovania vozidiel.
71)
Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno N
možno vydať výrobcovi vozidla, zástupcovi výrobcu vozidla alebo právnickej osobe, ktorá na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo so zástupcom výrobcu vozidla, predáva vozidlá, ktoré ešte neboli evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte.“.
19. V § 128 ods. 3 sa slová „písmeno C, alebo“ nahrádzajú slovami „písmeno C, písmeno N, alebo“.
20. Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 132a
Rezervácia evidenčného čísla
(1) Každý, kto odovzdáva tabuľku s evidenčným číslom vydanú orgánom Policajného zboru podľa tohto zákona, môže požiadať o rezerváciu evidenčného čísla najviac na päť rokov od podania žiadosti (ďalej len „rezervované evidenčné číslo“). Ak osoba podľa predchádzajúcej vety počas trvania rezervácie požiada o pridelenie rezervovaného evidenčného čísla a spĺňa ďalšie podmienky podľa tohto zákona, orgán Policajného zboru mu ho pridelí a vydá tabuľku s rezervovaným evidenčným číslom; ustanovenia tohto zákona o evidenčných číslach a tabuľkách s evidenčnými číslami sa primerane vzťahujú aj na rezervované evidenčné čísla a tabuľky s rezervovanými evidenčnými číslami.
(2) Na osobitné a zvláštne evidenčné čísla sa odsek 1 nevzťahuje.
(3) Na dočasné vyradenie vozidla z evidencie podľa § 119a sa odsek 1 nevzťahuje.“.
21. V § 137 ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „to neplatí, ak ide o prichádzanie do križovatky podľa § 20 ods. 6“.
22. V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 39 ods. 1, 2, 7 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1, 6 až 8“.
23. V § 141 ods. 6 písm. o) sa slová „§ 127 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 127 ods. 13“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č.
594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013, zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/20104 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z. a zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 76 písm. a) sa slová „Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom“ nahrádzajú slovami „Pridelenie evidenčného čísla, ktoré nie je rezervovaným evidenčným číslom a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré nie je rezervovaným evidenčným číslom“.
2. Sadzobník správnych poplatkov sa v časti VI. Doprava položke 76 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) Rezervácia evidenčného čísla..................................................................................... 5 eur“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.