DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku zavádza povinnosť poskytovať slovenské technické normy bezplatne.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu umožniť občanom bezplatný prístup k slovenským technickým normám.
4. Dotknuté subjekty
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ - bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V súčasnosti je prístup k slovenským technickým normám spoplatnený a to aj napriek tomu, že aj právny poriadok na slovenské technické normy priamo odkazuje. Slovenská technická norma sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Obsahuje pravidlá, ktorých dodržanie ukladajú orgány verejnej moci v rámci nimi vydávaných individuálnych správnych aktov a teda z moci úradnej pre adresáta právnej normy záväzné. § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. síce deklaruje, že ide o verejne prístupnú normu, avšak prístup k nej podmieňuje uhradením poplatku. Žiaden iný normatívny akt, ktorého dodržiavanie vyžaduje verejná moc, či ide o štátne orgány alebo orgány územnej samosprávy, nie je v našom právnom poriadku spoplatnený, práve naopak, garantuje sa jeho verejná bezplatná dostupnosť a prístupnosť. Navrhuje sa teda tento neštandardný postup v prístupe k slovenským technickým normám upraviť tak, ako je to pri ostatných normatívnych aktoch a teda umožniť bezplatný prístup k nim.
11. Kontakt na spracovateľa
anna_zemanova@nrsr.sk
12. Zdroje
Bezpredmetné
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK