NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ...................2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 505/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 sa za slovo „je“ vkladá slovo „bezplatne“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.