D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová, Martin Klus, Vladimír Sloboda a Ondrej Dostál.
Navrhovaná novela zákona ambíciu zakotviť v slovenskom právnom poriadku povinnosť poskytovať slovenské technické normy bezplatne. V súčasnosti je však prístup k týmto normám spoplatnený a to aj napriek tomu, že aj právny poriadok na slovenské technické normy priamo odkazuje.
Slovenská technická norma sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Obsahuje pravidlá, ktorých dodržanie ukladajú orgány verejnej moci v rámci nimi vydávaných individuálnych správnych aktov a teda z moci úradnej pre adresáta právnej normy záväzné. § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. síce deklaruje, že ide o verejne prístupnú normu, avšak prístup k nej podmieňuje uhradením poplatku. Žiaden iný normatívny akt, ktorého dodržiavanie vyžaduje verejná moc, či ide o štátne orgány alebo orgány územnej samosprávy, nie je v našom právnom poriadku spoplatnený, práve naopak, garantuje sa jeho verejná bezplatná dostupnosť a prístupnosť. Navrhuje sa teda tento neštandardný postup v prístupe k slovenským technickým normám upraviť tak, ako je to pri ostatných normatívnych aktoch a teda umožniť bezplatný prístup k nim.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani negatívny sociálny.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Dopĺňa sa ustanovenie platného zákona č. 264/1999 Z. z. tak, aby bol prístup k slovenským technickým normám bezplatný.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona.