VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-21885/2016
Národnej rady
Slovenskej republiky
161
Informácia
o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016
a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016
_____________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2016
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 12. júla 2016