Strana 1 z 4
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
2.návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní,
3.Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Príloha II k smernici 2006/118/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici
n.a.
n.a.
Čl. 2 O:1
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
2
Príloha 6
bod 10
Príloha 5
bod 3
10. Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014).
3. Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. L 182, 21.6.2014).
Ú
Čl. 2 O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice
n.a
n.a.
Čl.: 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl.: 4
Táto smernica je určená členským štátom
n.a.
n.a.
Strana 2 z 4
Príloha II k smernici 2006/118/ES sa mení takto:
1.
. V časti A sa bod 3 nahrádza takto:
„3.
Kedykoľvek sa z prirodzených hydrogeologických dôvodov vyskytnú zvýšené pozaďové úrovne látok, iónov alebo ich indikátorov, zohľadnia sa uvedené pozaďové úrovne v príslušných útvaroch podzemných vôd pri stanovovaní prahových hodnôt. Pri určovaní pozaďových úrovní by sa mali zohľadniť tieto zásady:
a
) určovanie pozaďových úrovní by malo byť založené na charakterizácii útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou II k smernici 2000/60/ES a na výsledkoch monitorovania podzemných vôd v súlade s prílohou V k uvedenej smernici. Pri stratégii monitorovania a výklade údajov by sa mala zohľadniť skutočnosť, že podmienky prúdenia a chemického zloženia podzemných vôd sa menia laterálne a horizontálne;
b
) ak k dispozícii len obmedzené údaje z monitorovania, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali stanoviť na základe obmedzených údajov z monitorovania, prípadne prostredníctvom zjednodušeného postupu použitia čiastkových vzoriek, pri ktorom indikátory nevykazujú žiadny vplyv ľudskej činnosti. Ak k dispozícii informácie o geochemických prenosoch a procesoch, mali by sa takisto zohľadniť;
c
) ak k dispozícii nedostatočné údaje z monitorovania podzemných vôd a informácie o geochemických prenosoch a procesoch nie vyhovujúce, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali odhadnúť, prípadne na základe štatistických referenčných výsledkov pre rovnaký typ zvodnených vrstiev v iných oblastiach, z ktorých je k dispozícii viac údajov z monitorovania.“
N
3
2
§ 4c
ods.13
P:f)
§ 5
ods.15
(13) Pri určení prahových hodnôt sa musia vziať do úvahy tieto podmienky:
f) pozaďová úroveň látok, iónov alebo ich indikátorov zvýšená z prirodzených hydrogeologických dôvodov,
(15) Pri určovaní pozaďových úrovní látok, iónov alebo ich indikátorov podľa odseku 13 písm. a) štvrtého bodu sa zohľadňujú tieto zásady:
a) určovanie pozaďových úrovní by malo byť založené na charakterizácii útvarov podzemných vôd podľa osobitného predpisu1) a výsledkov monitorovania podzemných vôd podľa osobitného predpisu;2) pri stratégii monitorovania a výklade údajov sa zohľadňuje skutočnosť, že podmienky prúdenia a chemického zloženia podzemných vôd sa menia laterálne a horizontálne,
b) ak k dispozícii len obmedzené údaje z monitorovania, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali stanoviť na základe obmedzených údajov z monitorovania alebo prostredníctvom zjednodušeného postupu použitia čiastkových vzoriek, pri ktorom indikátory nevykazujú žiadny vplyv ľudskej činnosti; ak k dispozícii informácie o geochemických prenosoch a procesoch, mali by sa takisto zohľadniť,
c) ak k dispozícii nedostatočné údaje z monitorovania podzemných vôd a informácie o geochemických prenosoch a procesoch nie vyhovujúce, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali odhadnúť alebo získať na základe štatistických referenčných výsledkov pre rovnaký typ zvodnených vrstiev v iných oblastiach, z ktorých je k dispozícii viac údajov z monitorovania.
1 ) § 2 a Príloha 1 bod A, Príloha 2 a Príloha 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona,
2 ) § 6 vyhlášky č. 418/2010 Z. z.
Strana 3 z 4
2
v časti B bode 1 sa dopĺňajú tieto položky:
„Dusitany
Fosfor (celkový obsah)/fosforečnany
(1)
(1)
Členské štáty sa môžu rozhodnúť určiť prahové hodnoty buď pre fosfor
(celkový obsah) alebo pre fosforečnany.“
N
1
Príloha č. 1b
V prílohe č. 1b sa prvý bod dopĺňa bodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:
„ 1.8 Dusitany
1.9 Fosfor (celkový obsah)/fosforečnany.1)“.
Poznámka 1 znie:
1) Prahové hodnoty sa určujú pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany
Ú
Časť C sa nahrádza takto:
Časť C
Informácie, ktoré poskytnú členské štáty v súvislosti so znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sa určili prahové hodnoty
Členské štáty do plánov manažmentu povodia, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES, zahrnú informácie o spôsobe, akým sa dodržiaval postup uvedený v časti A tejto prílohy.
Poskytnú najmä:
a
) informácie o každom útvare alebo skupine útvarov podzemných vôd charakterizovaných ako ohrozených vrátane:
i)
veľkosti útvarov;
ii
) každej znečisťujúcej látky alebo indikátora znečistenia, na základe ktorých sa útvary podzemných vôd charakterizovali ako ohrozené;
iii
) cieľov kvality životného prostredia, s ktorými riziko súvisí, vrátane skutočného alebo možného použitia alebo funkcií útvaru podzemnej vody, ako aj vzťahu medzi útvarmi podzemnej vody a súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;
iv
) prirodzených pozaďových úrovní v útvaroch podzemných vôd v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok;
v)
informácií o prekročení prahových hodnôt v prípade ich prekročenia.
b
) prahové hodnoty, či platia na celoštátnej úrovni, na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré leží na území členského štátu alebo na úrovni jednotlivých útvarov alebo skupiny útvarov podzemných vôd;
c
vzťah medzi prahovými hodnotami a:
i)
v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok pozaďovými úrovňami;
ii
) súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;
iii
) cieľmi kvality životného prostredia a ďalšími normami na ochranu vody,
N
2
§ 5
ods.13
P:a)
a) informácie o spôsobe, akým sa dodržiaval postup určenia prahových hodnôt pre všetky znečisťujúce látky a pre indikátory znečistenia, ktoré obsahujú najmä
1. informácie o každom útvare alebo skupine útvarov podzemných vôd, ktoré charakterizované ako rizikové, vrátane
1.1. veľkosti útvarov podzemných vôd,
1.2. každej znečisťujúcej látky alebo indikátora znečistenia, na základe ktorých sa útvary podzemných vôd charakterizovali ako ohrozené,
1.3. cieľov kvality životného prostredia, s ktorými riziko súvisí, vrátane skutočného alebo možného použitia alebo funkcií útvaru podzemnej vody, ako aj vzťahu medzi útvarmi podzemnej vody a súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami,
1.4. prirodzených pozaďových úrovní v útvaroch podzemných vôd v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok,
1.5. informácií o prekročení prahových hodnôt, ak sa prahové hodnoty prekročili,
2. prahové hodnoty, ktoré platia na celoštátnej úrovni, na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré leží na území členského štátu alebo na úrovni jednotlivých útvarov alebo skupiny útvarov podzemných vôd,
3. vzťah medzi prahovými hodnotami a
3.1. pozaďovými úrovňami, ak ide o prirodzene sa vyskytujúce látky,
Ú
Strana 4 z 4
ktoré existujú na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie;
iv
) akýmikoľvek významnými informáciami z hľadiska toxikológie, ekotoxikológie, stálosti, bioakumulačného potenciálu a tendencie rozptylu znečisťujúcich látok.
d
) metodiku určenia pozaďových úrovní na základe zásad stanovených v časti A bode 3.
e
) dôvody neurčenia prahových hodnôt pre akékoľvek znečisťujúce látky a indikátory identifikované v časti B.
f
) kľúčové prvky posúdenia chemického stavu podzemných vôd vrátane úrovne, metódy a obdobia zhromažďovania výsledkov z monitorovania, vymedzenia prijateľnej miery prekročenia a metódy jeho výpočtu v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) bod i) a bodu 3 prílohy III.
Ak niektoré z údajov uvedených v písmenách a) f) nie zahrnuté do plánov manažmentu povodia, členské štáty poskytnú odôvodnenie tejto skutočnosti v predmetných plánoch.“
§ 5
ods.14
3.2. súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami,
3.3. cieľmi kvality životného prostredia a ďalšími normami na ochranu vody, ktoré existujú na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Európskej Únie,
3.4. akýmikoľvek významnými informáciami z hľadiska toxikológie, ekotoxikológie, stálosti, bioakumulačného potenciálu a tendencie rozptylu znečisťujúcich látok,
4. metodiku určenia pozaďových úrovní na základe zásad uvedených v odseku 15,
5. dôvody neurčenia prahových hodnôt pre akékoľvek znečisťujúce látky a indikátory identifikované podľa prílohy 1b zákona,
6. kľúčové prvky posúdenia chemického stavu podzemných vôd vrátane úrovne, metódy a obdobia zhromažďovania výsledkov z monitorovania, vymedzenia prijateľnej miery prekročenia a metódy jeho výpočtu podľa osobitného predpisu3),
(14) Ak v plánoch manažmentu povodia nie uvedené údaje podľa odseku 13 písm. a), táto skutočnosť sa musí v plánoch manažmentu povodia odôvodniť.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
3 ) § 1 ods. 2 písm. c) prvý bod a § 1 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd,