Strana 1 z 21
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. L 348, 24. 12. 2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
2. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Predmet úpravy
Táto smernica stanovuje environmentálne normy kvality (ENK) pre prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky podľa článku 16 smernice 2000/60/ES s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd a v súlade s ustanoveniami a cieľmi článku 4 uvedenej smernice
N
1
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje environmentálne normy kvality1) pre prioritné látky2) a niektoré ďalšie znečisťujúce látky3) pre útvary povrchových vôd4) s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd5) v súlade s programom opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.6)
Ú
Čl. 2
Článok 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2
Vymedzenia pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2
N
1
Vymedzenie pojmov
Pri jednotlivých pojmoch používaných v tomto nariadení je odkaz na § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
Ú
1) § 2 písm. ad) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
2) § 2 písm. y) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 písm. aa) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4 ) § 2 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
5 ) § 4a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona č. 384/2009 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
6 ) § 15 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Strana 2 z 21
smernice 2000/60/ES a v článku 2 smernice Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd
(17)
.
Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.
‚matrica‘ je zložka vodného prostredia, a to voda, sediment alebo biota;
2.
‚taxón bioty‘ je osobitný vodný taxón v rámci taxonomickej kategórie ‚podkmeň‘, ‚trieda‘ alebo v rámci rovnocennej kategórie.
§ 2
O:10
Posl. veta
§ 2
O: 11
V: 2
201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd
Matrica je zložka vodného prostredia a to voda, sediment alebo živý organizmus ,
..
taxón živého organizmu je osobitný vodný taxón v rámci taxonomickej kategórie podkmeň, trieda alebo v rámci rovnocennej kategórie.
Článok 3 sa nahrádza takto:
Environmentálne normy kvality
1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1a, členské štáty uplatňujú pre útvary povrchových vôd ENK stanovené v časti A prílohy I a tieto ENK uplatňujú v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy I.
N
1
§ 2
O: 2
(2) Environmentálne normy kvality podľa odseku 1 sa uplatňujú v súlade s environmentálnymi cieľmi pre útvary povrchových vôd7) a s požiadavkami na uplatňovanie environmentálnych noriem kvality, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B.
Ú
Čl. 3
1a. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z tejto smernice vo verzii účinnej k 13. januáru 2009, a najmä v súvislosti s dosiahnutím dobrého chemického stavu povrchových vôd, pokiaľ ide o látky a ENK uvedené v tejto smernici, členské štáty uplatňujú ENK stanovené v časti A prílohy I, pokiaľ ide o:
i
) látky uvedené pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28 v časti A prílohy I, pre ktoré sú s účinnosťou od 22. decembra 2015 stanovené revidované ENK na účely dosiahnutia dobrého chemického stavu povrchových vôd, pokiaľ ide o tieto látky, do 22. decembra 2021 prostredníctvom programov opatrení uvedených v plánoch manažmentu povodia vypracovaných v roku 2015 v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES, a
N
1
§ 2
O: 4
§ 2
O: 3
§ 2
O: 3
P:a)
§ 2
O: 5
(4) Environmentálne normy kvality pre útvary povrchových vôd pre látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28 sa uplatňujú podľa prílohy č. 1 časti C do 21. decembra 2015.
(3) Pre útvary povrchových vôd najmä v súvislosti s dosiahnutím dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd sa pre
a) látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28 ustanovujú revidované environmentálne normy kvality uvedené v prílohe č. 1 časti A s účinnosťou od 22. decembra 2015,
(5)Revidované environmentálne normy kvality pre látky podľa odseku 3 písmena a) sa uplatňujú na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd do 22. decembra 2021, ktorý sa zabezpečí prostredníctvom programu opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov6)
Ú
7 ) § 5 ods. 2 a § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Strana 3 z 21
ii
) novo identifikované látky uvedené pod číslami 34 až 45 v časti A prílohy I s účinnosťou od 22. decembra 2018, aby sa do 22. decembra 2027 dosiahol dobrý chemický stav povrchových vôd, pokiaľ ide o tieto látky, a aby sa zabránilo zhoršovaniu chemického stavu útvarov povrchových vôd v súvislosti s týmito látkami. Členské štáty na tento účel do 22. decembra 2018 vypracujú a predložia Komisii doplňujúci monitorovací program a predbežný program opatrení vzťahujúci sa na uvedené látky. Konečný program opatrení v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES sa vypracuje do 22. decembra 2021 a bude sa vykonávať a bude plne funkčný čo najskôr po tomto dátume, avšak najneskôr do 22. decembra 2024.
Na látky uvedené v bodoch i) a ii) prvého pododseku sa primerane uplatňuje článok 4 ods. 4 až 9 smernice 2000/60/ES.
2
§ 2
O: 3
P:b)
§ 2
O: 6
§ 2
O: 7
§ 2
O: 8
§ 2
O: 9
§ 59
O: 2
P: h
uvedeného v plánoch manažmentu povodí8) vypracovaných v roku 2015.
b) novo identifikované látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 34 45 ustanovujú environmentálne normy kvality uvedené v prílohe č. 1 časti A s účinnosťou od 22. decembra 2018.
(6)Environmentálne normy kvality pre látky podľa odseku 3 písmena b) sa uplatňujú na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd a zabránenie zhoršovania chemického stavu útvarov povrchových vôd do 22. decembra 2027.
(7)Právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvo“) vypracuje na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd a zabránenie zhoršovania chemického stavu útvarov povrchových vôd doplnok k programu monitorovania a predbežný program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov na látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 34 až 45 do 22. decembra 2018.
(8)Program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov6) vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom do 22. decembra 2021; tento program sa začne vykonávať čo najskôr po tomto dátume, najneskôr do 22. decembra 2024.
(9)Na látky uvedené v odseku 2 sa primerane uplatňujú osobitosti určovania environmentálnych cieľov.10)
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie najmä v oblasti
h) oznamovania doplnkov k programu monitorovania
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004
8 ) § 13 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9 ) § 4 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
10 ) § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Strana 4 z 21
a predbežného programu opatrení, súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ, informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním a oznamovania o výsledkoch monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)
61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.
Z. z.
2. Pokiaľ ide o látky uvedené pod číslami 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 a 44 v časti A prílohy I, uplatňujú členské štáty ENK pre biotu stanovené v časti A prílohy I.
V prípade iných látok, než sú látky uvedené v prvom pododseku, uplatňujú členské štáty ENK pre vody stanovené v časti A prílohy I.
N
1
§ 2
O: 10
(10) Ak ide o látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 5, 15 až 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 a 44, uplatňujú sa environmentálne normy kvality ustanovené pre matricu živé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A; ak ide o iné látky, uplatňujú sa environmentálne normy kvality ustanovené pre matricu voda uvedené v prílohe č. 1 časti A..
Ú
3. Členské štáty majú v súvislosti s jednou alebo viacerými kategóriami povrchových vôd možnosť uplatňovať ENK pre inú matricu, ako je matrica uvedená v odseku 2, alebo, ak to prichádza do úvahy, pre iné taxóny bioty, ako sú taxóny uvedené v časti A prílohy I.
Členské štáty, ktoré využijú možnosť uvedenú v prvom pododseku, uplatňujú príslušné ENK stanovené v časti A prílohy I alebo, ak neobsahuje ENK pre matricu alebo taxón bioty, stanovia ENK, na základe ktorej sa zaistí prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany ako na základe ENK stanovených v časti A prílohy I.
Členské štáty môžu využiť možnosť uvedenú v prvom pododseku len vtedy, keď analytická metóda použitá pre zvolenú matricu alebo taxón bioty spĺňa minimálne pracovné kritériá stanovené v článku 4 smernice 2009/90/ES. Ak tieto kritériá nie sú splnené pre žiadnu matricu, členské štáty zabezpečia, aby sa monitorovanie vykonalo pomocou najlepších dostupných techník, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady, a aby bola účinnosť metódy analýzy prinajmenšom taká dobrá, ako účinnosť metódy použitej pre matricu uvedenú v odseku 2 tohto článku pre príslušnú látku.
N
1
§ 2
O: 11
§ 2
O: 12
(11) Pre jednu kategóriu povrchových vôd alebo viaceré kategórie povrchových vôd možno uplatňovať environmentálne normy kvality ustanovené pre inú matricu, ako je matrica uvedená v odseku 6, alebo pre iné taxóny živých organizmov, ako uvedené v prílohe č. 1 časti A, ak to prichádza do úvahy; taxón živého organizmu je osobitný vodný taxón v rámci taxonomickej kategórie podkmeň, trieda alebo v rámci rovnocennej kategórie.
(12) Ak sa uplatnia environmentálne normy kvality ustanovené pre inú matricu alebo pre iné taxóny živých organizmov podľa odseku 11, možno uplatniť environmentálne normy kvality uvedené v prílohe č. 1 časti A, alebo, ak v prílohe č. 1 nie sú ustanovené environmentálne normy kvality pre matricu alebo taxón živého organizmu, určia sa environmentálne normy kvality, na základe ktorých sa zabezpečí prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany ako na základe environmentálnych noriem kvality uvedených v prílohe č. 1 časti A. Ak sa takýto postup uplatní, analytická metóda použitá pre zvolenú matricu alebo taxón živé organizmy musí spĺňať minimálne pracovné kritériá;11) ak nie sú tieto kritéria splnené pre žiadnu matricu, právnická osoba poverená ministerstvom zabezpečí, aby sa monitorovanie látok vykonalo najlepšími dostupnými
Ú
11 ) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.
Strana 5 z 21
technikami, ktoré nepredstavujú neprimerane vysoké náklady, a aby bola výkonnosť metódy analýzy taká dobrá, ako výkonnosť metódy použitej pre matricu uvedenú v odseku 10 pre konkrétnu látku.
3a. Ak sa zistilo potenciálne riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia z akútnej expozície v dôsledku nameraných alebo odhadovaných environmentálnych koncentrácií alebo emisií, pričom sa uplatnili ENK pre biotu alebo sediment, členské štáty zabezpečia, aby sa vykonávalo aj monitorovanie povrchových vôd, a uplatňujú NPK-ENK stanovené v časti A prílohy I k tejto smernici, ak boli takéto ENK stanovené.
N
1
§ 2
O: 13
(13) Ak sa na základe nameraných alebo odhadovaných environmentálnych koncentrácií alebo emisií pri uplatnení environmentálnych noriem kvality pre taxón živé organizmy alebo sediment zistí potenciálne riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia z akútnej expozície, vykoná právnická osoba poverená ministerstvom aj monitorovanie povrchových vôd a uplatnenie najvyššie prípustnej koncentrácie environmentálnej normy kvality uvedenej v prílohe č. 1 časti A, ak boli takéto environmentálne normy kvality ustanovené.
Ú
3b. Ak sa v súlade s článkom 5 smernice 2009/90/ES vypočítaná stredná hodnota merania vykonaného pomocou najlepších dostupných techník, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady, označuje ako hodnota ‚nižšia ako limit kvantifikácie‘, a limit kvantifikácie tejto techniky je vyšší ako ENK, výsledok pre meranú látku sa nepoužije na účely posúdenia celkového chemického stavu príslušného vodného útvaru.
N
1
§ 2
O: 14
(14) Ak je priemerná hodnota z meraní12) vykonaných najlepšou dostupnou technikou, ktorá nepredstavuje neprimerane vysoké náklady vo vzťahu k prínosu pre dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd, nižšia ako limit kvantifikácie a limit kvantifikácie, tejto techniky je vyšší ako environmentálna norma kvality, výsledok pre meranú látku sa na posúdenie celkového chemického stavu útvaru povrchových vôd nepoužije.
Ú
4. V súvislosti s látkami, pri ktorých sa uplatňujú ENK pre sediment a/alebo biotu, monitorujú členské štáty látku v príslušnej matrici aspoň raz za rok, pokiaľ technické poznatky a odborný posudok neopodstatňujú iný interval.
N
1
§ 2
O: 15
(15) Látky, pri ktorých sa uplatňujú environmentálne normy kvality ustanovené pre sediment a taxón živého organizmu alebo pre sediment alebo taxón živého organizmu, sa monitorujú v konkrétnej matrici aspoň raz za rok alebo inou frekvenciou monitorovania, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností.
Ú
5. Členské štáty zahrnú do aktualizovaných plánov manažmentu povodia vypracovaných v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES tieto informácie:
a
) tabuľku s limitmi kvantifikácie použitých analytických metód a informácie o výkonnosti týchto metód vzhľadom na minimálne pracovné kritériá stanovené v článku 4 smernice 2009/90/ES;
b
) pre látky, pri ktorých sa využíva možnosť uvedená v odseku 3 tohto článku:
N
1
§ 2
O: 16
(16) Do aktualizovaných plánov manažmentu povodia13) sa zahŕňa
a)tabuľka s limitmi kvantifikácie použitých analytických metód a informácie o výkonnosti týchto metód vzhľadom na minimálne pracovné kritériá,
b)pre látky, pri ktorých sa uplatňujú environmentálne normy kvality podľa odseku 11,
1. dôvod a podklad na uplatnenie environmentálnej normy kvality podľa odseku 11,
Ú
12 ) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z.
13 ) § 13 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Strana 6 z 21
i)
dôvody a podklady na využitie tejto možnosti;
ii
) v prípade potreby stanovené alternatívne ENK, dôkaz, že tieto ENK poskytnú prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany ako ENK stanovené v časti A prílohy I, vrátane údajov a metodiky, na základe ktorej boli ENK odvodené, a kategórie povrchových vôd, na ktoré by sa uplatňovali;
iii
) pre porovnanie s informáciami uvedenými v písmene a) tohto odseku limity kvantifikácie analytických metód pre matrice uvedené v časti A prílohy I k tejto smernici vrátane informácií o účinnosti týchto metód vzhľadom na minimálne pracovné kritériá stanovené v článku 4 smernice 2009/90/ES;
c
) odôvodnenie použitej frekvencie monitorovania v súlade s odsekom 4, ak sú intervaly monitorovania dlhšie ako 1 rok.
2. dôkaz o tom, že ak sa ustanovia alternatívne environmentálne normy kvality, tieto poskytnú prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany ako environmentálne normy kvality uvedené v prílohe č. 1 časti A, vrátane údajov a metodiky, na základe ktorej boli odvodené a kategórie povrchových vôd, na ktoré by sa uplatňovali,
3. limity kvantifikácie analytických metód pre matrice uvedené v prílohe č. 1 časti A vrátane informácií o výkonnosti týchto metód vzhľadom na minimálne pracovné kritériá; tieto údaje sa porovnajú s informáciami podľa písmena a),
c)odôvodnenie frekvencie monitorovania podľa odseku 15, ak sú intervaly monitorovania dlhšie ako jeden rok.
5a. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že sa aktualizované plány manažmentu povodia vypracované v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES obsahujúce výsledky a vplyv opatrení, ktoré sa prijali s cieľom zabrániť chemickému znečisteniu povrchových vôd, a predbežná správa, v ktorej sa opisuje pokrok pri vykonávaní plánovaného programu opatrení v súlade s článkom 15 ods. 3 smernice 2000/60/ES, budú poskytovať prostredníctvom ústredného portálu, ku ktorému má verejnosť elektronický prístup v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí
(18)
.
N
1
§ 2
O: 17
(17) Výsledky a vplyv opatrení, ktoré sa prijali s cieľom zabrániť chemickému znečisteniu povrchových vôd, sa zahrnú do aktualizovaných plánov manažmentu povodí. Aktualizované plány manažmentu povodí a predbežná správa, v ktorej sa opisuje pokrok pri vykonávaní plánovaného programu opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov,14) verejne prístupné prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí podľa osobitného predpisu.15)
Ú
6. Členské štáty na základe monitorovania stavu povrchových vôd vykonávaného v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES zabezpečia analýzu dlhodobých trendov koncentrácií prioritných látok uvedených časti A prílohy I, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente a/alebo biote, pričom sa osobitná pozornosť venuje látkam uvedeným pod číslami 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 a 44 v časti A prílohy I. V súlade s článkom 4 smernice 2000/60/ES prijmú členské štáty opatrenia zamerané na zabezpečenie toho, aby sa takéto koncentrácie v sedimente a/alebo príslušnej biote významne nezvyšovali.
N
1
§ 2
O: 18
(18) Pre prioritné látky uvedené v prílohe č. 1 časti A, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente alebo v živých organizmoch, právnická osoba poverená ministerstvom na základe monitorovania povrchových vôd16) vykoná analýzu dlhodobých trendov koncentrácií týchto látok, pričom osobitnú pozornosť venuje látkam uvedeným pod číslami 2, 5 7, 12, 15 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34 37, 43 a 44. Aby sa koncentrácie týchto látok v sedimente alebo v živých organizmoch významne nezvyšovali, ten, kto vypúšťa odpadové vody s obsahom týchto látok, je povinný vykonať opatrenia na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a na zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a
Ú
14 ) § 59 ods. 2 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
15 ) § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.
16 ) § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
Strana 7 z 21
Členské štáty určia interval monitorovania v sedimente a/alebo v biote tak, aby sa zaistil dostatok údajov pre spoľahlivú analýzu dlhodobých trendov. Monitorovanie by malo v zásade prebiehať každé tri roky, pokiaľ technické poznatky a odborné posúdenie neopodstatňujú iný interval.
§ 2
O: 19
únikov prioritných nebezpečných látok.
(19) Monitorovanie látok podľa odseku 18 vykoná právnická osoba poverená ministerstvom takým spôsobom, aby sa zabezpečil dostatok údajov na analýzu dlhodobých trendov. Monitorovanie látok sa vykonáva každé tri roky, ak technické poznatky a odborné posúdenie neopodstatňujú zvoliť inú frekvenciu monitorovania.
7. Komisia preskúma technický a vedecký pokrok vrátane záverov hodnotení rizík v zmysle článku 16 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2000/60/ES a informácie o registrácii látok sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 119 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a v prípade potreby navrhne revíziu ENK stanovených v časti A prílohy I k tejto smernici v súlade s postupom stanoveným v článku 294 ZFEÚ podľa harmonogramu stanoveného v článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES.
n.a.
n.a.
8. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10 delegované akty s cieľom prispôsobiť v prípade potreby bod 3 časti B prílohy I k tejto smernici vedeckému alebo technickému pokroku.
n.a.
n.a.
8a. V záujme zjednodušenia vykonávania tohto článku sa v rámci existujúceho procesu vykonávania smernice 2000/60/ES vypracujú do 22. decembra 2014 v čo najväčšom rozsahu technické usmernenia pre stratégie monitorovania a analytické metódy pre látky vrátane odberu vzoriek a monitorovania bioty.
Tieto usmernenia zahrnú najmä:
a)
monitorovanie látok v biote, ako sa stanovuje v odsekoch 2 a 3 tohto článku;
b)
v prípade novo identifikovaných látok (uvedené pod číslami 34 až 45 v časti A prílohy I) a látok, v prípade ktorých sú stanovené prísnejšie ENK (uvedené pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28 v časti A prílohy I), analytické metódy spĺňajúce minimálne pracovné kritériá ustanovené v článku 4 smernice 2009/90/ES.
n.a.
n.a.
8b. V prípade látok, pre ktoré sa neprijali technické usmernenia do 22. decembra 2014, sa lehota 22. decembra 2015 uvedená v odseku 1a bode i) predĺži do 22. decembra 2018 a lehota 22. decembra 2021 uvedená v uvedenom bode sa predĺži do 22. decembra 2027.
n.a.
n.a.
Čl. 2 O:3
3. Článok 4 ods. 4 a článok 5 ods. 6 sa vypúšťajú.
n.a.
n.a.
Č:4
O: 1
1. Členské štáty môžu určiť zmiešavacie zóny susediace s miestami
N
1
§: 3
O: 2
Zmiešavacia zóna
Ú
Strana 8 z 21
vypúšťania. Koncentrácie jednej alebo viacerých látok uvedených v časti A prílohy I v rámci takýchto zmiešavacích zón môžu prekročiť príslušné ENK, pokiaľ tieto neovplyvnia dodržanie týchto noriem v zostávajúcej časti daného útvaru povrchových vôd.
(2) Zmiešavacie zóny susediace s miestami vypúšťania určuje právnická osoba poverená ministerstvom v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov podľa zásad určovania zmiešavacej zóny, ktoré uvedené v prílohe č. 2. Koncentrácie jednej látky alebo viacerých látok uvedených v prílohe č. 1 časti A v určených zmiešavacích zónach môžu prekročiť environmentálne normy kvality, ak neovplyvnia dodržanie ustanovených environmentálnych noriem kvality v zostávajúcej časti daného útvaru povrchových vôd.
Č:4
O: 2
2. Členské štáty, ktoré určia zmiešavacie zóny, zahrnú v plánoch manažmentu povodí vypracovaných v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES opis:
a) prístupov a metodík uplatnených na vymedzenie takýchto zón a
b) opatrení, ktoré sa prijali s cieľom znížiť v budúcnosti rozsah zmiešavacích zón, ako sú opatrenia podľa článku 11 ods. 3 písm. k) smernice 2000/60/ES alebo preskúmanie povolení uvedených v smernici 2008/1/ES alebo predchádzajúca regulácia uvedená v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES.
N
1
§3
O: 3
(3) Do plánov manažmentu povodí13) sa zahŕňa opis
a) prístupov a metodík uplatnených na vymedzenie zmiešavacích zón a
b) opatrení, ktoré sa prijali s cieľom znížiť v budúcnosti rozsah zmiešavacích zón, ktorými sú najmä
1. opatrenia na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a na zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok a na postupné znižovanie znečisťovania inými látkami,
2. preskúmanie povolení vydaných podľa osobitných predpisov17) alebo
3. predchádzajúca regulácia vypúšťaní z bodových zdrojov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie vôd..
Ú
Č:4
O: 3
3. Členské štáty, ktoré určia zmiešavacie zóny, zabezpečia, aby bol rozsah takejto zóny:
a) obmedzený na blízke okolie miesta vypúšťania;
b) primeraný so zreteľom na koncentrácie znečisťujúcich látok v mieste vypúšťania a na podmienky týkajúce sa emisií znečisťujúcich látok obsiahnuté v predchádzajúcej regulácii, ako napríklad oprávnenia a/alebo povolenia, uvedenej v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES a všetky ostatné príslušné právne predpisy Spoločenstva v súlade s uplatňovaním najlepších dostupných techník a článkom 10 smernice 2000/60/ES, najmä po preskúmaní tejto predchádzajúcej regulácie.
N
1
§3
O: 4
(4) Pri určovaní zmiešavacej zóny sa zabezpečuje, aby bol rozsah zmiešavacej zóny
a) obmedzený na blízke okolie miesta vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd,
b) primeraný so zreteľom na koncentrácie znečisťujúcich látok v mieste vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd a na podmienky, ktoré sa týkajú emisií znečisťujúcich látok uvedené v opatreniach podľa odseku 3 písm. b),
c) v súlade s uplatňovaním najlepších dostupných techník a uplatňovaním emisno-imisného princípu k bodovým zdrojom a difúznym zdrojom..
Ú
17 ) § 21 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 21 a 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Strana 9 z 21
Č:5
O: 1
1. Členské štáty vyhotovia na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES, nariadenia (ES) č. 166/2006 a ďalších dostupných údajov súpis emisií, vypúšťaní a únikov všetkých prioritných látok a znečisťujúcich látok, prípadne doplnený mapami, uvedených v časti A prílohy I k tejto smernici pre každú oblasť povodia alebo časť oblasti povodia nachádzajúcu sa na ich území, a v prípade potreby ho doplnia o koncentrácie v sedimente a biote
N
1
§: 4
O: 1
(1) Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „súpis") pre každé správne územie povodia18) alebo časť správneho územia povodia, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na základe informácií uvedených v Národnom registri uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne,19) údajov zhromaždených pri preskúmavaní vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd,20) informácií získaných prostredníctvom programov monitorovania vôd21) a ďalších dostupných údajov. Právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov doplnia súpis mapovým zobrazením, ak existuje; ak je to potrebné, doplnia ho o koncentrácie v sedimente a v živom organizme.
Ú
Č:5
O:2
2. Referenčné obdobie na odhad hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov uvedených v odseku 1, je jeden rok medzi rokmi 2008 a 2010.
Pokiaľ však ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, vstupné údaje je možné vypočítať ako priemer z rokov 2008, 2009 a 2010
N
1
§: 4
O: 2
(2) Referenčné obdobie na odhad hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov, je jeden kalendárny rok medzi rokmi 2008 a 2010. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,22) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer z rokov 2008, 2009 a 2010.
Ú
Č:5
O:3
3. Členské štáty oznámia Komisii súpisy vyhotovené podľa odseku 1 tohto článku vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ podľa článku 15 ods. 1 smernice 2000/60/ES
N
2
§ 59
O: 2
P:h)
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie najmä v oblasti
h) oznamovania doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení, súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na
Ú
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z
18 ) § 11 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
19 ) § 5 zákona č. 205/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20 ) § 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie č. 396/2010 Z. z.).
21 ) § 4 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
22 ) § 2 písm. t) v) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Strana 10 z 21
predkladanie správ, informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním a oznamovania o výsledkoch monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)
61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.
Č:5
O:4
4. Členské štáty aktualizujú svoje súpisy ako súčasť hodnotenia analýz uvedených v článku 5 ods. 2 smernice 2000/60/ES.
Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok pred ukončením uvedenej analýzy. Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu vypočítať ako priemer troch rokov pred ukončením tejto analýzy.
Členské štáty uverejnia aktualizované súpisy vo svojich aktualizovaných plánoch manažmentu povodí v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES
N
1
§: 4
O: 3
§: 4
O: 5
§: 4
O: 5
(3) Súpisy sa aktualizujú ako súčasť hodnotenia analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd.23)
(4) Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok pred ukončením vykonávanej analýzy. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,22) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer troch rokov pred ukončením vykonanej analýzy
(6) Aktualizované súpisy sa uverejňujú v aktualizovaných plánoch manažmentu povodí13).
Ú
Č:5
O:5
5. Komisia do roku 2018 preverí, či emisie, vypúšťania a úniky, ktoré sú uvedené v súpise, smerujú k splneniu cieľov ich znižovania alebo zastavenia ustanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) bode iv) smernice 2000/60/ES, s výhradou článku 4 ods. 4 a 5 uvedenej smernice
n. a.
.
n. a.
Č:6
O: 1
1. Členský štát neporuší svoje povinnosti podľa tejto smernice v dôsledku prekročenia ENK, ak môže preukázať, že:
a) prekročenie bolo spôsobené zdrojom znečisťovania, ktoré je mimo jeho jurisdikcie;
b) v dôsledku takéhoto cezhraničného znečisťovania nebol schopný prijať účinné opatrenia na dodržanie príslušných ENK a
c) uplatnil koordinačné mechanizmy ustanovené v článku 3 smernice 2000/60/ES a vo vhodných prípadoch využil ustanovenia článku 4 ods. 4, 5 a 6 uvedenej smernice pre tie vodné útvary, ktoré boli postihnuté cezhraničným znečisťovaním
N
1
§: 5
. Cezhraničné znečisťovanie
Prekročenie environmentálnych noriem kvality sa nepovažuje za porušenie povinnosti podľa tohto nariadenia vlády, ak
a) prekročenie environmentálnych noriem kvality bolo spôsobené zdrojom znečisťovania, ktorý je mimo územia Slovenskej republiky, b) nebolo možné prijať účinné opatrenia na dodržanie ustanovených environmentálnych noriem kvality v dôsledku cezhraničného znečisťovania pri uskutočnení technicky a ekonomicky dostupných opatrení na obmedzenie nepriaznivého dosahu cezhraničného znečisťovania a
c) sa uplatnili koordinačné mechanizmy a vo vhodných prípadoch sa uplatnili osobitosti určovania
Ú
23 ) § 13 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
Strana 11 z 21
environmentálnych cieľov10) pre tie vodné útvary povrchových vôd, ktoré boli postihnuté cezhraničným znečisťovaním.
Č:6
O: 2
2. Členské štáty využijú mechanizmus ustanovený v článku 12 smernice 2000/60/ES na poskytnutie potrebných informácií Komisii za okolností stanovených v odseku 1 tohto článku a na poskytnutie súhrnu opatrení prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním v príslušnom pláne manažmentu povodia v súlade s požiadavkami na predkladanie správ podľa článku 15 ods. 1 smernice 2000/60/ES
N
2
§ 59
O: 2
P:h)
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie najmä v oblasti
h) oznamovania doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení, súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ, informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním a oznamovania o výsledkoch monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)
61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.
Ú
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z
Č:7
O: 1
Podávanie správ a preskúmanie
1. Komisia na základe správ od členských štátov vrátane správ v súlade s článkom 12 smernice 2000/60/ES a najmä správ o cezhraničnom znečisťovaní preskúma potrebu zmeny platných aktov a potrebu dodatočných osobitných opatrení v celom Spoločenstve, akými je napríklad znižovanie emisií
n.a.
n. a.
Č:7
O: 2
2. Komisia v súvislosti so správou pripravovanou v súlade s článkom 18 ods. 1 smernice 2000/60/ES predloží Európskemu parlamentu a Rade:
a) závery preskúmania uvedeného v odseku 1 tohto článku;
b) opatrenia prijaté na zníženie rozsahu zmiešavacích zón určených v súlade s článkom 4 ods. 1 tejto smernice;
c) výsledky preverenia uvedeného v článku 5 ods. 5 tejto smernice;
d) správu o situácii znečisťovania spôsobeného mimo územia Spoločenstva.
Komisia v prípade potreby pripojí k správe príslušné návrhy
n.a.
n. a.
Čl. 7a
. Vkladá sa tento článok:
Článok 7a
Koordinácia
1. Pre prioritné látky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 1907/2006, (ES) č. 1107/2009
(19)
, (ES) č. 528/2012
(20)
alebo smernice
2010/75/EÚ
(21)
, Komisia ako súčasť pravidelného preskúmania prílohy X k
n.a.
n.a.
Strana 12 z 21
smernici 2000/60/ES podľa článku 16 ods. 4 uvedenej smernice posúdi, či opatrenia zavedené na úrovni Únie a na úrovni členských štátov postačujúce na dosiahnutie ENK pre prioritné látky a cieľa zastavenia alebo postupného ukončenia vypúšťaní, emisií a únikov prioritných nebezpečných látok v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) a článkom 16 ods. 6 smernice 2000/60/ES.
2. Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch posúdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku v súlade s harmonogramom stanoveným v článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES a k svojej správe pripojí akékoľvek vhodné návrhy vrátane návrhov na kontrolné opatrenia.
n.a.
n.a.
3. Ak sa na základe výsledkov uvedených v správe ukáže, že na podporu súladu so smernicou 2000/60/ES môžu byť pre konkrétnu látku, ktorá bola schválená podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 alebo nariadenia (EÚ) č. 528/2012, potrebné ďalšie opatrenia na úrovni Únie alebo na úrovni členských štátov, členské štáty alebo Komisia v prípade potreby uplatnia články 21 alebo 44 nariadenia (ES) č. 1107/2009 alebo články 15 alebo 48 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v súvislosti s uvedenou látkou alebo produktmi obsahujúcimi uvedenú látku.
V prípade látok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1907/2006, Komisia v prípade potreby iniciuje postup uvedený v článkoch 59, 61 alebo 69 uvedeného nariadenia.
Pri uplatňovaní ustanovení nariadení uvedených v prvom a druhom pododseku členské štáty a Komisia zohľadnia všetky hodnotenia rizika, socioekonomické analýzy alebo analýzy nákladov a prínosov, ktoré sa podľa uvedených nariadení vyžadujú, vrátane aj pokiaľ ide o dostupnosť alternatív.
n.a.
n.a.
Články 8 a 9 sa nahrádzajú takto:
„Článok 8
Preskúmanie prílohy X k smernici 2000/60/ES
Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch pravidelného preskúmania prílohy X k smernici 2000/60/ES, ako sa ustanovuje v článku 16 ods. 4 uvedenej smernice. K tejto správe priloží v prípade potreby legislatívne návrhy na zmenu prílohy X, najmä návrhy na identifikáciu nových prioritných látok alebo prioritných nebezpečných látok alebo na identifikáciu určitých prioritných látok ako prioritných nebezpečných látok, ako aj v prípade potreby návrhy na stanovenie príslušných ENK pre povrchové vody, sediment alebo biotu.
n.a.
n.a.
Čl. 8
Čl. 8a
Článok 8a
§ 6
(1)Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky podľa osobitných predpisov24) môže plán manažmentu povodí8)
24 ) § 4a ods. 6, § 5 a § 40 zákona č. 364/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov.
Strana 13 z 21
Osobitné ustanovenia pre niektoré látky
1. Do plánov manažmentu povodia vypracovaných podľa článku 13 smernice 2000/60/ES bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v oddiele 1.4.3 jej prílohy V týkajúce sa prezentácie celkového chemického stavu, ako aj ciele a záväzky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a), článku 11 ods. 3 písm. k) a článku 16 ods. 6 uvedenej smernice, môžu členské štáty poskytnúť dodatočné mapy, v ktorých uvedú informácie o chemickom stave pre jednu alebo viaceré nasledujúce látky oddelene od informácií pre zvyšné látky uvedené v časti A prílohy I k tejto smernici:
a
) látky uvedené pod číslami 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 (látky, ktoré sa správajú ako všadeprítomné PBT látky);
b)
látky uvedené pod číslami 34 až 45 (novo identifikované látky);
c
) látky uvedené pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28 (látky, pre ktoré sa zaviedli revidované prísnejšie ENK).
Členské štáty môžu v plánoch manažmentu povodia uviesť aj rozsah každého odklonu od hodnoty ENK pre látky uvedené v písmenách a) c) prvého pododseku. Členské štáty, ktoré poskytujú takéto dodatočné mapy, sa usilujú o zabezpečenie ich porovnateľnosti na úrovni povodí a na úrovni Únie.
2. Členské štáty môžu monitorovať látky uvedené pod číslami 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 v časti A prílohy I menej intenzívne, než sa vyžaduje pre prioritné látky v súlade s článkom 3 ods. 4 tejto smernice a prílohy V k smernici 2000/60/ES, za predpokladu, že monitorovanie je reprezentatívne a že existuje štatisticky spoľahlivá základňa, pokiaľ ide o prítomnosť týchto látok vo vodnom prostredí. Ako usmernenie a v súlade s článkom 3 ods. 6 druhým pododsekom tejto smernice by sa monitorovanie malo uskutočňovať každé tri roky, pokiaľ nie je na základe technických znalostí a názoru experta odôvodnený iný interval
N
1
O: 1
§ 6
O: 2
§ 6
O: 3
§ 6
O: 4
obsahovať dodatočné mapy, v ktorých sa uvedú informácie o chemickom stave pre jednu alebo viaceré
a)látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44, ktoré sa správajú ako všadeprítomné látky,
b) novo identifikované látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 34 až 45,
c)látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 2, 5, 15, 20, 22, 23 a 28, pre ktoré sa zaviedli revidované environmentálne normy kvality.
(2)Informácie o chemickom stave pre jednu alebo viaceré látky podľa odseku 1 sú v dodatočných mapách uvedené oddelene od informácií o chemickom stave pre ostatné látky uvedené v prílohe č.1 časť A.
(3) V plánoch manažmentu povodí možno uviesť aj rozsah každého odklonu od hodnoty environmentálnej normy kvality pre látky podľa odseku 1. Pri dodatočných mapách podľa odseku 1 je potrebné zabezpečiť ich porovnateľnosť na úrovni povodí aj na úrovni Európskej únie
(4) Látky uvedené v prílohe č. 1 časti A pod číslami 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 a 44 možno monitorovať menej intenzívne, než sa vyžaduje pre látky podľa § 2 ods. 15 a podľa osobitných predpisov,17) ak monitorovanie látok je reprezentatívne a existuje štatisticky spoľahlivý súbor údajov o výskyte týchto látok vo vodnom prostredí. Monitorovanie látok vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom každé tri roky; to neplatí, ak je na základe technických znalostí a názoru experta odôvodnený iný interval.
Ú
Čl. 8b
Článok 8b
Zoznam sledovaných látok
1. Komisia vypracuje zoznam sledovaných látok, pre ktoré sa majú zbierať údaje z monitorovania v celej Únii na doplnenie údajov, okrem iného z analýz a preskúmaní podľa článku 5 a programov monitorovania podľa článku 8 smernice 2000/60/ES, s cieľom podporiť postup zostavenia budúceho zoznamu prioritných
§ 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.
Strana 14 z 21
látok v súlade s článkom 16 ods. 2 uvedenej smernice.
Prvý zoznam sledovaných látok obsahuje najviac 10 látok alebo skupín látok a pre každú látku sa v ňom uvádzajú matrice pre monitorovanie a možné analytické metódy, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady. S výhradou dostupnosti analytických metód, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady, maximálny počet látok alebo skupín látok, ktoré môže Komisia doplniť do zoznamu, sa zvýši o jednu pri každej aktualizácii zoznamu podľa odseku 2 tohto článku, a to do maximálneho počtu 14. Látky, ktoré sa majú zaradiť do zoznamu sledovaných látok, sa vyberajú spomedzi látok, v prípade ktorých dostupné informácie naznačujú, že môžu predstavovať významné riziko na úrovni Únie pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, a v prípade ktorých údaje z monitorovania nedostatočné.
Do prvého zoznamu sledovaných látok sa zahrnú diklofenak (CAS 15307-79-6), 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) a 17-alfa-etinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) s cieľom získať monitorovacie údaje na účely uľahčenia stanovenia primeraných opatrení na riešenie rizík, ktoré predstavujú uvedené látky.
Komisia zohľadňuje pri výbere látok pre zoznam sledovaných látok všetky dostupné informácie vrátane:
a
) výsledkov najaktuálnejšieho pravidelného preskúmania prílohy X k smernici 2000/60/ES v zmysle článku 16 ods. 4 uvedenej smernice;
b)
výskumných projektov;
c
) odporúčaní zainteresovaných strán uvedených v článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES;
d
) charakteristiky správnych území povodí členských štátov a výsledkov programov pre monitorovanie podľa článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES;
e
) výrobných objemov, spôsobov používania, vnútorných vlastností (vrátane veľkosti častíc, ak je to relevantné), koncentrácií v životnom prostredí a účinkov vrátane informácií zozbieraných v súlade so smernicami 98/8/ES, 2001/82/ES
(22)
a 2001/83/ES
(23)
a nariadeniami (ES) č. 1907/2006 a (ES) č. 1107/2009.
2. Komisia vypracuje prvý zoznam sledovaných látok, ako je uvedené v odseku 1, do 14. septembra 2014 a následne ho aktualizuje každých 24 mesiacov. Komisia pri aktualizácii zoznamu sledovaných látok odstráni každú látku, v prípade ktorej možno vykonať hodnotenie rizika, ako je uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES, bez dodatočných monitorovacích údajov. Dĺžka trvania nepretržitého monitorovania zoznamu sledovaných látok neprekročí pre každú jednotlivú látku štyri roky
n.a.
n.a.
3. Členské štáty monitorujú každú látku uvedenú v zozname sledovaných látok na
N
1
§ 7
(1)Látky, ktoré predmetom preskúmavania pre prípadné
Strana 15 z 21
vybraných reprezentatívnych monitorovacích miestach prinajmenšom počas 12-mesačného obdobia. V prípade prvého zoznamu sledovaných látok monitorovacie obdobie začne do 14. septembra 2015 alebo do šiestich mesiacov od vypracovania zoznamu sledovaných látok, podľa toho čo nastane neskôr. Členské štáty v súvislosti s každou látkou zaradenou do následných zoznamov začnú monitorovanie do šiestich mesiacov od jej zaradenia do zoznamu.
Každý členský štát vyberie aspoň jedno monitorovacie miesto, plus jedno ďalšie miesto, ak viac ako jeden milión obyvateľov, plus ďalšie monitorovacie miesta podľa svojej geografickej rozlohy v km2 vydelenej 60 000 (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo), plus ďalšie miesta podľa počtu svojho obyvateľstva vydeleného piatimi miliónmi (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo).
Pri výbere reprezentatívnych monitorovacích miest, frekvencie monitorovania a časového harmonogramu pre každú látku zohľadnia členské štáty spôsoby používania a možný výskyt látky. Frekvencia monitorovania nesmie byť kratšia ako raz za rok.
Ak členský štát poskytne dostatočné, porovnateľné, reprezentatívne a aktuálne monitorovacie údaje pre konkrétnu látku z existujúcich monitorovacích programov alebo štúdií, môže sa rozhodnúť, že nevykoná dodatočné monitorovanie v rámci mechanizmu týkajúceho sa zoznamu sledovaných látok pre danú látku, a to tiež za podmienky, že daná látka sa monitorovala použitím metodiky, ktorá spĺňa požiadavky technických usmernení vypracovaných Komisiou v súlade s článkom 8b ods. 5.
O: 1
7
zaradenie ako prioritné látky alebo prioritné nebezpečné látky, sa zaraďujú do zoznamu ďalších sledovaných látok alebo skupín látok (ďalej len „zoznam sledovaných látok“).
(2)Látky, ktoré sa zaraďujú do zoznamu sledovaných látok, sa vyberajú spomedzi látok, o ktorých údaje naznačujú, že môžu predstavovať významné riziko na úrovni Európskej únie pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, a pri ktorých údaje z ich monitorovania nedostatočné.
(3)Monitorovacie obdobie pre prvý zoznam sledovaných látok sa začne do 14. septembra 2015 alebo do šiestich mesiacov od vypracovania zoznamu sledovaných látok Európskou komisiou podľa toho, čo nastane neskôr. Monitorovanie látky zaradenej do zoznamu sledovaných látok sa začne do šiestich mesiacov od jej zaradenia do zoznamu sledovaných látok.
(4)Každú látku zo zoznamu sledovaných látok monitoruje právnická osoba poverená ministerstvom na štyroch reprezentatívnych monitorovacích miestach.
(5)Pri výbere reprezentatívnych monitorovacích miest, určení frekvencií monitorovania látok a časového harmonogramu monitorovania právnická osoba poverená ministerstvom pre každú z látok zohľadní spôsoby používania a možný výskyt látky v súlade s programom monitorovania.
(6)Právnická osoba poverená ministerstvom monitoruje každú látku uvedenú v zozname sledovaných látok na vybraných reprezentatívnych monitorovacích miestach v trvaní najmenej 12 mesiacov. Frekvencia monitorovania je minimálne raz za rok. Spôsoby používania a možný výskyt látky sa zohľadňujú aj pri určovaní frekvencie monitorovania a časového harmonogramu monitorovania pre každú látku. Látka uvedená v zozname sledovaných látok sa monitoruje najviac štyri roky.
(7) Monitorovanie látky zo zoznamu sledovaných látok sa nevykonáva, ak právnická osoba poverená ministerstvom poskytne dostatočné, porovnateľné, reprezentatívne a aktuálne údaje z monitorovania pre konkrétnu látku z existujúcich programov monitorovania alebo štúdií, ak laboratórna metóda spĺňa požiadavky technických špecifikácií vypracovaných
Strana 16 z 21
Európskou komisiou.
4. Členské štáty podávajú Komisii správy o výsledkoch monitorovania vykonávaného podľa odseku 3. V prípade prvého zoznamu sledovaných látok sa o výsledkoch monitorovania podávajú správy do 15 mesiacov od 14. septembra 2015 alebo do 21 mesiacov od vypracovania zoznamu sledovaných látok, podľa toho, čo nastane neskôr, a potom každých 12 mesiacov, kým je látka na zozname. V prípade každej látky, ktorá je zaradená do následných zoznamov, členské štáty podávajú správy o výsledkoch monitorovania Komisii do 21 mesiacov od zaradenia látky na zoznam sledovaných látok a následne každých 12 mesiacov, kým je látka na zozname. Správa obsahuje informácie o reprezentatívnosti monitorovacích miest a o stratégii monitorovania
N
1
2
§ 7
O: 8
§ 59
O: 2
P: h)
(8)Pri prvom zozname sledovaných látok sa správy o výsledkoch monitorovania podávajú do 14. decembra 2016 alebo do 21 mesiacov od vypracovania zoznamu sledovaných látok podľa toho, čo nastane neskôr, a potom každých 12 mesiacov dovtedy, kým je látka zaradená v zozname sledovaných látok. Pri každej látke, ktorá je zaradená do ďalších zoznamov sledovaných látok, sa správy o výsledkoch monitorovania podávajú do 21 mesiacov od zaradenia látky do zoznamu sledovaných látok a následne každých 12 mesiacov dovtedy, kým je látka v zozname sledovaných látok. Správa o výsledkoch monitorovania obsahuje informácie o reprezentatívnosti monitorovacích miest a o stratégii monitorovania.
(2) Ministerstvo plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo vodnom plánovaní, zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a podáva správy o plnení úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie najmä v oblasti
h) oznamovania doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení, súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ, informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním a oznamovania o výsledkoch monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)
61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004
Z. z
Čl. 8c
5. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa vypracujú a aktualizujú zoznamy sledovaných látok v zmysle odsekov 1 a 2. Môže tiež prijať technické formáty pre podávanie správ o výsledkoch monitorovania a súvisiacich informáciách Komisii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.
Komisia vypracuje usmernenia vrátane technických špecifikácií s cieľom uľahčiť monitorovanie látok uvedených na zozname sledovaných látok, a vyzýva sa, aby podporovala koordináciu takéhoto monitorovania
n.a.
n.a.
Strana 17 z 21
Článok 8c
Osobitné ustanovenia pre farmaceutické látky
V súlade s článkom 16 ods. 9 smernice 2000/60/ES a v prípade potreby na základe výsledku štúdie Komisie z roku 2013 o rizikách, ktoré predstavujú pre životné prostredie lieky, a na základe iných príslušných štúdií a správ vypracuje Komisia, pokiaľ je to možné, do dvoch rokov od 13. septembra 2013 strategický prístup k znečisteniu vody spôsobenému farmaceutickými látkami. V prípade potreby zahŕňa tento strategický prístup návrhy, ako v rámci postupu uvádzania liekov na trh v potrebnom rozsahu účinnejšie zohľadniť ich environmentálne dôsledky. V rámci tohto strategického prístupu Komisia podľa potreby do 14. septembra 2017 navrhne opatrenia, ktoré sa v prípade potreby vykonajú na úrovni Únie a/alebo členských štátov, aby sa riešili možné environmentálne dôsledky farmaceutických látok, najmä tých, ktoré sú uvedené v článku 8b ods. 1, a to s cieľom znížiť vypúšťania, emisie a úniky takýchto látok do vodného prostredia, pričom sa zohľadnia potreby verejného zdravia a nákladová efektívnosť navrhovaných opatrení
n.a.
n.a.
Článok 9
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor ustanovený podľa článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie
(24)
.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
n.a.
n.a.
Článok 9a
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
n.a.
n.a.
Čl. 9
Čl. 9a
2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie šiestich rokov od 13. septembra 2013. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto šesťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom
n.a.
n.a.
Strana 18 z 21
každého obdobia
3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť
n.a.
n.a.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade
n.a.
n.a.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament a Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace
n.a.
n.a.
Č:10
Zmena a doplnenie smernice 2000/60/ES
.
Príloha X sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tejto smernici.
2
Príloha č. 1
ZOZ
NAM II
PRIORITNÉ LÁTKY
Ú
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z
Č:11
O: 1
1. Príloha II k smerniciam 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS a 84/491/EHS sa vypúšťa.
N
Ú
Č:11
O:2
2. Položky B v oddieloch I až XI prílohy II k smernici 86/280/EHS sa vypúšťajú
N
Ú
Č:12
O:1
1. Smernice 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS sa zrušujú s účinnosťou od 22. decembra 2012
n. a.
n. a.
Č:12
O:2
2. Do 22. decembra 2012 môžu členské štáty vykonávať monitorovanie a podávať správy v súlade s článkami 5, 8 a 15 smernice 2000/60/ES namiesto ich vykonávania podľa smerníc uvedených v odseku 1 tohto článku
n. a.
n. a.
Č:13
O:1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 13. júla 2010
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty
N
1
2
§8
Príloha 6
Bod 10
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a
Ú
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Strana 19 z 21
doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. L 348, 24. 12. 2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013).“.
zákon č. 364/2004 Z. z
Č:13
O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice
Č:14
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
n. a.
Č: 15
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 16.decembra 2008
n. a.
n. a.
Prílohy
Príloha
I
ČASŤ A
ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY PRE PRIORITNÉ LÁTKY A URČITÉ ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
ČASŤ A: ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY (ENK)
N
1
Príloha č. 1
Časť A
ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY PRE PRIORITNÉ LÁTKY A NIEKTORÉ ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
ČASŤ A: ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY (ENK)
Ú
Prílo
ha I
ČASŤ B
UPLATŇOVANIE ENK STANOVENÝCH V ČASTI A
N
1
Príloha č. 1
Časť B
UPLATŇOVANIE ENK STANOVENÝCH V ČASTI A
Ú
PRÍ
LO
HA
II
Príloha X k smernici 2000/60/ES sa nahrádza takto
N
2
Príloha č 1
ZOZ
NAM II
ZOZNAM PRIORITNÝCH LÁTOK
Ú
Čl. 3 O:1
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. septembra 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
§ 8
Príloha č. 3
Ú
Čl. 3 O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Ú
Čl. 4
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
n.a.
n.a
Čl. 5
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 12. augusta 2013
n.a
n.a
Strana 20 z 21
Príloha I sa mení takto:
a)
časť A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tejto smernici;
N
1
Príloha č. 1
ČASŤ A
Ú
b
) v časti B sa body 2 a 3 nahrádzajú takto:
„2.
Stĺpce 6 a 7 tabuľky: Uplatňovanie NPK-ENK na ktorýkoľvek útvar povrchovej vody znamená, že nameraná koncentrácia na žiadnom reprezentatívnom monitorovanom mieste vodného útvaru neprekročí túto normu.
Členské štáty však môžu v súlade s oddielom 1.3.4 prílohy V k smernici 2000/60/ES zaviesť štatistické metódy, ako napríklad výpočet percentilu, aby zabezpečili prijateľný stupeň spoľahlivosti a presnosti pri určovaní súladu s NPK-ENK. Ak tak členské štáty urobia, musia tieto štatistické metódy spĺňať podrobné pravidlá stanovené v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2 tejto smernice.
3.
ENK pre vodu stanovené v tejto prílohe vyjadrené ako celková koncentrácia v celej vzorke vody.
Odchylne od prvého pododseku sa v prípade kadmia, olova, ortuti a niklu (ďalej len ‚kovy‘) ENK pre vodu vzťahujú na koncentráciu rozpustených látok, t. j. rozpustenú fázu vzorky vody získanej filtráciou cez 0,45 μm filter alebo akoukoľvek predchádzajúcou rovnocennou úpravou alebo, ak sa tak výslovne uvádza, na biologicky dostupnú koncentráciu.
Členské štáty môžu pri posudzovaní výsledkov monitorovania vzhľadom na príslušné ENK zohľadniť:
a
)prirodzené pôvodné koncentrácie kovov a ich zlúčenín, ak takéto koncentrácie bránia súladu s príslušnými ENK;
b
)tvrdosť, hodnotu pH, rozpustený organický uhlík alebo iné parametre kvality vody, ktoré majú vplyv na biologickú dostupnosť kovov, pričom sa biologicky dostupné koncentrácie stanovia pomocou vhodných modelov biologickej dostupnosti.“
N
1
Príloha č. 1
ČASŤ B
Ú
PRÍLOHA
I
PRÍLOHA I
PRÍLOHA X
ZOZNAM PRIORITNÝCH LÁTOK V OBLASTI VODNEJ POLITIKY
N
2
Príloha č. 1
Zoznam II
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
Strana 21 z 21
364/2004 Z. z
PRÍLOHA
II
PRÍLOHA II
PRÍLOHA I
ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY PRE PRIORITNÉ LÁTKY A NIEKTORÉ ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
ČASŤ A: ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY (ENK)
N
1
Príloha č. 1
ČASŤ A
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)