1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
- transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky,
- transpozícia smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
29.5.2015- 18.6.2015
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
máj 2016
2.Definícia problému
Návrh zákona je zameraný najmä na plnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.
Hlavným dôvodom predloženia návrhu zákona je transpozícia prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ďalším dôvodom je transpozícia smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
V návrhu zákona zapracované aj zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktorý okrem iného menil aj ustanovenia o inundačných územiach.
3.Ciele a výsledný stav
Návrh zákona predstavuje nevyhnutné úpravy ustanovení vodného zákona s cieľom naplniť záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii. Okrem transpozície smerníc EÚ S sa vodný zákon zosúlaďuje so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa zmierňujú požiadavky súvisiace s prehodnotením povolení na odbery vôd malých odberateľov, ktorými sú najmä domácnosti, malí podnikatelia a čiastočne strední podnikatelia, obce, školy. Zmierňujúce požiadavky majú pozitívne vplyvy na sociálnu oblasť a odstraňujú sa tým nedostatky, ktoré spôsobujú nesprávnu aplikačnú prax.
2
4.Dotknuté subjekty
Subjekty pôsobiace v oblasti vodného hospodárstva, užívatelia vôd.
5.Alternatívne riešenia
-
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd - odbor vodnej politiky
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
3