1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V § 6 ods. 5 sa ustanovenie precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácii tak, aby povinnosť oznamovať údaje o odberoch vôd mali všetci odberatelia, ktorí odoberajú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j).
K bodu 2
V § 6 ods. 6 sa ustanovenie precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie tak, aby povinnosť oznamovať údaje o vypúšťaní vôd mali všetci tí, ktorí vypúšťajú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d).
K bodu 3
Ustanovenie § 11 ods. 4 sa precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie pri definovaní Správneho územia povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja.
K bodu 4
Ustanovenie § 11 ods. 5 sa precizuje z dôvodu jednoznačného výkladu a jeho jednotnej aplikácie pri definovaní Správneho územia povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly.
K bodu 5
Úpravou ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) tretieho bodu sa znenie zosúlaďuje s čl. 4 ods. 7 písm. c) smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000) v znení rozhodnutia č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. L 81, 20.3.2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. L 348, 24.12.2008) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. L 140, 5.6.2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (Ú. v. L 226, 24.8.2013) v znení smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. L 353, 28.12.2013).
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 24b.
K bodu 7
Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 30.
K bodu 8
V § 21 ods. 2 písm. d) sa upravujú vnútorné odkazy.
2
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 31.
K bodu 10
Pri povoľovaní odberu podzemných vôd je orgán štátnej vodnej správy viazaný minimálnou hladinou podzemných vôd a rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s výpočtom množstiev podzemnej vody.
Úpravou § 21 ods. 8 sa navrhuje oslobodenie odberateľov podzemnej vody z domových studní na uspokojovanie osobných potrieb od platenia finančnej čiastky za zhotovenie záverečnej správy. V tomto prípade nie je potrebné žiadať od odberateľov podzemnej vody rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ktorým by bol orgán štátnej vodnej správy viazaný.
V § 21 ods. 9 sa definuje súčet odobratej podzemnej vody z každého odberného miesta. Odobraté množstvo podzemnej vody pri povoľovaní odberu podzemnej vody z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu odobraté množstvo podzemnej vody tvorí súčet odobratej podzemnej vody z každého odberného miesta. Platí to pre tie prípady, ak fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba odoberá podzemnú vodu zo spoločného hydrogeologického kolektora podzemnej vody viacerými odbernými miestami. Celkový odber z daného hydrogeologického kolektora (hydrogeologického celku) bude predstavovať súčet odberov z jednotlivých odberných miest. Ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest presiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne je potrebné žiadať od odberateľov podzemnej vody rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.
K bodu 11
Úprava § 23 ods. 1 vložením odkazu 31aa reaguje na vypustenie § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje pojem „inundačné územie“. Tento pojem sa presunul do zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
K bodu 12
V súvislosti s úpravou inundačných území sa ustanovenie § 28 ods. 2 písm. c) dopĺňa skutočnosťou, kedy je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
K bodu 13
Úpravou ustanovenia § 36 ods. 2 sa rieši nesprávny vnútorný odkaz v odseku 3 doplnením novej vety z odseku 3, ktorá ustanovuje v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách postup podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3
K bodu 14
Úprava ustanovenia § 36 ods. 3, ktoré sa týka aglomerácií menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, vypustením nesprávneho vnútorného odkazu na odseky 2 a 3, sa zosúlaďuje s odsekom 2.
K bodu 15
V § 38 sa odseky 2 6 precizujú v nadväznosti na odsek 1 nahradením slov „prioritných nebezpečných látok“ slovami „prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok“.
K bodu 16
§ 46 o inundačných územiach sa vypúšťa z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Touto novelou zákona sa úprava inundačných území prevzala do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
K bodu 17
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 57.
K bodu 18
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 58b.
K bodu 19
§ 56d písm. g) sa zosúlaďuje s § 56b ods. 2 písm. c), podľa ktorého môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas piatich rokov nezúčastnil aspoň jedenkrát školenia.
K bodu 20
Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 61d.
K bodu 21
Úprava v § 59 ods. 2 súvisí s prijatím Lisabonskej zmluvy.
K bodu 22
§ 59 ods. 2 sa dopĺňa novou úlohou, ktorú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní voči Európskej únii, ktorá vyplýva z nového nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky.
K bodu 23
Z § 61 sa vypúšťa kompetencia okresného úradu určovať inundačné územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch. Táto kompetencia je v § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
4
K bodu 24
Úprava § 63 ods. 3 súvisí z prechodným ustanovením § 80d ods. 3 zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je potrebné uviesť povolenia na odbery vody do súladu so zákonom účinným od 15. januára 2015. Preto je nevyhnutné, aby orgány štátnej správy mali pri povoľovaní odberov vody z vodných útvarov presnú a aktuálnu informáciu o množstvách, ktorých odber povolí obec.
K bodu 25
Úprava § 63 ods. 4 nadväzuje na § 20 zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Kompetencia určovať inundačné územia prešla na okresný úrad.
K bodu 26
V § 73 ods. 15 sa zosúlaďuje s § 61 písm. a).
K bodu 27
Doplnenie § 73 súvisí s novelizáciou § 28 ods. 2 písm. c).
K bodu 28
Zmenou § 74 ods. 1 písm. i) sa rozširuje pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov správny delikt aj na porušenie povinností podľa § 36 ods. 15, tak ako ustanovuje § 77 ods.1 písm. j) pre fyzickú osobu.
K bodu 29
V § 76 ods. 2 ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu v súvislosti s úpravou ustanovenia § 74 ods. 1 zákonom č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
K bodu 30
Z dôvodu aplikačnej praxe sa v poznámke pod čiarou k odkazu 70 aktualizujú konkrétne ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
K bodu 31
V § 80d sa predlžuje termín zosúladenia sa so zákonom č. 409/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov o jeden rok.
5
K bodu 32
Ide o transpozíciu prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013).
K bodu 33
Aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 75.
K bodu 34
V prílohe č. 1a druhom bode sa nahrádza zrušený zákon platným zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.
K bodu 35
Príloha č. 1b prvý bod sa dopĺňa ďalšími látkami (dusitanmi a fosforom). Ide o transpozíciu smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014).
K bodu 36
Transpozičná príloha č. 6 sa dopĺňa smernicami, ktoré sa preberajú novými novelizačnými bodmi.
K Čl. II
K bodu 1
§ 20 ods. 6 ustanovuje možnosť ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty v inundačnom území len s povolením obvodného banského úradu podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
K bodu 2
Ustanovenie § 22 ods. 4 ustanovuje vzhľadom na potrebu zabezpečovania činnosti súvisiacich s koordináciou a riadením povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác okresnými úradmi možnosť zriadiť operačné skupiny na ochranu pred povodňami s cieľom zlepšiť tok informácií o prebiehajúcej povodni a vykonávaných opatreniach na území okresu alebo na území kraja.
K bodu 3
§ 25 sa dopĺňa novými kompetenciami okresného úradu v súvislosti s novou úpravou inundačných území. Okresný úrad bude určovať rozsah inundačného územia, odovzdávať mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému úradu a viesť evidenciu určených inundačných území.
6
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona.
V Bratislave, 15. júna 2016
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
László Sólymos, v.r.
minister životného prostredia Slovenskej republiky