1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá podľa Plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.
Návrh zákona je zameraný najmä na plnenie záväzkov Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom jeho predloženia je transpozícia prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ďalším dôvodom je transpozícia smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
V návrhu zákona zapracované aj zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktorý okrem iného menil aj ustanovenia o inundačných územiach. Problematika inundačných území priamo nesúvisí so základným predmetom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a preto ustanovenia o inundačných územiach boli vložené do zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami. Týmto spôsobom sa odstránil nesystémový prvok a naopak zvýraznila sa dôležitosť prevencie pri ochrane pred povodňami.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. novelizoval aj ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov o inundačných územiach (čl. II). Pri schvaľovaní vládneho návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky bol článok II - novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vypustený.
Zosúladenie ustanovení o inundačných územiach v obidvoch zákonoch následkom vypustenia tohto článku ostalo nedoriešené a preto je potrebné ich opätovne novelizovať.
Návrh zákona v článku II novelizuje aj zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Ustanovenia o inundačných územiach sa zosúlaďujú so zákonom č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktoré je potrebné upraviť z hľadiska ich lepšej aplikovateľnosti v praxi.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ktoré vyplývajú z oslobodenia odberateľov podzemnej vody z domových studní na uspokojovanie svojich potrieb od platenie finančnej čiastky za zhotovovanie záverečnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2