1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
155
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ..................... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na podnikateľskú činnosť“ a slová „podzemnú vodu alebo“ sa nahrádzajú slovami „podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j) alebo“.
2.V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú slová „pri podnikateľskej činnosti“ a slová „podzemných vôd, je“ sa nahrádzajú slovami „podzemných vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d), je“.
3.V § 11 ods. 4 úvodná veta znie: „Správne územie povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja je na území Slovenskej republiky vymedzené“.
4.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Správne územie povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly je na území Slovenskej republiky vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu.“.
2
5.V § 16 ods. 6 písm. b) tretí bod znie:
„3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo prínosy z dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť prevážené prínosmi nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľného rozvoja a“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťajú slová o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.
7.V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.“.
8.V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 36 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 13“ a slová „§ 37 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 7“.
9.V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
10.§ 21 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Pri povoľovaní odberu podzemnej vody z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností a pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a odseku 1 písm. h) j), ak tento odber z jedného odberného miesta nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne, nie je potrebné rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody podľa odseku 7 písm. b).
(9) Pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 8 z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa nie je potrebné rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne.“.
11.V § 23 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „územiach“ umiestňuje odkaz 31aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
31aa) § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 28 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ťažbu piesku a štrku a na zemné práce v inundačných územiach 31aa) “.
13.V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
46b)
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
14.V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 2 a 3“.
15.V § 38 ods. 2 6 sa slová „prioritných nebezpečných látok“ nahrádzajú slovami „prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok“.
16.§ 46 sa vypúšťa.
17.V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa slová „zákona č. 180/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
18.V poznámke pod čiarou k odkazu 58b sa vypúšťajú slová „o ochrane pred povodňami“.
19.V § 56d písm. g) sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „počas piatich rokov“.
20.V poznámke pod čiarou k odkazu 61d sa slová „č. 270/2010 Z. z.“ nahrádzajú slovami „č. 167/2015 Z. z.“.
21.V § 59 ods. 2 úvodnej vete sa slová „právnych aktov Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
22.V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) oznamovania
1.doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení,
2.súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ,
3.informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním,
4.výsledkov monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61f znie:
61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.“.
23.V § 61 písm. i) sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
24.V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.“.
25.V § 63 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
26.V § 73 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 38,“.
4
27.§ 73 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. c) sa považuje za záväzné stanovisko v konaní podľa osobitného predpisu.66d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:
66d) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
28.V § 74 ods. 1 písm. i) sa pred slová „§ 39“ vkladajú slová „§ 36 ods. 15 a“.
29.V § 76 ods. 2 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
30.V poznámke pod čiarou k odkazu 70 sa slová „§ 2 písm. a) štvrtý bod“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod“.
31.V § 80d ods. 3 sa slová „30. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2018“.
32. V prílohe č. 1 Zoznam II znie:
„ ZOZNAM II
Prioritné látky
Por. číslo
Číslo CAS (1)
Číslo EÚ (2)
Názov prioritnej látky (3)
Prioritná látka identifikovaná ako nebezpečná
1.
15972-60-8
240-110-8
Alachlór
2.
120-12-7
204-371-1
Antracén
X
3.
1912-24-9
217-617-8
Atrazín
4.
71-43-2
200-753-7
Benzén
5.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Brómované difenylétery
X (4)
6.
7440-43-9
231-152-8
Kadmium a jeho zlúčeniny
X
7.
85535-84-8
287-476-5
Chlóralkány, C10-13
X
8.
470-90-6
207-432-0
Chlórfénvinfos
9.
2921-88-2
220-864-4
Chlórpyrifos (chlórpyrifosetyl)
10.
107-06-2
203-458-1
1,2-dichlóretán
11.
75-09-2
200-838-9
Dichlórmetán
12.
117-81-7
204-211-0
Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
X
13.
330-54-1
206-354-4
Diurón
14.
115-29-7
204-079-4
Endosulfán
X
15.
206-44-0
205-912-4
Fluorantén
16.
118-74-1
204-273-9
Hexachlórbenzén
X
17.
87-68-3
201-765-5
Hexachlórbutadién
X
18.
608-73-1
210-158-9
Hexachlórcyklohexán
X
19.
34123-59-6
251-835-4
Izoproturón
20.
7439-92-1
231-100-4
Olovo a jeho zlúčeniny
21.
7439-97-6
231-106-7
Ortuť a jej zlúčeniny
X
22.
91-20-3
202-049-5
Naftalén
5
23.
7440-02-0
231-111-4
Nikel a jeho zlúčeniny
24.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Nonylfenoly
X (5)
25.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Oktylfenoly (6)
26.
608-93-5
210-172-5
Pentachlórbenzén
X
27.
87-86-5
201-778-6
Pentachlórfenol
28.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Polyaromatické uhľovodíky (PAH) (7)
X
29.
122-34-9
204-535-2
Simazín
30.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Zlúčeniny tributylcínu
X (8)
31.
12002-48-1
234-413-4
Trichlórbenzény
32.
67-66-3
200-663-8
Trichlórmetán (chloroform)
33.
1582-09-8
216-428-8
Trifluralín
X
34.
115-32-2
204-082-0
Dikofol
X
35.
1763-23-1
217-179-8
Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)
X
36.
124495-18-7
neuplatňuje sa
Chinoxyfén
X
37.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Dioxíny a príbuzné zlúčeniny
X (9)
38.
74070-46-5
277-704-1
Aklonifen
39.
42576-02-3
255-894-7
Bifenox
40.
28159-98-0
248-872-3
Cybutrín
41.
52315-07-8
257-842-9
Cypermetrín (10)
42.
62-73-7
200-547-7
Dichlórvos
43.
neuplatňuje sa
neuplatňuje sa
Hexabrómcyklododekán (HBCDD)
X (11)
44.
76-44-8/1024-57-3
200-962-3/213-831-0
Heptachlór a heptachlór epoxid
X
45.
886-50-0
212-950-5
Terbutrín
Vysvetlivky:
(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Číslo EÚ: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) alebo Európsky zoznam oznámených chemických látok (ELINCS).
(3) V súvislosti s určením environmentálnych noriem kvality sa uvádzajú jednotlivé typické zastupujúce látky, ak boli vybrané skupiny látok a ak nie je v ZOZNAME II Prioritné látky uvedené inak.
(4) Len tetra-, penta-, hexa- a heptabrómdifenyléter (CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3 v uvedenom poradí).
(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, 246-672-0) vrátane izomérov 4-nonylfenol (CAS 104-40-5 203-199-4) a 4-nonylfenol (nonylfenol rozvetvený) (CAS 84852-15-3, EÚ 284-325-5).
(6) Oktylfenol (CAS 1806-26-4, 217-302-5) vrátane izoméru 4-(1,1´,3,3´-tetrametylbutyl)fenol (CAS 140-66-9, EÚ 205-426-2).
6
(7) Vrátane benzo(a)pyrénu (CAS 50-32-8, 200-028-5), benzo(b)fluoranténu (CAS 205-99-2, 205-911-9), benzo(ghi)perylénu (CAS 191-24-2, 205-883-8), benzo(k)fluoranténu (CAS 207- 08-9, 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyrénu (CAS 193-39-5, 205-893-2) a s vylúčením antracénu, fluoranténu a naftalénu, ktoré sú uvedené samostatne.
(8) Vrátane katiónu tributylcínu (CAS 36643-28-4).
(9) Ide o odkaz na tieto zlúčeniny:
7 polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)
10 polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF(CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
12 dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov (PCB-DL): 3,3´,4,4´-T4CB(PCB77, CAS 32598-13-3), 3,3´,4´,5-T4CB (PCB81, CAS 70362-50-4), 2,3,3´,4,4´-P5CB (PCB105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4´,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3´,4,4´,5-P5CB (PCB118, CAS 31508-00-6), 2,3´,4,4´,5´-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3´,4,4´,5-P5CB (PCB126, CAS 57465-28-8), 2,3,3´,4,4´,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3´,4,4´,5-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3´,4,4´,5,5´-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3´,4,4´,5,5´-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3´,4,4´,5,5´-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
(10) CAS 52315-07-8 odkazuje na zmes izomérov cypermetrínu, alfa-cypermetrínu (CAS 67375-30- 8), beta-cypermetrínu (CAS 65731-84-2), teta-cypermetrínu (CAS 71697-59-1) a zeta- cypermetrínu (CAS 52315-07-8).
(11) Ide o odkaz na 1,3,5,7,9,11-hexabrómcyklododekán (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- hexabrómcyklododekán (CAS 3194-55-6), alfa-hexabrómcyklododekán (CAS 134237-50-6), beta-hexabrómcyklododekán (CAS 134237-51-7) a gama-hexabrómcyklododekán (CAS 134237-52-8).“.
33.V poznámke pod čiarou k odkazu 75 sa slová „č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky“ nahrádzajú slovami „č. 167/2015 Z. z.“.
34.V prílohe č. 1a druhom bode sa slová „č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov“.
35. V prílohe č. 1b sa prvý bod dopĺňa podbodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:
„ 1.8 Dusitany
1.9 Fosfor (celkový obsah) alebo fosforečnany.(1)“.
Poznámka 1 znie:
„ ( 1) Prahové hodnoty sa určujú pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.“.
Doterajšia poznámka 1) sa označuje ako poznámka (2).
7
36.Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:
„10. Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014).“.
Čl. II
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 71/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 ods. 6 písm. b) sa slová „okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
48) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja môže počas III. stupňa povodňovej aktivity vyhláseného podľa § 11 ods. 11 písm. b) a c) zriadiť operačnú skupinu ochrany pred povodňami. Činnosť operačnej skupiny ochrany pred povodňami upravuje pracovný poriadok operačnej skupiny, ktorý schvaľuje
a) prednosta okresného úradu pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu,
b) prednosta okresného úradu v sídle kraja pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu v sídle kraja.“.
3. § 25 sa dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f) určuje rozsah inundačného územia,
g) odovzdáva mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému úradu,
h) vedie evidenciu určených inundačných území.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.