NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1025/2016
141
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 2016
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Veroniky Remišovej a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 144) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Martin G l v á č v. r.
Overovatelia:
Róbert P u c i v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.