NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1024/2016
138
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júna 2016
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Róbert P u c i v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.