NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1013/2016
122
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júna 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(tlač 129)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,v znení schváleného doplňujúceho návrhu.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Róbert P u c i v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.