NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1013/2016
115
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júna 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(tlač 129) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Róbert P u c i v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.