PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:CRD-1167/2016
147
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. júna 2016
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 26., 27. a 30. mája 2016 k prideleniam návrhov zákonov, a to tlač 132, 133, 123, 126, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 a 148, v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore
do 6. septembra 2016.
Andrej D a n k o v. r.